Nasdaq (NASDAQ: NDAQ) → 股票、财务报表
廣告

Nasdaq → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

经营证券交易所

  • NDAQ Ticker
  • NASDAQ 兑换
  • 4 099 员工
13 评价

财务报表 — Nasdaq

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
5,63B 4,26B 4,28B 3,97B 3,71B
收益成本
2,72B 1,73B 1,75B 1,54B 1,43B
毛利
2,90B 2,54B 2,53B 2,43B 2,28B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
146,00M 136,00M 132,00M 126,00M 116,00M
運營開支
4,31B 3,18B 3,23B 2,92B 2,75B
營業收入
1,32B 1,09B 1,05B 1,04B 956,00M
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
1,39B 1,17B 1,07B 1,06B 958,00M
利息收入
97,00M 114,00M 140,00M 136,00M 130,00M
稅前收入
1,21B 1,02B 1,06B 880,00M 136,00M
所得稅
279,00M 245,00M 606,00M 146,00M 28,00M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
933,00M 774,00M 458,00M 734,00M 108,00M
淨收入基本
933,00M 774,00M 458,00M 734,00M 108,00M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
2,75B 332,00M 545,00M 377,00M 403,00M
短期投資
4,31B 3,51B 5,13B 4,18B 3,47B
應收款
566,00M 422,00M 371,00M 423,00M 429,00M
庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他流動資產
4,12B 3,22B 5,13B 4,18B 3,47B
當前資產
7,66B 4,29B 6,37B 5,53B 4,56B
長期投資
10,32B 9,63B 9,33B 10,26B 9,59B
物業設備
475,00M 384,00M 376,00M 400,00M 362,00M
商譽
6,85B 6,37B 6,36B 6,59B 6,03B
無形資產
2,26B 2,25B 2,30B 2,47B 2,09B
其他資產
82,00M 84,00M 112,00M 129,00M 246,00M
總資產
17,98B 13,92B 15,70B 15,79B 14,15B
應付賬款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前長期債務
0,00 391,00M 875,00M 480,00M 0,00
其他流動負債
4,92B 3,84B 5,70B 4,78B 4,08B
總流動負債
4,92B 4,23B 6,57B 5,26B 4,08B
長期債務
5,54B 3,00B 2,96B 3,73B 3,60B
其他負債
187,00M 179,00M 224,00M 308,00M 315,00M
少數權益
3,00M 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
11,55B 8,29B 10,25B 9,90B 8,72B
普通股
164,42M 164,93M 165,35M 166,36M 165,18M
留存收益
5,63B 5,03B 4,56B 3,97B 3,48B
庫存庫存
-376,00M -336,00M -297,00M -247,00M -176,00M
資本盈餘
股東權益
6,43B 5,64B 5,45B 5,89B 5,43B
有形淨資產
-2,67B -2,98B -3,21B -3,17B -2,69B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
933,00M 774,00M 458,00M 734,00M 108,00M
折舊
202,00M 190,00M 210,00M 188,00M 170,00M
應收款變動
144,00M 51,00M -52,00M -6,00M 113,00M
庫存變化
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
現金找零
2,41B -213,00M 168,00M -26,00M 102,00M
現金流量
1,25B 963,00M 1,03B 909,00M 722,00M
資本支出
-188,00M -127,00M -111,00M -144,00M -134,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-231,00M -240,00M -196,00M -890,00M -1,66B
已付股息
淨借款
-1,52B -451,00M -1,85B -345,00M -268,00M
其他籌資現金流量
現金流量融資
1,38B -937,00M -1,03B -53,00M 1,00B
匯率影響