ADES: 배당금 & 이력, 배당락일, Advanced Emissions Solutions 수익률
광고하는

Advanced Emissions Solutions 배당 2021

15 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 1.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
-47.44 %
5개녕평균수익률
7.25%
배당안정성
80 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 03:23

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 80 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.25
연간평균배당 $0.75
평균배당률 2.35%
평균연배당률 7.25%
최소 $0.25 (2017-06-26)
최대 $0.25 (2017-06-26)
Advanced Emissions Solutions
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2020-02-07 2020-02-20 2020-02-21 2020-03-10 Quarterly $0.25 2.08% EOD
2019-11-12 2019-11-25 2019-11-26 2019-12-13 Quarterly $0.25 2.47% EOD
2019-08-05 2019-08-16 2019-08-19 2019-09-06 Quarterly $0.25 2.13% EOD
2019-05-06 2019-05-17 2019-05-20 2019-06-07 Quarterly $0.25 1.94% EOD
2019-02-05 2019-02-15 2019-02-19 2019-03-07 Quarterly $0.25 2.13% EOD
2018-11-06 2018-11-19 2018-11-20 2018-12-06 Quarterly $0.25 2.55% EOD
2018-08-06 2018-08-17 2018-08-20 2018-09-06 Quarterly $0.25 2.26% EOD
2018-05-09 2018-05-21 2018-05-22 2018-06-08 Quarterly $0.25 2.18% EOD
2018-02-08 2018-02-20 2018-02-21 2018-03-08 Quarterly $0.25 2.86% EOD
2017-11-06 2017-11-16 2017-11-17 2017-12-06 Quarterly $0.25 2.3% EOD
2017-08-07 2017-08-17 2017-08-21 2017-09-07 Quarterly $0.25 2.6% EOD
2017-06-14 2017-06-26 2017-06-28 2017-07-17 Quarterly $0.25 2.73% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2020 5.5$ 6.4$ 0.3$ 3.92 % 4.55 % -0.53$ -47 %
2019 11$ 12$ 1.0$ 8.23 % 9.52 % 1.8$ 56 %
2018 11$ 11$ 1.0$ 9.43 % 9.48 % 1.7$ 58 %
2017 9.7$ 10$ 0.8$ 7.43 % 7.76 % 4.4$ 17 %
확대

주가회복 히스토리

Advanced Emissions Solutions
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2020-02-20 $0.25 $12.00 412
2019-11-25 $0.25 $10.12 1
2019-08-16 $0.25 $11.76 3
2019-05-17 $0.25 $12.90 24
2019-02-15 $0.25 $11.71 4
2018-11-19 $0.25 $9.80 4
2018-08-17 $0.25 $11.05 3
2018-05-21 $0.25 $11.49 43
2018-02-20 $0.25 $8.75 1
2017-11-16 $0.25 $10.87 1
2017-08-17 $0.25 $9.63 1
2017-06-26 $0.25 $9.16 2
확대