Northern Trust → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

作为金融控股公司运营,提供资产服务,基金管理,资产管理,信托和银行解决方案

 • NTRS Ticker
 • NASDAQ 兑换
 • 18 800 员工
4 评价
 • $117,59, +$0,47 (+0,40%) 上一次收盘
 • 656 425 上一卷
 • $70,56 / $122,37 52周低点/高点
 • -3,91% 52周最高折扣
 • 2021-06-11 更新
 • 2,38% 股息率(尾随)
 • 2,38% 股息率(远期)
 • 0 自由浮動
 • 208 140 239 流通股
 • 19,96 P/E
 • 23,42 B 市值
免费禁用广告

财务报表 — Northern Trust

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
6,30B 6,90B 6,66B 5,72B 5,14B
收益成本
125,00M -14,50M -14,50M -28,00M -26,00M
毛利
6,18B 6,91B 6,67B 5,74B 5,17B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
962,80M 929,20M 881,60M 811,20M 728,40M
運營開支
4,67B 4,95B 4,70B 4,08B 3,63B
營業收入
1,63B 1,94B 1,96B 1,63B 1,52B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
1,63B 1,94B 1,96B 1,63B 1,52B
利息收入
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
稅前收入
1,63B 1,94B 1,96B 1,63B 1,52B
所得稅
418,30M 451,90M 401,40M 434,90M 484,60M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
1,14B 1,43B 1,49B 1,13B 990,40M
淨收入基本
1,14B 1,43B 1,49B 1,13B 990,40M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
短期投資
121,29B 90,64B 86,75B 94,21B 77,95B
應收款
1,16B 845,70M 1,65B 1,65B 1,04B
庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他流動資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前資產
160,40B 127,25B 125,36B 132,83B 117,99B
長期投資
9,61B 9,58B 6,85B 5,76B 5,94B
物業設備
514,90M 483,30M 428,20M 464,60M 466,60M
商譽
707,20M 696,80M 669,30M 605,60M 519,40M
無形資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他資產
8,38B 8,40B 5,76B 4,69B 4,95B
總資產
170,00B 136,83B 132,21B 138,59B 123,93B
應付賬款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前長期債務
8,60B 10,74B 11,30B 9,26B 8,19B
其他流動負債
144,18B 110,16B 107,26B 115,51B 102,33B
總流動負債
152,78B 120,91B 118,56B 124,77B 110,52B
長期債務
0,00 0,00 0,00 14,40M 23,00M
其他負債
5,54B 4,83B 3,14B 3,59B 3,61B
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
158,32B 125,74B 121,70B 128,37B 114,16B
普通股
208,32M 214,53M 223,15M 228,26M 227,58M
留存收益
12,21B 11,66B 10,78B 9,69B 8,91B
庫存庫存
-3,20B -3,07B -2,17B -1,39B -1,09B
資本盈餘
股東權益
11,69B 11,09B 10,51B 10,22B 9,77B
有形淨資產
10,10B 9,12B 8,96B 8,73B 8,37B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
1,14B 1,43B 1,49B 1,13B 990,40M
折舊
500,30M 458,90M 460,90M 421,70M 373,30M
應收款變動
314,50M -800,40M -900,00K 603,30M -1,11B
庫存變化
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
現金找零
-69,70M -122,40M 63,50M -813,90M -1,11B
現金流量
1,90B 2,59B 1,77B 1,72B 1,51B
資本支出
-560,40M -599,80M -506,00M -472,80M -473,40M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-29,92B -3,41B 4,33B -14,02B -10,19B
已付股息
淨借款
-146,25B -111,20B -107,83B -117,39B -103,40B
其他籌資現金流量
現金流量融資
27,87B 615,90M -5,82B 11,25B 7,54B
匯率影響