AMERCO (UHAL) → 股票、财务报表
廣告

AMERCO → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

提供家庭和商品移动和存储服务

  • UHAL Ticker
  • 🇺🇸 NASDAQ 兑换
  • 29 000 员工
2 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — AMERCO

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
21 ← 16 2021 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
4,54B 3,98B 3,77B 3,60B 3,42B 3,28B
收益成本
214,06M 164,02M 162,14M 160,49M 152,49M 144,99M
毛利
4,33B 3,81B 3,61B 3,44B 3,27B 3,13B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
28,47M 26,88M 33,16M 33,96M 37,34M 49,78M
運營開支
3,58B 3,44B 3,15B 3,03B 2,68B 2,41B
營業收入
964,43M 539,37M 620,94M 568,91M 742,26M 866,81M
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
964,43M 539,37M 620,94M 568,91M 742,26M 866,81M
利息收入
153,91M 156,52M 138,70M 126,71M 113,41M 94,67M
稅前收入
796,66M 378,12M 477,53M 637,61M 628,36M 768,91M
所得稅
185,80M -63,92M 106,67M -152,97M 229,93M 279,91M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
610,86M 442,05M 370,86M 790,58M 398,42M 489,00M
淨收入基本
610,86M 442,05M 370,86M 790,58M 398,42M 489,00M
21 ← 16 2021 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
1,01B 490,45M 674,90M 769,28M 739,08M 638,72M
短期投資
3,42B 4,40B 2,69B 2,49B 2,14B 1,99B
應收款
224,43M 186,67M 224,79M 193,54M 178,08M 175,21M
庫存
105,58M 101,08M 103,50M 89,88M 82,44M 79,76M
其他流動資產
641,45M 1,82B 388,63M 536,61M 426,11M 425,37M
當前資產
5,35B 5,49B 3,96B 3,93B 3,45B 3,13B
長期投資
9,30B 7,95B 7,93B 6,82B 5,96B 5,02B
物業設備
8,33B 7,84B 7,93B 6,82B 5,96B 5,02B
商譽
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
無形資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他資產
877,61M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
總資產
14,65B 13,44B 11,89B 10,75B 9,41B 8,15B
應付賬款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前長期債務
11,19M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他流動負債
3,86B 3,50B 3,29B 3,17B 2,69B 2,56B
總流動負債
3,87B 3,50B 3,29B 3,17B 2,69B 2,56B
長期債務
4,66B 4,62B 4,16B 3,51B 3,26B 2,69B
其他負債
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
9,80B 9,22B 8,20B 7,34B 6,79B 5,90B
普通股
19,61M 19,60M 19,59M 19,59M 19,59M 19,60M
留存收益
4,96B 4,40B 3,98B 3,64B 2,89B 2,53B
庫存庫存
-525,65M -525,65M -525,65M -525,65M -525,65M -525,65M
資本盈餘
股東權益
4,85B 4,22B 3,69B 3,41B 2,62B 2,25B
有形淨資產
5,00B 4,37B 3,84B 3,56B 2,77B 2,40B
21 ← 16 2021 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
610,86M 442,05M 370,86M 790,58M 398,42M 489,00M
折舊
664,00M 664,12M 581,03M 555,07M 481,52M 389,39M
應收款變動
37,75M -38,11M 31,25M 15,46M 2,87M -14,66M
庫存變化
4,49M -2,42M 13,63M 7,44M 2,68M 10,28M
現金找零
699,66M -178,96M -121,95M 61,42M 111,52M 153,65M
現金流量
1,54B 1,08B 975,58M 936,33M 1,02B 1,04B
資本支出
-1,44B -2,31B -1,87B -1,36B -1,42B -1,51B
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-1,13B -1,77B -1,57B -896,95M -1,14B -1,27B
已付股息
淨借款
-168,23M -544,01M 563,65M -76,40M 101,44M -174,51M
其他籌資現金流量
現金流量融資
287,35M 512,32M 514,58M 16,60M 223,75M 406,87M
匯率影響