FTV: 배당금 & 이력, 배당락일, Fortive 수익률
광고하는

Fortive 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.3
배당률 Trailing
0.36%
배당률 Forward
0.36%
배당성향
10.57 %
5개녕평균수익률
0.31%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
20 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 23:17

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 109.83 %
연평균배당성장률, CAGR 15.98 %
평균배당 $0.0591388888888889
연간평균배당 $0.2129
평균배당률 0.09%
평균연배당률 0.31%
최소 $0.0585 (2016-08-24)
최대 $0.07 (2020-11-25)
Fortive
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-04 2021-11-24 2021-11-26 2021-12-30 Quarterly $0.07 0.09% IR
2021-08-26 2021-09-09 2021-09-10 2021-09-24 Quarterly $0.07 0.09% EOD
2021-04-08 2021-05-27 2021-05-28 2021-06-25 Quarterly $0.07 0.1% EOD
2021-01-26 2021-02-25 2021-02-26 2021-03-26 Quarterly $0.07 0.11% EOD
2020-11-05 2020-11-25 2020-11-27 2020-12-28 Quarterly $0.07 0.1% EOD
2020-08-05 2020-08-27 2020-08-28 2020-09-25 Quarterly $0.0585 0.08% EOD
2020-04-09 2020-05-28 2020-05-29 2020-06-26 Quarterly $0.0585 0.1% EOD
2020-01-28 2020-02-27 2020-02-28 2020-03-27 Quarterly $0.0585 0.08% EOD
2019-11-07 2019-11-27 2019-11-29 2019-12-27 Quarterly $0.0585 0.08% EOD
2019-08-15 2019-08-29 2019-08-30 2019-09-27 Quarterly $0.0585 0.08% EOD
2019-04-11 2019-05-30 2019-05-31 2019-06-28 Quarterly $0.0585 0.08% EOD
2019-01-29 2019-02-21 2019-02-22 2019-03-29 Quarterly $0.0585 0.07% EOD
2018-11-08 2018-11-29 2018-11-30 2018-12-28 Quarterly $0.0585 0.08% EOD
2018-08-02 2018-08-30 2018-08-31 2018-09-28 Quarterly $0.0585 0.07% EOD
2018-04-12 2018-05-24 2018-05-25 2018-06-29 Quarterly $0.0585 0.08% EOD
2018-01-23 2018-02-22 2018-02-23 2018-03-29 Quarterly $0.0585 0.08% EOD
2017-11-02 2017-11-22 2017-11-24 2017-12-29 Quarterly $0.0585 0.08% EOD
2017-08-03 2017-08-23 2017-08-25 2017-09-29 Quarterly $0.0585 0.09% EOD
2017-05-24 2017-05-26 2017-06-30 Quarterly $0.0585 0.09% EOD
2017-01-24 2017-02-22 2017-02-24 2017-03-31 Quarterly $0.0585 0.1% EOD
2016-11-03 2016-11-22 2016-11-25 2016-12-30 Quarterly $0.0585 0.11% EOD
2016-08-04 2016-08-24 2016-08-26 2016-09-30 Other $0.0585 0.11% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 1.0$ 71$ 0.3$ 0.40 % 26.92 % 2.7$ 11 %
2020 71$ 68$ 0.25$ 0.36 % 0.35 % 3.4$ 7 %
2019 76$ 76$ 0.23$ 0.31 % 0.31 % 3.4$ 7 %
2018 68$ 77$ 0.23$ 0.30 % 0.35 % 3.4$ 7 %
2017 72$ 64$ 0.23$ 0.36 % 0.32 % 2.8$ 8 %
2016 54$ 51$ 0.12$ 0.23 % 0.22 % 1.8$ 7 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Fortive의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.07 USD 0.07 USD
배당선언일 2021/11/04 -
배당락일 2021/11/24 2022/02/27

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.07 $ 0.07 $
× ×
=
수익 7.00 $ 7.00 $

주가회복 히스토리

Fortive
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-24 $0.07 - -
2021-09-09 $0.07 $75.78 53
2021-05-27 $0.07 $72.27 1
2021-02-25 $0.07 $66.31 4
2020-11-25 $0.07 $71.87 43
2020-08-27 $0.0585 $70.84 1
2020-05-28 $0.0585 $61.54 4
2020-02-27 $0.0585 $70.75 7
2019-11-27 $0.0585 $72.15 1
2019-08-29 $0.0585 $70.69 1
2019-05-30 $0.0585 $76.84 5
2019-02-21 $0.0585 $80.61 1
2018-11-29 $0.0585 $74.13 1
2018-08-30 $0.0585 $83.74 1
2018-05-24 $0.0585 $76.16 14
2018-02-22 $0.0585 $76.68 1
2017-11-22 $0.0585 $72.00 2
2017-08-23 $0.0585 $65.03 9
2017-05-24 $0.0585 $63.08 1
2017-02-22 $0.0585 $57.69 2
2016-11-22 $0.0585 $55.37 1
2016-08-24 $0.0585 $51.37 1
확대