Brookfield Asset Management (BAM) → 股票、财务报表
廣告

Brookfield Asset Management → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

Brookfield Asset Management,Inc。从事房地产,可再生能源,基础设施和私募股权等公司股东和客户资产的所有权和运营。它通过以下业务部门运营:资产管理,房地产,可再生能源,基础设施,私募股权,住宅开发和企业活动。资产管理部分包括代表其投资者和公司管理公司的上市合伙企业,私人基金和公共证券。房地产部门包括核心办公室,核心零售,机会主义和其他财产的所有权,运营和发展。可再生能源部分包括水电,风能,太阳能,储能和其他发电设施的所有权,运营和发展。基础设施部分包括公用事业,运输,能源,通信和可持续资源资产的所有权,运营和发展。私募股权部门涉及广泛的行业,主要集中在建筑,其他商业服务,能源和工业运营。住宅开发部门代表住宅建筑,公寓开发和土地开发。公司活动部门处理现金和金融资产的投资,以及公司的公司资本化管理,包括公司借款和优先股权。该公司成立于1997年8月1日,总部位于加拿大多伦多。

  • BAM Ticker
  • 🇺🇸 NYSE 兑换
  • 员工
11 评价

财务报表 — Brookfield Asset Management

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 15 2020 2019 2018 2017 2016 2015
總收入
62,75B 67,83B 56,77B 40,79B 24,41B 19,91B
收益成本
35,15B 41,46B 37,51B 26,46B 12,49B 9,99B
毛利
27,60B 26,36B 19,27B 14,33B 11,92B 9,93B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
2,86B 2,61B 1,77B 1,34B 1,54B 1,26B
運營開支
61,99B 65,76B 53,58B 38,44B 23,19B 19,55B
營業收入
759,00M 2,07B 3,19B 2,35B 1,22B 368,00M
其他收入支出淨額
785,00M 0,00 1,79B 421,00M 0,00 2,66B
EBIT
1,54B 4,56B 6,07B 3,98B 2,51B 4,72B
利息收入
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
稅前收入
1,54B 5,85B 7,24B 5,16B 2,99B 4,87B
所得稅
837,00M 495,00M -248,00M 613,00M -345,00M 196,00M
少數權益
841,00M 2,55B 3,90B 3,09B 1,69B 2,33B
淨收入
-182,00M 2,58B 3,33B 1,32B 1,52B 2,21B
淨收入基本
-182,00M 2,58B 3,33B 1,32B 1,52B 2,21B
20 ← 15 2020 2019 2018 2017 2016 2015
當前現金
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
短期投資
120,93B 100,29B 87,69B 70,16B 62,71B 56,04B
應收款
10,11B 18,47B 16,93B 0,00 4,29B 3,38B
庫存
10,36B 10,27B 6,99B 6,31B 5,35B 5,28B
其他流動資產
24,15B 3,61B 3,38B 13,29B 8,15B 8,52B
當前資產
153,73B 139,31B 122,19B 83,22B 78,09B 69,82B
長期投資
189,96B 184,66B 134,10B 109,50B 81,74B 69,70B
物業設備
100,01B 89,26B 67,29B 53,01B 45,35B 37,27B
商譽
14,71B 14,55B 8,82B 5,32B 3,78B 2,54B
無形資產
24,66B 27,71B 18,76B 14,24B 6,07B 5,17B
其他資產
0,00 8,86B 2,85B 3,48B 0,00 0,00
總資產
343,70B 323,97B 256,28B 192,72B 159,83B 139,51B
應付賬款
9,54B 0,00 0,00 0,00 0,00 5,05B
當前長期債務
148,40B 143,38B 118,22B 78,39B 64,89B 58,28B
其他流動負債
5,07B 44,77B 24,80B 12,57B 12,04B 1,41B
總流動負債
163,01B 188,14B 143,02B 90,96B 76,93B 64,74B
長期債務
8,22B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他負債
31,55B 4,13B 3,88B 10,48B 3,57B 8,76B
少數權益
86,80B 81,83B 67,34B 51,63B 43,24B 31,92B
負債總額
307,86B 288,96B 226,47B 164,48B 133,37B 114,21B
普通股
1,51B 1,45B 1,44B 1,44B 1,44B 1,42B
留存收益
15,18B 16,03B 14,24B 11,86B 11,49B 11,05B
庫存庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
資本盈餘
股東權益
35,84B 35,01B 29,82B 28,24B 26,45B 25,31B
有形淨資產
-7,68B -11,39B -1,93B 4,49B 12,64B 13,86B
20 ← 15 2020 2019 2018 2017 2016 2015
淨收入
-182,00M 2,58B 3,33B 1,32B 1,52B 2,21B
折舊
5,79B 4,88B 3,10B 2,35B 2,02B 1,70B
應收款變動
-8,36B 1,54B 16,93B -4,29B 910,00M -5,02B
庫存變化
88,00M 3,28B 678,00M 962,00M 68,00M -339,00M
現金找零
3,16B -1,61B 3,25B 840,00M 1,53B -386,00M
現金流量
8,34B 6,33B 5,16B 4,01B 3,08B 2,79B
資本支出
-4,01B -3,05B -1,96B -1,69B -1,47B -918,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-13,87B -36,67B -19,83B -11,39B -8,56B -11,06B
已付股息
淨借款
35,69B 43,08B 30,53B 8,23B 2,18B 2,25B
其他籌資現金流量
現金流量融資
8,70B 28,75B 18,14B 8,19B 6,99B 8,22B
匯率影響