PXD: 배당금 & 이력, 배당락일, Pioneer Natural Resources 수익률
광고하는

Pioneer Natural Resources 배당 2021

5 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.3
배당률 Trailing
3.69%
배당률 Forward
1.35%
배당성향
71.74 %
5개녕평균수익률
0.66%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
60 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 22:36

곧 다가올 배당

배당락 및 배당 일정
배당지급액 $0.62 배당률: 0.34%
배당락일 12/30
배당종류 Quarterly
배당금 지급일 2022/01/14
배당선언일 2021/11/03
주주명부확정일 2021/12/31

시간

출처
"...approved an increase in the Company’s quarterly cash base dividend from $0.56 per share to $0.62 per share on Pioneer’s outstanding common stock (equivalent to $2.48 per share on an annualized basis), representing a greater than 10% increase. The quarterly base dividend of $0.62 per share is payable January 14, 2022, to stockholders of record at the close of business on December 31, 2021." → Google 번역
Press Release / Nov 03, 2021

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 3.0
성장기간, 연수(햇수) 3.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 60 %
단순배당성장률 2650.00 %
연평균배당성장률, CAGR 94.03 %
평균배당 $0.30
연간평균배당 $0.78
평균배당률 0.28%
평균연배당률 0.66%
최소 $0.04 (2016-03-29)
최대 $0.55 (2020-03-30)
Pioneer Natural Resources
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-03 2021-12-30 2021-12-31 2022-01-14 Quarterly $0.62 0.34% IR
2021-11-03 2021-11-29 2021-11-30 2021-12-14 Other $3.02 1.65% IR
2021-08-26 2021-09-29 2021-09-30 2021-10-14 Quarterly $0.56 0.33% EOD
2021-08-02 2021-09-02 2021-09-03 2021-09-17 Quarterly $1.51 1.01% EOD
2021-05-27 2021-06-29 2021-06-30 2021-07-14 Quarterly $0.56 0.35% EOD
2021-02-04 2021-03-30 2021-03-31 2021-04-14 Quarterly $0.56 0.35% EOD
2020-11-19 2020-12-30 2020-12-31 2021-01-14 Quarterly $0.55 0.48% EOD
2020-08-20 2020-09-29 2020-09-30 2020-10-14 Quarterly $0.55 0.64% EOD
2020-05-21 2020-06-29 2020-06-30 2020-07-14 Quarterly $0.55 0.58% EOD
2020-02-19 2020-03-30 2020-03-31 2020-04-14 SemiAnnual $0.55 0.83% EOD
2019-11-04 2019-12-30 2019-12-31 2020-01-14 SemiAnnual $0.44 0.29% EOD
2019-08-06 2019-09-26 2019-09-27 2019-10-10 SemiAnnual $0.44 0.35% EOD
2019-02-13 2019-03-28 2019-03-29 2019-04-12 SemiAnnual $0.32 0.21% EOD
2018-08-30 2018-09-27 2018-09-28 2018-10-12 SemiAnnual $0.16 0.09% EOD
2018-02-06 2018-03-28 2018-03-29 2018-04-12 SemiAnnual $0.16 0.1% EOD
2017-08-24 2017-09-28 2017-09-29 2017-10-12 SemiAnnual $0.04 0.03% EOD
2017-02-28 2017-03-29 2017-03-31 2017-04-12 SemiAnnual $0.04 0.02% EOD
2016-08-25 2016-09-28 2016-09-30 2016-10-12 SemiAnnual $0.04 0.02% EOD
2016-03-02 2016-03-29 2016-03-31 2016-04-12 SemiAnnual $0.04 0.03% EOD
2015-08-27 2015-09-28 2015-09-30 2015-10-09 SemiAnnual $0.04 0.03% EOD
2015-03-04 2015-03-27 2015-03-31 2015-04-09 SemiAnnual $0.04 0.02% EOD
2014-08-20 2014-09-26 2014-09-30 2014-10-10 SemiAnnual $0.04 0.02% EOD
2014-02-19 2014-03-27 2014-03-31 2014-04-11 SemiAnnual $0.04 0.02% EOD
2013-08-19 2013-09-26 2013-09-30 2013-10-11 SemiAnnual $0.04
2013-02-21 2013-03-26 2013-03-28 2013-04-11 SemiAnnual $0.04
2012-09-26 2012-09-28 2012-10-12 SemiAnnual $0.04
2012-03-28 2012-03-30 2012-04-12 SemiAnnual $0.04
2011-09-28 2011-09-30 2011-10-14 SemiAnnual $0.04
2011-03-29 2011-03-31 2011-04-14 SemiAnnual $0.04
2010-09-28 2010-09-30 2010-10-14 SemiAnnual $0.04
2010-03-29 2010-03-31 2010-04-14 SemiAnnual $0.04
2009-09-28 2009-09-30 2009-10-09 SemiAnnual $0.04
2009-03-27 2009-03-31 2009-04-14 SemiAnnual $0.04
2008-09-26 2008-09-30 2008-10-10 SemiAnnual $0.16
2008-03-27 2008-03-31 2008-04-14 SemiAnnual $0.14
2007-09-26 2007-09-28 2007-10-12 SemiAnnual $0.14
2007-03-28 2007-03-30 2007-04-13 SemiAnnual $0.13
2006-09-26 2006-09-28 2006-10-12 SemiAnnual $0.13
2006-03-27 2006-03-29 2006-04-12 SemiAnnual $0.12
2005-09-28 2005-09-30 2005-10-14 SemiAnnual $0.12
2005-03-29 2005-03-31 2005-04-15 SemiAnnual $0.10
2004-09-27 2004-09-29 2004-10-15 SemiAnnual $0.10
2004-03-25 2004-03-29 2004-04-13 Other $0.10
1998-08-13 1998-08-17 1998-09-15 SemiAnnual $0.05
1998-02-12 1998-02-17 1998-03-17 SemiAnnual $0.05
1997-09-12 1997-09-16 1997-09-30 Other $0.05
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 26$ 154$ 6.8$ 4.44 % 26.27 % 9.5$ 72 %
2020 114$ 102$ 2.2$ 2.15 % 1.93 % 3.4$ 65 %
2019 151$ 140$ 1.2$ 0.86 % 0.80 % 7.0$ 17 %
2018 132$ 175$ 0.3$ 0.18 % 0.24 % 6.4$ 5 %
2017 173$ 163$ 0.1$ 0.05 % 0.05 % 1.4$ 6 %
2016 180$ 159$ 0.1$ 0.05 % 0.04 % -0.9$ -9 %
2015 125$ 143$ 0.1$ 0.06 % 0.06 % 0.9$ 9 %
2014 149$ 194$ 0.1$ 0.04 % 0.05 % 5.0$ 2 %
2013 0.1$ 4.2$ 2 %
2012 0.1$ 4.0$ 2 %
2011 0.1$ 3.3$ 2 %
2010 0.1$ 1.4$ 6 %
2009 0.1$ -0.4$ -21 %
2008 0.3$ 4.2$ 7 %
2007 0.3$ 1.7$ 16 %
2006 0.3$ 2.3$ 11 %
2005 0.2$ 2.7$ 8 %
2004 0.2$ 2.3$ 9 %
1998 0.1$ -1.3$ -8 %
1997 0.1$ 1.3$ 4 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Pioneer Natural Resources의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 승인됨
배당주기 Other Quarterly
배당 3.02 USD 0.62 USD
배당선언일 2021/11/03 2021/11/03
배당락일 2021/11/29 2021/12/30
이전 다음
배당 3.02 $ 0.62 $
× ×
=
수익 302.00 $ 62.00 $

