Texas Instruments (TXN) → 股票、财务报表
廣告

Texas Instruments

169.81 USD -5.34 (-2.76%)
May 20 🇺🇸 NASDAQ TXN
股息 新闻
收藏夹
  • TXN Ticker
  • 🇺🇸 NASDAQ 兑换
  • 29,888 员工
21 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — Texas Instruments

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
14B 14B 16B 15B 13B
收益成本
5.2B 5.2B 5.5B 5.3B 5.1B
毛利
9.3B 9.2B 10B 9.6B 8.2B
研究與開發
1.5B 1.5B 1.6B 1.5B 1.4B
出售一般和管理員
1.6B 1.6B 1.7B 1.7B 1.8B
運營開支
8.3B 8.4B 8.8B 8.5B 8.3B
營業收入
6.1B 6B 7B 6.4B 5.1B
其他收入支出淨額
0 0 0 0 0
EBIT
6.1B 6B 7B 6.4B 5.1B
利息收入
190M 170M 130M 78M 69M
稅前收入
6B 5.7B 6.7B 6.1B 4.9B
所得稅
420M 710M 1.1B 2.4B 1.3B
少數權益
0 0 0 0 0
淨收入
5.6B 5B 5.5B 3.6B 3.6B
淨收入基本
5.6B 5B 5.5B 3.6B 3.6B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
6.6B 5.4B 4.2B 4.5B 3.5B
短期投資
300M 300M 440M 1B 910M
應收款
1.4B 1.1B 1.2B 1.3B 1.3B
庫存
2B 2B 2.2B 2B 1.8B
其他流動資產
300M 300M 440M 1B 910M
當前資產
10B 8.8B 8.1B 8.7B 7.5B
長期投資
9.1B 9.3B 9B 8.9B 9B
物業設備
3.3B 3.3B 3.2B 2.7B 2.5B
商譽
4.4B 4.4B 4.4B 4.4B 4.4B
無形資產
270M 410M 720M 1.1B 1.3B
其他資產
820M 690M 230M 290M 180M
總資產
19B 18B 17B 18B 16B
應付賬款
420M 390M 480M 470M 400M
當前長期債務
550M 500M 750M 500M 630M
其他流動負債
1.4B 1.2B 1.2B 1.3B 1.2B
總流動負債
2.4B 2.1B 2.5B 2.3B 2.3B
長期債務
6.2B 5.3B 4.3B 3.6B 3B
其他負債
840M 1.1B 1.3B 1.4B 680M
少數權益
0 0 0 0 0
負債總額
10B 9.1B 8.1B 7.3B 6B
普通股
920M 940M 970M 990M 1B
留存收益
42B 40B 38B 35B 33B
庫存庫存
-37B -34B -32B -27B -26B
資本盈餘
股東權益
9.2B 8.9B 9B 10B 10B
有形淨資產
4.6B 4.1B 3.9B 4.9B 4.8B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
5.6B 5B 5.5B 3.6B 3.6B
折舊
990M 1.1B 950M 900M 960M
應收款變動
340M -130M -71M 11M 100M
庫存變化
-46M -220M 260M 170M 99M
現金找零
1.2B 1.2B -240M 980M 270M
現金流量
6.1B 6.6B 7.2B 5.4B 4.6B
資本支出
-650M -850M -1.1B -700M -530M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-920M -1.9B -78M -1.1B -650M
已付股息
3.4B
淨借款
-72M 120M 400M -1.4B -790M
其他籌資現金流量
現金流量融資
-4.5B -4.7B -6.3B -3.7B -3.8B
匯率影響

设计,制造和销售集成电路半导体和计算器