QUALCOMM → 股票、财务报表

免费禁用广告
股息 新闻
收藏夹

提供无线通信系统

 • QCOM Ticker
 • NASDAQ 兑换
 • 35 400 员工
17 评价
 • $137,85, +$1,85 (+1,36%) 上一次收盘
 • 6 893 130 上一卷
 • $72,74 / $167,14 52周低点/高点
 • -17,52% 52周最高折扣
 • 2021-05-07 更新
 • 1,89% 股息率(尾随)
 • 1,97% 股息率(远期)
 • 0 自由浮動
 • 1 128 000 000 流通股
 • 17,87 P/E
 • 143,38 B 市值
免费禁用广告

财务报表 — QUALCOMM

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
23,53B 24,27B 22,73B 22,29B 23,55B
收益成本
9,26B 8,60B 10,24B 9,79B 9,75B
毛利
14,28B 15,67B 12,49B 12,50B 13,81B
研究與開發
5,98B 5,40B 5,63B 5,49B 5,15B
出售一般和管理員
2,07B 2,20B 2,99B 2,66B 2,39B
運營開支
17,33B 16,29B 19,00B 18,01B 17,37B
營業收入
6,21B 7,99B 3,73B 4,28B 6,19B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
6,21B 7,99B 3,73B 4,28B 6,19B
利息收入
602,00M 627,00M 768,00M 494,00M 297,00M
稅前收入
5,72B 7,48B 513,00M 3,02B 6,83B
所得稅
521,00M 3,10B 5,38B 555,00M 1,13B
少數權益
0,00 0,00 0,00 -1,00M -3,00M
淨收入
5,20B 4,39B -4,86B 2,47B 5,71B
淨收入基本
5,20B 4,39B -4,86B 2,47B 5,71B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
11,21B 12,26B 12,09B 37,31B 18,65B
短期投資
704,00M 634,00M 699,00M 618,00M 558,00M
應收款
4,00B 2,47B 2,90B 3,63B 2,22B
庫存
2,60B 1,40B 1,69B 2,04B 1,56B
其他流動資產
704,00M 634,00M 699,00M 618,00M 558,00M
當前資產
18,52B 16,77B 17,38B 43,59B 22,98B
長期投資
17,08B 16,19B 15,30B 21,89B 29,38B
物業設備
3,71B 3,08B 2,98B 3,22B 2,31B
商譽
6,32B 6,28B 6,50B 6,62B 5,68B
無形資產
1,65B 2,17B 2,96B 3,74B 3,50B
其他資產
3,22B 2,67B 883,00M 3,54B 1,63B
總資產
35,59B 32,96B 32,69B 65,49B 52,36B
應付賬款
2,25B 1,37B 1,83B 1,97B 1,86B
當前長期債務
500,00M 2,50B 1,01B 2,50B 1,75B
其他流動負債
5,92B 5,07B 8,41B 6,44B 3,70B
總流動負債
8,67B 8,94B 11,24B 10,91B 7,31B
長期債務
15,23B 13,44B 15,37B 19,40B 10,01B
其他負債
5,62B 5,68B 5,16B 4,44B 3,27B
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00M
負債總額
29,52B 28,05B 31,76B 34,74B 20,58B
普通股
1,14B 1,21B 1,46B 1,48B 1,48B
留存收益
5,28B 4,47B 663,00M 30,09B 30,94B
庫存庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
資本盈餘
股東權益
6,08B 4,91B 928,00M 30,75B 31,78B
有形淨資產
-1,90B -3,55B -8,53B 20,39B 22,60B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
5,20B 4,39B -4,86B 2,47B 5,71B
折舊
1,39B 1,40B 1,56B 1,46B 1,43B
應收款變動
1,53B -433,00M -728,00M 1,41B 255,00M
庫存變化
1,20B -293,00M -342,00M 479,00M 64,00M
現金找零
-1,05B 172,00M -25,22B 18,66B 1,33B
現金流量
5,81B 7,29B 3,90B 4,69B 7,40B
資本支出
-1,41B -887,00M -784,00M -690,00M -539,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-5,26B -806,00M -4,38B 18,46B -3,49B
已付股息
淨借款
3,81B 3,04B 3,58B -16,03B -7,45B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-5,71B -6,39B -31,49B 5,88B -5,52B
匯率影響
免费禁用广告
免费禁用广告