NVIDIA (NVD, NVDA) → 股票、财务报表
廣告

NVIDIA → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

设计和制造计算机图形处理器,芯片组和相关的多媒体软件

  • NVD, NVDA Ticker
  • 🇩🇪 F, 🇺🇸 NASDAQ 兑换
  • 13 277 员工
39 评价

财务报表 — NVIDIA

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
21 ← 17 2021 2020 2019 2018 2017
總收入
16,68B 10,92B 11,72B 9,71B 6,91B
收益成本
6,28B 4,15B 4,55B 3,89B 2,85B
毛利
10,40B 6,77B 7,17B 5,82B 4,06B
研究與開發
3,92B 2,83B 2,38B 1,80B 1,46B
出售一般和管理員
1,94B 1,09B 991,00M 815,00M 663,00M
運營開支
12,14B 8,07B 7,91B 6,50B 4,97B
營業收入
4,53B 2,85B 3,80B 3,21B 1,94B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
4,53B 2,85B 3,80B 3,21B 1,94B
利息收入
127,00M -126,00M -78,00M -8,00M 4,00M
稅前收入
4,41B 2,97B 3,90B 3,20B 1,91B
所得稅
77,00M 174,00M -245,00M 149,00M 239,00M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
4,33B 2,80B 4,14B 3,05B 1,67B
淨收入基本
4,33B 2,80B 4,14B 3,05B 1,67B
21 ← 17 2021 2020 2019 2018 2017
當前現金
11,56B 10,90B 7,42B 7,11B 6,80B
短期投資
239,00M 157,00M 136,00M 86,00M 118,00M
應收款
2,43B 1,66B 1,42B 1,27B 826,00M
庫存
1,83B 979,00M 1,58B 796,00M 794,00M
其他流動資產
239,00M 157,00M 136,00M 86,00M 118,00M
當前資產
16,06B 13,69B 10,56B 9,26B 8,54B
長期投資
12,74B 3,63B 2,74B 1,99B 1,31B
物業設備
2,15B 1,67B 1,40B 997,00M 521,00M
商譽
4,19B 618,00M 618,00M 618,00M 618,00M
無形資產
2,74B 49,00M 45,00M 52,00M 104,00M
其他資產
2,14B 118,00M 668,00M 319,00M 62,00M
總資產
28,79B 17,32B 13,29B 11,24B 9,84B
應付賬款
1,20B 687,00M 511,00M 596,00M 485,00M
當前長期債務
999,00M 54,00M 0,00 20,00M 800,00M
其他流動負債
1,73B 1,04B 818,00M 537,00M 503,00M
總流動負債
3,93B 1,78B 1,33B 1,15B 1,79B
長期債務
5,96B 1,99B 1,99B 1,99B 2,02B
其他負債
1,13B 746,00M 614,00M 614,00M 130,00M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
11,90B 5,11B 3,95B 3,77B 4,08B
普通股
617,00M 609,00M 608,00M 599,00M 541,00M
留存收益
18,91B 14,97B 12,57B 8,79B 6,11B
庫存庫存
-10,76B -9,81B -9,26B -6,65B -5,04B
資本盈餘
股東權益
16,89B 12,20B 9,34B 7,47B 5,76B
有形淨資產
9,96B 11,54B 8,68B 6,80B 5,04B
21 ← 17 2021 2020 2019 2018 2017
淨收入
4,33B 2,80B 4,14B 3,05B 1,67B
折舊
1,10B 381,00M 262,00M 199,00M 187,00M
應收款變動
772,00M 233,00M 159,00M 439,00M 321,00M
庫存變化
847,00M -596,00M 779,00M 2,00M 376,00M
現金找零
664,00M 3,48B 314,00M 310,00M 1,76B
現金流量
5,82B 4,76B 3,74B 3,50B 1,67B
資本支出
-1,13B -489,00M -600,00M -593,00M -176,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-19,68B 6,15B -4,10B 1,28B -793,00M
已付股息
395,00M
淨借款
-4,84B -9,01B -5,57B -5,19B -4,10B
其他籌資現金流量
現金流量融資
3,80B -792,00M -2,87B -2,54B 291,00M
匯率影響