HBB: 股息和历史、除息日、收益率 Hamilton Beach Brands Holding
廣告

Hamilton Beach Brands Holding 股息 2023

2 评价
Google Play A2 Dividens 摘要 新闻
股息率 4.8
股息率 Trailing
3.56%
股息率 Forward
3.56%
支付率
18.21 %
平均率,5年
2.20%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
100 %

最新更新的股息数据: 09 Mar 00:35

股息支付历史

5年的统计: 2018-2023

付款频率,一年多少次 4.0
增长持续时间,年数 5.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 100 %
股息增长,简单 22.06 %
股息增长,复合年均增长率 4.07 %
平均股息 $0.09375
每年平均股息 $0.375
平均股息率 0.56%
平均年股息率 2.20%
最小值 $0.085 (2018-02-28)
最大值 $0.105 (2022-05-31)
Hamilton Beach Brands Holding
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2023-02-21 2023-03-02 2023-03-03 2023-03-15 Quarterly $0.105 0.81% EOD
2022-11-17 2022-11-30 2022-12-01 2022-12-15 Quarterly $0.105 0.74% IR
2022-08-17 2022-08-31 2022-09-01 2022-09-15 Quarterly $0.105 0.85% IR
2022-05-18 2022-05-31 2022-06-01 2022-06-15 Quarterly $0.105 1.02% IR
2022-02-22 2022-03-03 2022-03-04 2022-03-15 Quarterly $0.1 0.73% IR
2021-11-10 2021-11-30 2021-12-01 2021-12-15 Quarterly $0.1 0.38% IR
2021-08-18 2021-08-31 2021-09-01 2021-09-15 Quarterly $0.1 0.59% EOD
2021-05-19 2021-05-28 2021-06-01 2021-06-15 Quarterly $0.1 0.4% EOD
2021-02-24 2021-03-05 2021-03-08 2021-03-16 Quarterly $0.095 0.55% EOD
2020-11-18 2020-11-30 2020-12-01 2020-12-15 Quarterly $0.095 0.51% EOD
2020-08-19 2020-08-31 2020-09-01 2020-09-15 Quarterly $0.095 0.43% EOD
2020-05-13 2020-05-29 2020-06-01 2020-06-16 Quarterly $0.09 0.94% EOD
2020-02-12 2020-02-27 2020-02-28 2020-03-13 Quarterly $0.09 0.68% EOD
2019-11-06 2019-11-27 2019-11-29 2019-12-13 Quarterly $0.09 0.46% EOD
2019-08-13 2019-08-29 2019-08-30 2019-09-13 Quarterly $0.09 0.65% EOD
2019-05-07 2019-05-30 2019-05-31 2019-06-14 Quarterly $0.09 0.49% EOD
2019-02-12 2019-02-28 2019-03-01 2019-03-15 Quarterly $0.085 0.35% EOD
2018-11-06 2018-11-29 2018-11-30 2018-12-14 Quarterly $0.085 0.37% EOD
2018-08-14 2018-08-30 2018-08-31 2018-09-14 Quarterly $0.085 0.37% EOD
2018-05-15 2018-05-31 2018-06-01 2018-06-15 Quarterly $0.085 0.3% EOD
2018-02-13 2018-02-28 2018-03-01 2018-03-15 Quarterly $0.085 0.34% EOD
2017-11-06 2017-11-30 2017-12-01 2017-12-15 Other $0.085 0.3% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2023 $13 $13 $0.11 0.81 % 0.81 %
2022 $14 $13 $0.42 3.29 % 2.92 % $0.0
2021 $26 $19 $0.40 2.08 % 1.52 % $2.0 18 %
2020 $18 $15 $0.4 2.39 % 2.11 % $0.2 161 %
2019 $19 $19 $0.36 1.84 % 1.85 % $0.9 39 %
2018 $23 $24 $0.3 1.39 % 1.45 % $1.9 18 %
2017 $26 $32 $0.09 0.27 % 0.33 % $0.3 27 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Hamilton Beach Brands Holding公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率 Quarterly Quarterly
股息 0.11 USD 0.11 USD
宣布日期 2023-02-21 -
除息日 2023-03-02 2023-05-31

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0.11 $ 0.11 $
× ×
股票
=
收入 10.50 $ 10.50 $

股价回升历史

Hamilton Beach Brands Holding
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2023-03-02 $0.105 $13.03 -
2022-11-30 $0.105 $14.2 -
2022-08-31 $0.105 $12.35 91
2022-05-31 $0.105 $10.32 92
2022-03-03 $0.1 $13.64 272
2021-11-30 $0.1 $26 -
2021-08-31 $0.1 $17 1
2021-05-28 $0.1 $25.2 4
2021-03-05 $0.095 $17.25 3
2020-11-30 $0.095 $18.78 60
2020-08-31 $0.095 $21.85 1
2020-05-29 $0.09 $9.55 3
2020-02-27 $0.09 $13.26 62
2019-11-27 $0.09 $19.38 1
2019-08-29 $0.09 $13.82 1
2019-05-30 $0.09 $18.19 12
2019-02-28 $0.085 $24.27 1
2018-11-29 $0.085 $22.85 4
2018-08-30 $0.085 $23.28 5
2018-05-31 $0.085 $28.03 1
2018-02-28 $0.085 $24.77 1
2017-11-30 $0.085 $28.58 186
展开