NTIC: 배당금 & 이력, 배당락일, Northern Technologies International 수익률
광고하는

Northern Technologies International 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.7
배당률 Trailing
1.78%
배당률 Forward
1.88%
배당성향
56.38 %
5개녕평균수익률
0.73%
배당안정성
80 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 03:44

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 80 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.057
연간평균배당 $0.1425
평균배당률 0.30%
평균연배당률 0.73%
최소 $0.05 (2017-12-07)
최대 $0.065 (2019-11-05)
Northern Technologies International
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-10-20 2021-11-02 2021-11-03 2021-11-17 Quarterly $0.07 0.43% IR
2021-07-21 2021-08-03 2021-08-04 2021-08-18 Quarterly $0.065 0.34% EOD
2021-04-23 2021-05-04 2021-05-05 2021-05-19 Quarterly $0.065 0.43% EOD
2021-01-15 2021-02-02 2021-02-03 2021-02-17 Quarterly $0.065 0.47% EOD
2020-01-22 2020-02-04 2020-02-05 2020-02-19 Quarterly $0.065 0.46% EOD
2019-10-22 2019-11-05 2019-11-06 2019-11-20 Quarterly $0.065 0.53% EOD
2019-07-24 2019-08-06 2019-08-07 2019-08-21 Quarterly $0.06 0.58% EOD
2019-04-25 2019-05-08 2019-05-09 2019-05-23 Quarterly $0.06 0.23% EOD
2019-01-23 2019-02-05 2019-02-06 2019-02-22 Quarterly $0.06 0.2% EOD
2018-10-24 2018-11-06 2018-11-07 2018-11-21 Quarterly $0.06 0.18% EOD
2018-07-25 2018-08-07 2018-08-08 2018-08-22 Quarterly $0.05 0.15% EOD
2018-04-25 2018-05-08 2018-05-09 2018-05-23 Quarterly $0.05 0.17% EOD
2018-01-24 2018-02-06 2018-02-07 2018-02-21 Quarterly $0.05 0.22% EOD
2017-11-20 2017-12-07 2017-12-08 2017-12-21 Quarterly $0.05 0.25% EOD
2004-12-01 2004-12-03 2004-12-17 Annual $0.035 0.47%
2003-12-01 2003-12-03 2003-12-17 Annual $0.025
2002-12-02 2002-12-04 2002-12-18 Annual $0.0425 1.32%
2000-12-04 2000-12-06 2000-12-15 Annual $0.085 1.42%
1999-12-01 1999-12-03 1999-12-17 Annual $0.08 1.31%
1998-12-02 1998-12-04 1998-12-18 Annual $0.075 1.25%
1997-11-26 1997-12-01 1997-12-15 Annual $0.075 0.68%
1996-12-04 1996-12-06 1996-12-20 Annual $0.06 0.94%
1995-11-30 1995-12-04 1995-12-18 Annual $0.05 0.95%
1994-11-28 1994-12-02 1994-12-14 Annual $0.01 0.19%
1993-11-29 1993-12-03 1993-12-14 Other $0.0075 0.26%
1992-11-23 $0.025
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 20$ 17$ 0.27$ 1.57 % 1.32 % 0.5$ 56 %
2020 11$ 9.4$ 0.07$ 0.69 % 0.62 % -0.2$ -43 %
2019 14$ 19$ 0.25$ 1.26 % 1.74 % 0.56$ 44 %
2018 30$ 30$ 0.2$ 0.69 % 0.71 % 0.71$ 29 %
2017 25$ 17$ 0.1$ 0.29 % 0.20 % 0.37$ 13 %
2004 0.04$ 0.14$ 24 %
2003 0.03$ 0.051$ 49 %
2002 0.043$ 0.089$ 48 %
2000 0.09$ 0.22$ 39 %
1999 0.1$ 0.22$ 36 %
1998 0.08$ 0.072$ 105 %
1997 0.08$
1996 0.1$
1995 0.1$
1994 0.0$
1993 0.008$
1992 0.03$
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Northern Technologies International의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.07 USD 0.07 USD
배당선언일 2021/10/20 -
배당락일 2021/11/02 2022/02/04

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.07 $ 0.07 $
× ×
=
수익 7.00 $ 7.00 $

주가회복 히스토리

Northern Technologies International
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-02 $0.07 - -
2021-08-03 $0.065 - -
2021-05-04 $0.065 - -
2021-02-02 $0.065 $13.96 2
2020-02-04 $0.065 $14.15 2
2019-11-05 $0.065 $12.20 1
2019-08-06 $0.06 $10.34 1
2019-05-08 $0.06 $26.23 1
2019-02-05 $0.06 $29.48 1
2018-11-06 $0.06 $32.89 1
2018-08-07 $0.05 $34.15 9
2018-05-08 $0.05 $29.00 1
2018-02-06 $0.05 $22.55 1
2017-12-07 $0.05 $20.30 1
2004-12-01 $0.035 - -
2003-12-01 $0.025 - -
2002-12-02 $0.0425 - -
2000-12-04 $0.085 - -
1999-12-01 $0.08 - -
1998-12-02 $0.075 - -
1997-11-26 $0.075 - -
1996-12-04 $0.06 - -
1995-11-30 $0.05 - -
1994-11-28 $0.01 - -
1993-11-29 $0.0075 - -
1992-11-23 $0.025 - -
확대