ABF: 배당금 & 이력, 배당락일, Associated British Foods 수익률
광고하는

Associated British Foods 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 2.8
배당률 Trailing
0.01%
배당률 Forward
0.01%
배당성향
43.77 %
5개녕평균수익률
1.60%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/23 23:23

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.211375
연간평균배당 £0.42275
평균배당률 0.83%
평균연배당률 1.60%
최소 0.103£ (2016-06-02)
최대 0.343£ (2019-12-12)
Associated British Foods
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-09 2021-12-16 2021-12-16 2022-01-14 Final 0.205£ 0.01% IR
2021-04-20 2021-06-03 2021-06-03 2021-07-09 Interim 0.062£ 0.26% EOD
2019-11-05 2019-12-12 2019-12-12 2020-01-10 Final 0.343£ 1.41% EOD
2019-04-24 2019-06-06 2019-06-06 2019-07-05 Interim 0.1205£ 0.48% EOD
2018-11-06 2018-12-13 2018-12-13 2019-01-11 Final 0.333£ 1.53% EOD
2018-04-17 2018-06-07 2018-06-07 2018-07-06 Interim 0.117£ 0.43% EOD
2017-11-07 2017-12-14 2017-12-14 2018-01-12 Final 0.2965£ 1.04% EOD
2017-04-19 2017-06-08 2017-06-08 2017-07-07 Interim 0.1135£ 0.38% EOD
2016-11-08 2016-12-15 2016-12-15 2017-01-13 Final 0.2645£ 0.99% EOD
2016-04-19 2016-06-02 2016-06-02 2016-07-01 Interim 0.103£ 0.36% EOD
2015-11-03 2015-12-10 2015-12-10 2016-01-08 Final 0.25£ 0.73% EOD
2015-04-21 2015-06-04 2015-06-04 2015-07-03 Interim 0.1£ 0.34% EOD
2014-11-04 2014-12-11 2014-12-11 2015-01-09 Final 0.243£ 0.77% EOD
2014-04-23 2014-06-04 2014-06-04 2014-07-04 Interim 0.097£ 0.32% EOD
2013-11-05 2013-12-04 2013-12-04 2014-01-10 Final 0.2265£ 1.0% EOD
2013-06-05 2013-07-05 Interim 0.0935£ 0.51% EOD
2012-12-05 2013-01-11 Final 0.2£ 1.37% EOD
2012-06-06 2012-07-06 Interim 0.085£ 0.73% EOD
2011-12-07 2012-01-13 Final 0.1685£ 1.53% EOD
2011-06-08 2011-07-08 Interim 0.079£ 0.76% EOD
2010-12-08 2011-01-14 Final 0.162£ 1.46% EOD
2010-06-02 2010-07-02 Interim 0.076£ 0.79% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0.21£ 2.55% EOD
2009-12-02 0.141£ 1.77% EOD
2009-06-03 0.069£ 0.93% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.2025£ 2.77% EOD
2008-12-03 0.135£ 2.09% EOD
2008-06-04 0.0675£ 0.8% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 0.195£ 2.17% EOD
2007-12-05 0.13£ 1.49% EOD
2007-05-30 0.065£ 0.7% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final 0.18£ 0.02% EOD
2006-11-29 0.125£ 0.01% EOD
2006-05-31 0.0625£ 0.01% EOD
2005-11-30 0.12£ 0.01% EOD
2005-06-01 0.06£ 0.01% EOD
