Sky West (SKYW) → 股票、财务报表
廣告

Sky West → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

拥有并经营航空公司

  • SKYW Ticker
  • 🇺🇸 NASDAQ 兑换
  • 15 900 员工
2 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — Sky West

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
2,13B 2,97B 3,22B 3,20B 3,12B
收益成本
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
毛利
2,13B 2,97B 3,22B 3,20B 3,12B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
運營開支
2,36B 2,44B 2,75B 2,82B 2,83B
營業收入
-236,69M 534,13M 474,28M 388,20M 292,97M
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
-236,69M 534,13M 474,28M 388,20M 292,97M
利息收入
117,29M 113,62M 111,59M 100,42M 76,03M
稅前收入
-7,33M 446,31M 366,31M 288,18M -248,81M
所得稅
1,19M 106,21M 85,94M -140,72M -87,23M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
-8,52M 340,10M 280,37M 428,91M -161,59M
淨收入基本
-8,52M 340,10M 280,37M 428,91M -161,59M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
825,91M 520,17M 689,33M 685,30M 556,66M
短期投資
27,32M 35,55M 113,65M 142,04M 180,47M
應收款
38,38M 94,12M 90,13M 48,05M 53,91M
庫存
91,20M 110,50M 127,69M 119,76M 118,51M
其他流動資產
27,32M 35,55M 113,65M 142,04M 180,47M
當前資產
982,80M 760,35M 1,02B 995,13M 1,05B
長期投資
5,90B 5,90B 5,29B 4,46B 4,09B
物業設備
5,36B 5,39B 5,01B 4,18B 3,82B
商譽
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
無形資產
0,00 0,00 0,00 0,00 8,25M
其他資產
260,41M 166,09M 286,67M 280,14M 260,23M
總資產
6,89B 6,66B 6,31B 5,46B 5,14B
應付賬款
278,68M 284,47M 331,98M 288,90M 241,22M
當前長期債務
402,16M 364,13M 350,21M 309,68M 305,46M
其他流動負債
260,89M 276,08M 242,64M 222,24M 200,59M
總流動負債
941,72M 924,68M 924,83M 820,83M 747,27M
長期債務
2,80B 2,63B 2,81B 2,38B 2,24B
其他負債
173,04M 45,63M 96,18M 86,77M 104,30M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
4,75B 4,48B 4,35B 3,70B 3,79B
普通股
50,20M 50,93M 51,91M 51,80M 51,51M
留存收益
2,05B 2,08B 1,78B 1,52B 1,10B
庫存庫存
-617,14M -590,97M -503,18M -435,18M -410,09M
資本盈餘
股東權益
2,14B 2,18B 1,96B 1,75B 1,35B
有形淨資產
2,14B 2,18B 1,96B 1,75B 1,34B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
-8,52M 340,10M 280,37M 428,91M -161,59M
折舊
474,96M 368,10M 334,59M 292,77M 284,97M
應收款變動
-55,74M 3,99M 42,08M -5,86M -11,13M
庫存變化
-19,31M -17,19M 7,94M 1,25M -21,80M
現金找零
305,74M -169,16M 4,03M 128,63M 66,96M
現金流量
633,56M 721,03M 802,53M 684,12M 506,67M
資本支出
-438,30M -661,92M -1,10B -688,64M -1,15B
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-683,47M -657,03M -983,40M -751,34M -1,18B
已付股息
淨借款
2,35B 2,44B 2,36B 1,86B 1,81B
其他籌資現金流量
現金流量融資
178,43M -305,17M 327,46M 102,24M 614,14M
匯率影響