Union Pacific (NYSE: UNP) → 股票、财务报表
廣告

Union Pacific → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

Union Pacific Corp.致力于提供铁路和货运服务。其主要运营公司Union Pacific Railroad Co.作为铁路特许经营。铁路的多元化业务组合包括农产品,汽车,化工,煤炭,工业产品和多式联运。该公司成立于1969年,总部位于内布拉斯加州奥马哈市。

  • UNP Ticker
  • NYSE 兑换
  • 41 967 员工
  • 运输 部门
  • 铁路 工业
  • Lance M. Fritz 首席执行官
11 评价

财务报表 — Union Pacific

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
19,53B 21,71B 22,83B 21,24B 19,94B
收益成本
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
毛利
19,53B 21,71B 22,83B 21,24B 19,94B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
875,00M 984,00M 1,07B 888,00M 1,14B
運營開支
11,70B 13,15B 14,32B 13,18B 12,67B
營業收入
7,83B 8,55B 8,52B 8,06B 7,27B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
7,83B 8,55B 8,52B 8,06B 7,27B
利息收入
1,13B 987,00M 840,00M 703,00M 687,00M
稅前收入
6,98B 7,75B 7,74B 7,63B 6,77B
所得稅
1,63B 1,83B 1,78B -3,08B 2,53B
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
5,35B 5,92B 5,97B 10,71B 4,23B
淨收入基本
5,35B 5,92B 5,97B 10,71B 4,23B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
1,86B 891,00M 1,33B 1,37B 1,34B
短期投資
212,00M 222,00M 333,00M 399,00M 284,00M
應收款
1,51B 1,60B 1,76B 1,49B 1,26B
庫存
638,00M 751,00M 742,00M 749,00M 717,00M
其他流動資產
212,00M 222,00M 333,00M 399,00M 284,00M
當前資產
4,21B 3,46B 4,16B 4,01B 3,60B
長期投資
58,18B 58,21B 54,98B 53,80B 52,12B
物業設備
54,16B 53,92B 52,68B 51,61B 50,39B
商譽
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
無形資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他資產
249,00M 436,00M 393,00M 386,00M 276,00M
總資產
62,40B 61,67B 59,15B 57,81B 55,72B
應付賬款
612,00M 749,00M 872,00M 1,01B 955,00M
當前長期債務
1,07B 1,26B 1,47B 800,00M 758,00M
其他流動負債
2,49B 2,35B 2,29B 2,13B 1,93B
總流動負債
4,17B 4,35B 4,63B 3,94B 3,64B
長期債務
25,66B 23,94B 20,93B 16,14B 14,25B
其他負債
2,08B 1,79B 1,87B 1,93B 1,90B
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
45,44B 43,55B 38,72B 32,95B 35,79B
普通股
677,30M 703,50M 750,90M 798,40M 832,40M
留存收益
51,33B 48,61B 45,28B 41,32B 32,59B
庫存庫存
-40,42B -36,42B -30,67B -22,57B -18,58B
資本盈餘
股東權益
16,96B 18,13B 20,42B 24,86B 19,93B
有形淨資產
16,96B 18,13B 20,42B 24,86B 19,93B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
5,35B 5,92B 5,97B 10,71B 4,23B
折舊
2,21B 2,22B 2,19B 2,11B 2,04B
應收款變動
-90,00M -160,00M 262,00M 235,00M -98,00M
庫存變化
-113,00M 9,00M -7,00M 32,00M -19,00M
現金找零
968,00M -442,00M -32,00M 28,00M -54,00M
現金流量
8,54B 8,61B 8,69B 7,23B 7,53B
資本支出
-2,93B -3,45B -3,44B -3,24B -3,51B
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-2,68B -3,44B -3,41B -3,09B -3,39B
已付股息
2,63B
淨借款
24,66B 24,09B 20,73B 15,18B 13,39B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-4,90B -5,65B -5,22B -4,15B -4,25B
匯率影響