QUALCOMM (QCOM) → 股票、财务报表
廣告

QUALCOMM

132.12 USD -4.97 (-2.75%)
May 23 🇺🇸 NASDAQ QCOM
股息 新闻
收藏夹
  • QCOM Ticker
  • 🇺🇸 NASDAQ 兑换
  • 35,400 员工
29 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — QUALCOMM

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
24B 24B 23B 22B 24B
收益成本
9.3B 8.6B 10B 9.8B 9.7B
毛利
14B 16B 12B 12B 14B
研究與開發
6B 5.4B 5.6B 5.5B 5.2B
出售一般和管理員
2.1B 2.2B 3B 2.7B 2.4B
運營開支
17B 16B 19B 18B 17B
營業收入
6.2B 8B 3.7B 4.3B 6.2B
其他收入支出淨額
0 0 0 0 0
EBIT
6.2B 8B 3.7B 4.3B 6.2B
利息收入
600M 630M 770M 490M 300M
稅前收入
5.7B 7.5B 510M 3B 6.8B
所得稅
520M 3.1B 5.4B 560M 1.1B
少數權益
0 0 0 -1M -3M
淨收入
5.2B 4.4B -4.9B 2.5B 5.7B
淨收入基本
5.2B 4.4B -4.9B 2.5B 5.7B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
11B 12B 12B 37B 19B
短期投資
700M 630M 700M 620M 560M
應收款
4B 2.5B 2.9B 3.6B 2.2B
庫存
2.6B 1.4B 1.7B 2B 1.6B
其他流動資產
700M 630M 700M 620M 560M
當前資產
19B 17B 17B 44B 23B
長期投資
17B 16B 15B 22B 29B
物業設備
3.7B 3.1B 3B 3.2B 2.3B
商譽
6.3B 6.3B 6.5B 6.6B 5.7B
無形資產
1.7B 2.2B 3B 3.7B 3.5B
其他資產
3.2B 2.7B 880M 3.5B 1.6B
總資產
36B 33B 33B 65B 52B
應付賬款
2.2B 1.4B 1.8B 2B 1.9B
當前長期債務
500M 2.5B 1B 2.5B 1.7B
其他流動負債
5.9B 5.1B 8.4B 6.4B 3.7B
總流動負債
8.7B 8.9B 11B 11B 7.3B
長期債務
15B 13B 15B 19B 10B
其他負債
5.6B 5.7B 5.2B 4.4B 3.3B
少數權益
0 0 0 0 -10M
負債總額
30B 28B 32B 35B 21B
普通股
1.1B 1.2B 1.5B 1.5B 1.5B
留存收益
5.3B 4.5B 660M 30B 31B
庫存庫存
0 0 0 0 0
資本盈餘
股東權益
6.1B 4.9B 930M 31B 32B
有形淨資產
-1.9B -3.5B -8.5B 20B 23B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
5.2B 4.4B -4.9B 2.5B 5.7B
折舊
1.4B 1.4B 1.6B 1.5B 1.4B
應收款變動
1.5B -430M -730M 1.4B 260M
庫存變化
1.2B -290M -340M 480M 64M
現金找零
-1B 170M -25B 19B 1.3B
現金流量
5.8B 7.3B 3.9B 4.7B 7.4B
資本支出
-1.4B -890M -780M -690M -540M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-5.3B -810M -4.4B 18B -3.5B
已付股息
淨借款
3.8B 3B 3.6B -16B -7.4B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-5.7B -6.4B -31B 5.9B -5.5B
匯率影響

提供无线通信系统