주가회복 히스토리

Pioneer Natural Resources
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-12-30 $0.62 - -
2021-11-29 $3.02 $55.49 -
2021-09-29 $0.56 $170.30 2
2021-09-02 $1.51 $149.85 1
2021-06-29 $0.56 $158.66 1
2021-03-30 $0.56 $160.62 2
2020-12-30 $0.55 $114.57 6
2020-09-29 $0.55 $86.40 3
2020-06-29 $0.55 $94.44 1
2020-03-30 $0.55 $66.49 1
2019-12-30 $0.44 $150.87 1
2019-09-26 $0.44 $126.35 13
2019-03-28 $0.32 $152.91 15
2018-09-27 $0.16 $172.00 1
2018-03-28 $0.16 $167.52 1
2017-09-28 $0.04 $147.55 4
2017-03-29 $0.04 $188.32 8
2016-09-28 $0.04 $183.43 1
2016-03-29 $0.04 $139.84 1
2015-09-28 $0.04 $117.05 1
2015-03-27 $0.04 $163.61 3
2014-09-26 $0.04 $196.60 3
2014-03-27 $0.04 $185.44 1
2013-09-26 $0.04 - -
2013-03-26 $0.04 - -
2012-09-26 $0.04 - -
2012-03-28 $0.04 - -
2011-09-28 $0.04 - -
2011-03-29 $0.04 - -
2010-09-28 $0.04 - -
2010-03-29 $0.04 - -
2009-09-28 $0.04 - -
2009-03-27 $0.04 - -
2008-09-26 $0.16 - -
2008-03-27 $0.14 - -
2007-09-26 $0.14 - -
2007-03-28 $0.13 - -
2006-09-26 $0.13 - -
2006-03-27 $0.12 - -
2005-09-28 $0.12 - -
2005-03-29 $0.10 - -
2004-09-27 $0.10 - -
2004-03-25 $0.10 - -
1998-08-13 $0.05 - -
1998-02-12 $0.05 - -
1997-09-12 $0.05 - -
확대

데이터 출처

  • IEX Cloud — 미국 및 기타 국가에있는 회사에 대한 재무 데이터를 제공하는 미국 제공 업체입니다.
  • Press Release / Nov 03, 2021 — 최근 선언 된 배당금에 대한 공식 정보. 확인 일자 : 2021/12/01
  • • 또한 수익률, 등급 및 기타 통계 정보와 같은 일부 지표에 대한 자체 계산을 사용합니다.