BlackRock (BLK) → 股票、财务报表
廣告

BlackRock → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

BlackRock,Inc。致力于为全球的机构和零售客户提供投资管理,风险管理和咨询服务。其产品包括投资于股票,固定收益,替代品和货币市场工具的单一和多资产类别投资组合。该公司由Ralph L. Schlosstein,Susan L. Wagner,Robert Steven Kapito和Laurence Douglas Fink于1988年创立,总部位于纽约州纽约市。

  • BLK Ticker
  • 🇺🇸 NYSE 兑换
  • 14 900 员工
20 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — BlackRock

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
16,21B 14,54B 14,20B 12,49B 11,16B
收益成本
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
毛利
16,21B 14,54B 14,20B 12,49B 11,16B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
2,47B 1,76B 1,64B 1,46B 1,30B
運營開支
10,51B 8,99B 8,68B 7,22B 6,51B
營業收入
5,70B 5,55B 5,52B 5,27B 4,65B
其他收入支出淨額
1,03B 439,00M 105,00M 210,00M 95,00M
EBIT
6,73B 5,99B 5,62B 5,48B 4,74B
利息收入
205,00M 203,00M 184,00M 205,00M 205,00M
稅前收入
6,52B 5,79B 5,38B 5,28B 4,46B
所得稅
1,24B 1,26B 1,08B 270,00M 1,29B
少數權益
354,00M 50,00M -3,00M 37,00M -2,00M
淨收入
4,93B 4,48B 4,31B 4,97B 3,17B
淨收入基本
4,93B 4,48B 4,31B 4,97B 3,17B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
8,51B 4,70B 6,30B 6,89B 6,09B
短期投資
5,84B 4,55B 4,48B 2,60B 1,81B
應收款
3,54B 3,18B 2,66B 2,70B 2,35B
庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他流動資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前資產
139,21B 130,86B 124,56B 186,52B 187,28B
長期投資
37,78B 37,76B 35,01B 33,70B 32,90B
物業設備
681,00M 715,00M 643,00M 592,00M 559,00M
商譽
14,55B 14,56B 13,53B 13,22B 13,12B
無形資產
18,26B 18,37B 17,84B 17,39B 17,36B
其他資產
3,20B 3,17B 3,00B 1,68B 1,13B
總資產
176,98B 168,62B 159,57B 220,22B 220,18B
應付賬款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前長期債務
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他流動負債
124,70B 121,53B 114,22B 177,81B 180,07B
總流動負債
124,70B 121,53B 114,22B 177,81B 180,07B
長期債務
7,26B 4,96B 5,06B 5,01B 4,92B
其他負債
3,69B 3,47B 3,18B 1,56B 1,01B
少數權益
2,37B 1,38B 1,17B 466,00M 246,00M
負債總額
141,70B 135,08B 127,20B 188,39B 191,08B
普通股
153,49M 156,01M 160,30M 162,16M 164,43M
留存收益
24,33B 21,66B 19,28B 16,97B 13,66B
庫存庫存
-8,01B -6,73B -5,39B -3,97B -3,19B
資本盈餘
股東權益
35,28B 33,55B 32,37B 31,83B 29,10B
有形淨資產
2,47B 616,00M 1,01B 1,22B -1,38B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
4,93B 4,48B 4,31B 4,97B 3,17B
折舊
358,00M 405,00M 220,00M 240,00M 229,00M
應收款變動
356,00M 522,00M -42,00M 349,00M 113,00M
庫存變化
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
現金找零
3,84B -1,66B -550,00M 863,00M -56,00M
現金流量
3,74B 2,88B 3,08B 3,83B 2,15B
資本支出
-194,00M -254,00M -204,00M -155,00M -119,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-254,00M -2,01B -808,00M -587,00M -188,00M
已付股息
淨借款
-7,08B -4,29B -5,72B -4,48B -2,99B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-244,00M -2,58B -2,77B -2,63B -1,69B
匯率影響