2004-12-01 0.1115£ 0.02% EOD
2004-07-28 0.0525£ 0.01% EOD
2004-01-14 0.0985£ 0.02% EOD
2003-07-30 0.0475£ 0.01% EOD
2003-01-15 0.09£ 0.02% EOD
2002-07-31 0.0425£ 0.01% EOD
2002-01-16 0.0755£ 0.02% EOD
2001-08-01 0.0425£ 0.01% EOD
2001-01-29 0.07£ 0.01% EOD
2000-07-31 0.0425£ 0.01% EOD
2000-01-24 0.065£ 0.02% EOD
1999-08-02 0.0425£ 0.01% EOD
1999-05-10 0.5£ 0.11% EOD
1999-03-01 0.071£ 0.02% EOD
1998-08-03 0.04828£ 0.01% EOD
1998-01-26 0.06532£ 0.01% EOD
1997-08-04 0.04828£ 0.01% EOD
1997-01-27 0.05964£ 0.01% EOD
1996-07-29 0.04828£ 0.01% EOD
1996-01-29 0.05112£ 0.01% EOD
1995-07-24 0.04828£ 0.01% EOD
1995-01-16 0.0426£ 0.01% EOD
1994-01-17 0.03692£ 0.01% EOD
1993-07-19 0.04828£ 0.01% EOD
1993-01-18 0.03124£ 0.01% EOD
1992-07-13 0.04828£ 0.01% EOD
1992-01-27 0.02556£ 0.01% EOD
1991-06-03 0.04828£ 0.01% EOD
1991-01-14 0.02102£ 0.0% EOD
1990-07-09 0.04374£ 0.01% EOD
1990-01-15 0.01874£ 0.0% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 2,019GBX 206GBX 0.27£ 0.13 % 0.01 % 0.6£ 44 %
2019 26GBX 24GBX 0.46£ 1.94 % 1.78 % 1.1£ 42 %
2018 20GBX 25GBX 0.5£ 1.79 % 2.20 % 1.3£ 35 %
2017 28GBX 29GBX 0.4£ 1.41 % 1.45 % 1.5£ 27 %
2016 27GBX 29GBX 0.37£ 1.26 % 1.34 % 1.0£ 35 %
2015 33GBX 31GBX 0.4£ 1.12 % 1.05 %
2014 32GBX 29GBX 0.3£ 1.19 % 1.08 %
2013 24GBX 19GBX 0.3£ 1.66 % 1.31 %
2012 16GBX 13GBX 0.29£ 2.23 % 1.82 %
2011 11GBX 11GBX 0.25£ 2.33 % 2.24 %
2010 12GBX 10GBX 0.24£ 2.37 % 2.02 %
2009 8.2GBX 7.5GBX 0.4£ 5.57 % 5.11 %
2008 7.3GBX 7.8GBX 0.41£ 5.17 % 5.55 %
2007 9.0GBX 8.7GBX 0.4£ 4.50 % 4.34 %
2006 826GBX 808GBX 0.37£ 0.05 % 0.04 %
2005 819GBX 804GBX 0.2£ 0.02 % 0.02 %
2004 732GBX 643GBX 0.26£ 0.04 % 0.04 %
2003 537GBX 544GBX 0.14£ 0.03 % 0.03 %
2002 585GBX 531GBX 0.12£ 0.02 % 0.02 %
2001 468GBX 474GBX 0.11£ 0.02 % 0.02 %
2000 403GBX 369GBX 0.11£ 0.03 % 0.03 %
1999 418GBX 450GBX 0.61£ 0.14 % 0.15 %
1998 559GBX 579GBX 0.11£ 0.02 % 0.02 %
1997 516GBX 498GBX 0.11£ 0.02 % 0.02 %
1996 397GBX 383GBX 0.099£ 0.03 % 0.03 %
1995 702GBX 646GBX 0.091£ 0.01 % 0.01 %
1994 572GBX 572GBX 0.037£ 0.01 % 0.01 %
1993 465GBX 483GBX 0.080£ 0.02 % 0.02 %
1992 422GBX 430GBX 0.074£ 0.02 % 0.02 %
1991 530GBX 485GBX 0.069£ 0.01 % 0.01 %
1990 413GBX 412GBX 0.062£ 0.02 % 0.02 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Associated British Foods의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Final Final
배당 0.21 GBP 0.21 GBP
배당선언일 2021/11/09 -
배당락일 2021/12/16 2022/06/06

