Northern Trust (NTRS) → 股票、财务报表
廣告

Northern Trust

107.56 USD -5.45 (-4.38%)
May 25 🇺🇸 NASDAQ NTRS
股息 新闻
收藏夹
  • NTRS Ticker
  • 🇺🇸 NASDAQ 兑换
  • 18,800 员工
4 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — Northern Trust

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
6.3B 6.9B 6.7B 5.7B 5.1B
收益成本
130M -15M -15M -28M -26M
毛利
6.2B 6.9B 6.7B 5.7B 5.2B
研究與開發
0 0 0 0 0
出售一般和管理員
960M 930M 880M 810M 730M
運營開支
4.7B 5B 4.7B 4.1B 3.6B
營業收入
1.6B 1.9B 2B 1.6B 1.5B
其他收入支出淨額
0 0 0 0 0
EBIT
1.6B 1.9B 2B 1.6B 1.5B
利息收入
0 0 0 0 0
稅前收入
1.6B 1.9B 2B 1.6B 1.5B
所得稅
420M 450M 400M 430M 480M
少數權益
0 0 0 0 0
淨收入
1.1B 1.4B 1.5B 1.1B 990M
淨收入基本
1.1B 1.4B 1.5B 1.1B 990M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
0 0 0 0 0
短期投資
120B 91B 87B 94B 78B
應收款
1.2B 850M 1.6B 1.6B 1B
庫存
0 0 0 0 0
其他流動資產
0 0 0 0 0
當前資產
160B 130B 130B 130B 120B
長期投資
9.6B 9.6B 6.9B 5.8B 5.9B
物業設備
510M 480M 430M 460M 470M
商譽
710M 700M 670M 610M 520M
無形資產
0 0 0 0 0
其他資產
8.4B 8.4B 5.8B 4.7B 5B
總資產
170B 140B 130B 140B 120B
應付賬款
0 0 0 0 0
當前長期債務
8.6B 11B 11B 9.3B 8.2B
其他流動負債
140B 110B 110B 120B 100B
總流動負債
150B 120B 120B 120B 110B
長期債務
0 0 0 14M 23M
其他負債
5.5B 4.8B 3.1B 3.6B 3.6B
少數權益
0 0 0 0 0
負債總額
160B 130B 120B 130B 110B
普通股
210M 210M 220M 230M 230M
留存收益
12B 12B 11B 9.7B 8.9B
庫存庫存
-3.2B -3.1B -2.2B -1.4B -1.1B
資本盈餘
股東權益
12B 11B 11B 10B 9.8B
有形淨資產
10B 9.1B 9B 8.7B 8.4B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
1.1B 1.4B 1.5B 1.1B 990M
折舊
500M 460M 460M 420M 370M
應收款變動
310M -800M -900K 600M -1.1B
庫存變化
0 0 0 0 0
現金找零
-70M -120M 64M -810M -1.1B
現金流量
1.9B 2.6B 1.8B 1.7B 1.5B
資本支出
-560M -600M -510M -470M -470M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-30B -3.4B 4.3B -14B -10B
已付股息
淨借款
-150B -110B -110B -120B -100B
其他籌資現金流量
現金流量融資
28B 620M -5.8B 11B 7.5B
匯率影響

作为金融控股公司运营,提供资产服务,基金管理,资产管理,信托和银行解决方案