BCOM: 배당금 & 이력, 배당락일, B Communications 수익률
광고하는

B Communications 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.5
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
12.37%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 01:52

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 0.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $3.0803
연간평균배당 ₪3.0803
평균배당률 13.61%
평균연배당률 12.37%
최소 $3.0803 (2016-06-15)
최대 $3.0803 (2016-06-15)
B Communications
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2016-05-26 2016-06-15 2016-06-15 2016-06-29 Quarterly 3.0803 13.61%
2015-11-23 2015-12-08 2015-12-10 2015-12-23 Quarterly 0.32 1.3%
2015-11-19 2015-12-08 2015-12-10 2015-12-23 Other ₪1.27 4.84%
2015-08-31 2015-09-14 2015-09-16 2015-09-29 Other ₪0.73 3.83%
2015-09-01 2015-09-14 2015-09-16 2015-09-29 Other 0.1869 0.99%
2015-05-21 2015-05-29 2015-06-02 2015-06-16 Quarterly 0.5792 3.7%
2015-05-21 2015-05-29 2015-06-02 2015-06-16 Other ₪2.24 14.41%
2013-11-07 2013-11-14 2013-11-18 2013-12-03 Quarterly 0.9692
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2016 20$ 25$ 3.1ILS 12.37 % 15.26 % -1.2173 -253 %
2015 25$ 19$ 5.3ILS 28.78 % 21.60 %
2013 0.97ILS 0.1994 486 %
확대

주가회복 히스토리

B Communications
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2016-06-15 3.0803 $22.64 13
2015-12-08 0.32 $24.69 1
2015-12-08 ₪1.27 $24.69 1
2015-09-14 ₪0.73 $18.92 1
2015-09-14 0.1869 $18.92 1
2015-05-29 0.5792 $15.64 3
2015-05-29 ₪2.24 $15.64 3
2013-11-14 0.9692 - -
확대