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.21 £ 0.21 £
× ×
=
수익 20.50 £ 20.50 £

주가회복 히스토리

Associated British Foods
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-12-16 0.205£ 1,883.5GBX 1
2021-06-03 0.062£ 23.46GBX 6
2019-12-12 0.343£ 24.33GBX 1
2019-06-06 0.1205£ 25.15GBX 1
2018-12-13 0.333£ 21.71GBX 1
2018-06-07 0.117£ 27.06GBX 1
2017-12-14 0.2965£ 28.6GBX 4
2017-06-08 0.1135£ 29.71GBX 6
2016-12-15 0.2645£ 26.69GBX 1
2016-06-02 0.103£ 29GBX 1
2015-12-10 0.25£ 34.36GBX 82
2015-06-04 0.1£ 29.5GBX 6
2014-12-11 0.243£ 31.51GBX 8
2014-06-04 0.097£ 30.48GBX 5
2013-12-04 0.2265£ 22.63GBX 2
2013-06-05 0.0935£ 18.39GBX 2
2012-12-05 0.2£ 14.65GBX 1
2012-06-06 0.085£ 11.71GBX 1
2011-12-07 0.1685£ 10.98GBX 16
2011-06-08 0.079£ 10.44GBX 1
2010-12-08 0.162£ 11.06GBX 6
2010-06-02 0.076£ 9.655GBX 1
2009-12-31 0.21£ 8.22GBX 4
2009-12-02 0.141£ 7.97GBX 1
2009-06-03 0.069£ 7.38GBX 1
2008-12-31 0.2025£ 7.3GBX 2
2008-12-03 0.135£ 6.465GBX 5
2008-06-04 0.0675£ 8.425GBX 1
2007-12-31 0.195£ 8.995GBX 1
2007-12-05 0.13£ 8.74GBX 6
2007-05-30 0.065£ 9.265GBX 1
2006-12-31 0.18£ - -
2006-11-29 0.125£ 859GBX 5472
2006-05-31 0.0625£ 739GBX 182
2005-11-30 0.12£ 819GBX 364
2005-06-01 0.06£ 789.5GBX 182
2004-12-01 0.1115£ 732GBX 182
2004-07-28 0.0525£ 621GBX 126
2004-01-14 0.0985£ 575.5GBX 196
2003-07-30 0.0475£ 537GBX 168
2003-01-15 0.09£ 551.5GBX 364
2002-07-31 0.0425£ 585GBX 728
2002-01-16 0.0755£ 477.5GBX 196
2001-08-01 0.0425£ 467.5GBX 168
2001-01-29 0.07£ 479.5GBX 548
2000-07-31 0.0425£ 403.25GBX 182
2000-01-24 0.065£ 334.5GBX 189
1999-08-02 0.0425£ 417.75GBX 546
1999-05-10 0.5£ 467GBX 630
1999-03-01 0.071£ 466.5GBX 70
1998-08-03 0.04828£ 558.5GBX 1458
1998-01-26 0.06532£ 600GBX 2375
1997-08-04 0.04828£ 516GBX 175
1997-01-27 0.05964£ 479GBX 189
1996-07-29 0.04828£ 397GBX 182
1996-01-29 0.05112£ 369GBX 182
1995-07-24 0.04828£ 702GBX 3418
1995-01-16 0.0426£ 589GBX 189
1994-01-17 0.03692£ 572GBX 364
1993-07-19 0.04828£ 465GBX 182
1993-01-18 0.03124£ 500GBX 364
1992-07-13 0.04828£ 422GBX 189
1992-01-27 0.02556£ 437GBX 357
1991-06-03 0.04828£ 530GBX 959
1991-01-14 0.02102£ 439GBX 140
1990-07-09 0.04374£ 413GBX 189
1990-01-15 0.01874£ 410GBX 175
확대