Texas Instruments Incorporated → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

设计,制造和销售集成电路半导体和计算器

  • TXN Ticker
  • NASDAQ 兑换
  • 29 888 员工
13 评价
免费禁用广告

财务报表 — Texas Instruments Incorporated

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
14,46B 14,38B 15,78B 14,96B 13,37B
收益成本
5,19B 5,22B 5,51B 5,35B 5,13B
毛利
9,27B 9,16B 10,28B 9,61B 8,24B
研究與開發
1,53B 1,54B 1,56B 1,51B 1,37B
出售一般和管理員
1,62B 1,65B 1,68B 1,69B 1,77B
運營開支
8,35B 8,41B 8,75B 8,55B 8,27B
營業收入
6,12B 5,98B 7,03B 6,41B 5,10B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
6,12B 5,98B 7,03B 6,41B 5,10B
利息收入
190,00M 170,00M 125,00M 78,00M 69,00M
稅前收入
6,02B 5,73B 6,69B 6,08B 4,93B
所得稅
422,00M 711,00M 1,11B 2,40B 1,34B
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
5,57B 4,99B 5,54B 3,65B 3,55B
淨收入基本
5,57B 4,99B 5,54B 3,65B 3,55B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
6,57B 5,39B 4,23B 4,47B 3,49B
短期投資
302,00M 299,00M 440,00M 1,03B 910,00M
應收款
1,41B 1,07B 1,21B 1,28B 1,27B
庫存
1,96B 2,00B 2,22B 1,96B 1,79B
其他流動資產
302,00M 299,00M 440,00M 1,03B 910,00M
當前資產
10,24B 8,76B 8,10B 8,73B 7,46B
長期投資
9,11B 9,26B 9,04B 8,91B 8,97B
物業設備
3,27B 3,30B 3,18B 2,66B 2,51B
商譽
4,36B 4,36B 4,36B 4,36B 4,36B
無形資產
274,00M 409,00M 717,00M 1,06B 1,32B
其他資產
815,00M 686,00M 232,00M 294,00M 175,00M
總資產
19,35B 18,02B 17,14B 17,64B 16,43B
應付賬款
415,00M 388,00M 478,00M 466,00M 396,00M
當前長期債務
550,00M 500,00M 749,00M 500,00M 631,00M
其他流動負債
1,43B 1,24B 1,25B 1,29B 1,24B
總流動負債
2,39B 2,12B 2,47B 2,26B 2,26B
長期債務
6,25B 5,30B 4,32B 3,58B 2,98B
其他負債
837,00M 1,05B 1,31B 1,39B 683,00M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
10,16B 9,11B 8,14B 7,31B 5,96B
普通股
921,00M 936,00M 970,00M 991,00M 1,00B
留存收益
42,05B 39,90B 37,91B 34,66B 33,11B
庫存庫存
-36,58B -34,50B -32,13B -27,46B -25,52B
資本盈餘
股東權益
9,19B 8,91B 8,99B 10,34B 10,47B
有形淨資產
4,55B 4,14B 3,92B 4,92B 4,80B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
5,57B 4,99B 5,54B 3,65B 3,55B
折舊
992,00M 1,05B 954,00M 904,00M 955,00M
應收款變動
340,00M -133,00M -71,00M 11,00M 102,00M
庫存變化
-46,00M -216,00M 260,00M 167,00M 99,00M
現金找零
1,18B 1,15B -236,00M 979,00M 272,00M
現金流量
6,14B 6,65B 7,19B 5,36B 4,61B
資本支出
-649,00M -847,00M -1,13B -695,00M -531,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-922,00M -1,92B -78,00M -1,13B -650,00M
已付股息
淨借款
-72,00M 117,00M 395,00M -1,42B -791,00M
其他籌資現金流量
現金流量融資
-4,55B -4,73B -6,33B -3,73B -3,81B
匯率影響