GLOP: 股息和历史、除息日、收益率 GasLog Partners LP
廣告

GasLog Partners LP 股息 2021

10 评价
摘要 新闻
股息率 3,0
股息率 Trailing
0,75%
股息率 Forward
0,75%
支付率
3,06%
平均率,5年
11,30 %
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
0 %

最新更新的股息数据: 27 окт, 00:48

股息支付历史

5年的统计: 2016-2021

付款频率,一年多少次 4,0
增长持续时间,年数 0,0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 0 %
股息增长,简单 -57,06 %
股息增长,复合年均增长率 -15,56 %
平均股息 $0,45
每年平均股息 $1,81
平均股息率 2,92 %
平均年股息率 11,30 %
最小值 $0,01 (2020-11-19)
最大值 $0,56 (2020-02-14)
GasLog Partners LP
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2021-07-27 2021-08-06 2021-08-09 2021-08-12 quarterly $0,01 0.25% IR
2021-04-29 2021-05-07 2021-05-10 2021-05-13 quarterly $0,01 0.33% -
2021-01-28 2021-02-05 2021-02-08 2021-02-11 quarterly $0,01 0.29% -
2020-11-09 2020-11-19 2020-11-20 2020-11-25 quarterly $0,01 0.37% -
2020-08-04 2020-08-14 2020-08-17 2020-08-20 quarterly $0,12 3.31% -
2020-05-06 2020-05-15 2020-05-18 2020-05-21 quarterly $0,12 2.35% -
2020-02-05 2020-02-14 2020-02-18 2020-02-21 quarterly $0,56 12.75% -
2019-10-29 2019-11-07 2019-11-08 2019-11-13 quarterly $0,55 3.11% -
2019-07-25 2019-08-02 2019-08-05 2019-08-09 Quarterly $0,55 2.91% -
2019-04-25 2019-05-03 2019-05-06 2019-05-10 Quarterly $0,55 2.64% -
2019-01-30 2019-02-07 2019-02-08 2019-02-13 Quarterly $0,55 2.45% -
2018-10-25 2018-11-02 2018-11-05 2018-11-09 Quarterly $0,53 2.16% -
2018-07-26 2018-08-03 2018-08-06 2018-08-10 Quarterly $0,53 2.14% -
2018-04-27 2018-05-04 2018-05-07 2018-05-11 Quarterly $0,53 2.19% -
2018-01-31 2018-02-08 2018-02-09 2018-02-14 Quarterly $0,52 2.27% -
2017-10-26 2017-11-03 2017-11-06 2017-11-10 Quarterly $0,52 2.22% -
2017-07-27 2017-08-03 2017-08-07 2017-08-11 Quarterly $0,51 2.21% -
2017-04-27 2017-05-04 2017-05-08 2017-05-12 Quarterly $0,50 2.19% -
2017-01-27 2017-02-02 2017-02-06 2017-02-10 Quarterly $0,49 2.12% -
2016-10-27 2016-11-03 2016-11-07 2016-11-11 Quarterly $0,48 2.34% -
2016-07-28 2016-08-04 2016-08-08 2016-08-12 Quarterly $0,48 2.49% -
2016-04-28 2016-05-05 2016-05-09 2016-05-13 Quarterly $0,48 2.57% -
2016-01-28 2016-02-04 2016-02-08 2016-02-12 Quarterly $0,48 3.68% -
2015-10-29 2015-11-05 2015-11-09 2015-11-12 Quarterly $0,48 2.96% -
2015-07-30 2015-08-06 2015-08-10 2015-08-13 Quarterly $0,43 2.32% -
2015-04-30 2015-05-07 2015-05-11 2015-05-14 Quarterly $0,43 1.7% -
2015-01-29 2015-02-05 2015-02-09 2015-02-15 Quarterly $0,43 1.75% -
2014-10-30 2014-11-06 2014-11-10 2014-11-14 Quarterly $0,38 1.62% -
2014-07-31 2014-08-07 2014-08-11 2014-08-14 Quarterly $0,21 0.64% -
展开

股息及其增长的历史年度数据

GasLog Partners LP
上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格)
2021 5,3 $ 3,63 $ 0,03 $ 0,83% 0,57%
2020 2,72 $ 4,63 $ 0,821 $ 17,73% 30,18%
2019 15,14 $ 20,21 $ 2,2 $ 10,89% 14,53%
2018 19,8 $ 23,95 $ 2,1135 $ 8,82% 10,67%
2017 24,75 $ 23,19 $ 2,0175 $ 8,70% 8,15%
2016 20,55 $ 18,42 $ 1,912 $ 10,38% 9,30%
2015 14,22 $ 21,39 $ 1,7815 $ 8,33% 12,53%
2014 25,24 $ 29,38 $ 0,58104 $ 1,98% 2,30%
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关GasLog Partners LP公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率 Quarterly Quarterly
股息 0,01 USD 0,01 USD
宣布日期 27.07.2021 -
除息日 06.08.2021 19.11.2021

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0,01 $ 0,01 $
× ×
股票
=
收入 1,00 $ 1,00 $

股价回升历史

要获得股息,您就要在公司董事会确定的某个日期成为公司股东。此日期为股东登记簿或“股息截止”的截止日。在截止的第二天,股票价格下跌了大约宣布的股息数额。这就是“股息缺口”。投资者总是对如下问题感兴趣:公司股票从这次下跌中恢复多久?公司支付股息的频率越高,股价回升的速度就越快。有许多因素会影响股息缺口的弥合速度:公司发布的新闻、其预期报告数字、公司管理层和大股东的股票买卖、行业事件等.GasLog Partners LP股价过去回升速度的历史数据如下表所示:

GasLog Partners LP (GLOP)
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2021-08-06 $0,01 $3,90 3
2021-05-07 $0,01 $3,08 3
2021-02-05 $0,01 $3,40 1
2020-11-19 $0,01 $2,66 5
2020-08-14 $0,12 $4,19 326
2020-05-15 $0,12 $5,39 25
2020-02-14 $0,56 $5,24 74
2019-11-07 $0,55 $19,51 -
2019-08-02 $0,55 $20,49 -
2019-05-03 $0,55 $20,89 12
2019-02-07 $0,55 $21,99 1
2018-11-02 $0,53 $24,81 3
2018-08-03 $0,53 $24,50 3
2018-05-04 $0,53 $23,65 3
2018-02-08 $0,52 $23,10 6
2017-11-03 $0,52 $23,05 3
2017-08-03 $0,51 $23,40 1
2017-05-04 $0,50 $23,00 1
2017-02-02 $0,49 $22,00 1
2016-11-03 $0,48 $19,75 4
2016-08-04 $0,48 $18,94 4
2016-05-05 $0,48 $17,61 4
2016-02-04 $0,48 $13,99 13
2015-11-05 $0,48 $17,94 20
2015-08-06 $0,43 $18,39 4
2015-05-07 $0,43 $26,01 4
2015-02-05 $0,43 $24,77 1
2014-11-06 $0,38 $25,75 1
2014-08-07 $0,21 $31,82 1
展开