0OP0, GIL: 배당금 & 이력, 배당락일, DMG Mori 수익률
광고하는

DMG Mori 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.3
배당률 Trailing
2.47%
배당률 Forward
2.47%
배당성향
5개녕평균수익률
2.15%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 2.8
배당률 Trailing
0.02%
배당률 Forward
0.02%
배당성향
5개녕평균수익률
0.02%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 1.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
2.51%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 1.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
2.50%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 03:55

배당지급내역

GIL:XETRA

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 71.67 %
연평균배당성장률, CAGR 11.41 %
평균배당 €0.944
연간평균배당 €0.944
평균배당률 2.12%
평균연배당률 2.15%
최소 0.6€ (2016-07-18)
최대 1.03€ (2017-05-08)
GIL:XETRADMG Mori
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-05-10 1.03€ 2.5% EOD
2020-05-18 1.03€ 2.56% EOD
2019-05-13 1.03€ 2.45% EOD
2018-05-07 1.03€ 2.08% EOD
2017-05-08 1.03€ 2.1% EOD
2016-07-18 0.6€ 1.43% EOD
2015-05-11 0.55€ 1.64% EOD
2014-05-19 0.5€ 2.18% EOD
2013-05-20 0.34069€ 1.89% EOD
2012-05-21 0.24335€ 1.87% EOD
2010-05-17 0.09445€ 1.07% EOD
2009-05-18 0.3778€ 5.57% EOD
2008-05-19 0.33057€ 1.53% EOD
2007-05-28 0.1889€ 1.26% EOD
2006-05-22 0.09445€ 1.36% EOD
2002-05-20 0.50548€ 4.73% EOD
2001-05-21 0.50548€ 5.52% EOD
2000-05-29 0.41224€ 4.54% EOD
1999-06-28 0.23185€ 0.37% EOD
확대
0OP0:LSE

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 71.67 %
연평균배당성장률, CAGR 11.41 %
평균배당 £0.00972
연간평균배당 £0.00972
평균배당률 0.02%
평균연배당률 0.02%
최소 0.006£ (2016-07-18)
최대 0.0117£ (2019-05-13)
0OP0:LSEDMG Mori
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-05-10 0.0103£ 0.02% EOD
2020-05-18 0.0103£ 0.03% EOD
2019-05-13 0.0117£ 0.03% EOD
2018-05-07 0.0103£ 0.02% EOD
2017-05-08 0.0103£ 0.02% EOD
2016-07-18 0.006£ 0.01% EOD
2015-05-11 0.0055£ 0.02% EOD
2014-05-19 0.005£ 0.02% EOD
2013-05-20 0.00341£ 0.01% EOD
2012-05-21 0.00243£ 0.02% EOD
2010-05-17 0.00094£ 0.0% EOD
2009-05-18 0.00378£ 0.06% EOD
확대
GIL:HM

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -14.17 %
연평균배당성장률, CAGR -3.01 %
평균배당 €0.91
연간평균배당 €1.092
평균배당률 2.08%
평균연배당률 2.51%
최소 0.6€ (2016-05-09)
최대 1.17€ (2019-05-13)
GIL:HMDMG Mori
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2020-05-18 1.03€ 2.55% EOD
2019-05-13 1.17€ 2.77% EOD
2018-05-07 1.03€ 2.18% EOD
2017-05-08 1.03€ 2.1% EOD
2016-07-18 0.6€ 1.43% EOD
2016-05-09 0.6€ 1.44% EOD
2015-05-11 0.55€ 1.65% EOD
2014-05-19 0.5€ 2.21% EOD
2013-05-20 0.33981€ 1.95% EOD
확대
GIL:F

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -14.17 %
연평균배당성장률, CAGR -3.01 %
평균배당 €0.91
연간평균배당 €1.092
평균배당률 2.07%
평균연배당률 2.50%
최소 0.6€ (2016-05-09)
최대 1.17€ (2019-05-13)
GIL:FDMG Mori
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2020-05-18 1.03€ 2.58% EOD
2019-05-13 1.17€ 2.78% EOD
2018-05-07 1.03€ 2.08% EOD
2017-05-08 1.03€ 2.1% EOD
2016-07-18 0.6€ 1.43% EOD
2016-05-09 0.6€ 1.45% EOD
2015-05-11 0.55€ 1.64% EOD
2014-05-19 0.5€ 2.18% EOD
2013-05-20 0.34024€ 1.95% EOD
2012-05-21 0.24308€ 1.92% EOD
2010-05-17 0.0942€ 1.09% EOD
2009-05-18 0.37678€ 5.69% EOD
2008-05-19 0.32968€ 1.58% EOD
2007-05-29 0.18839€ 1.27% EOD
2006-05-22 0.0942€ 1.39% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

GIL:XETRADMG Mori
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 9.5€ 42€ 1.0€ 2.47 % 10.81 % 0.0€
2020 41€ 41€ 1.0€ 2.52 % 2.51 %
2019 42€ 43€ 1.0€ 2.39 % 2.43 %
2018 43€ 46€ 1.0€ 2.24 % 2.39 % 0.3€ 355 %
2017 46€ 48€ 1.0€ 2.13 % 2.24 % 0.48€ 214 %
2016 43€ 41€ 0.6€ 1.46 % 1.39 % 1.8€ 33 %
2015 38€ 33€ 0.6€ 1.68 % 1.44 % 1.4€ 39 %
2014 24€ 23€ 0.5€ 2.18 % 2.13 % 1.3€ 37 %
2013 23€ 19€ 0.34€ 1.82 % 1.47 % 1.3€ 27 %
2012 15€ 13€ 0.24€ 1.85 % 1.60 % 1.3€ 19 %
2010 17€ 11€ 0.094€ 0.85 % 0.57 % -0.26€ -37 %
2009 11€ 7.9€ 0.38€ 4.77 % 3.33 % 0.61€ 62 %
2008 7.9€ 14€ 0.33€ 2.29 % 4.21 % 1.8€ 19 %
2007 19€ 15€ 0.19€ 1.23 % 1.02 % 0.59€ 32 %
2006 0.094€ 0.24€ 39 %
2002 0.51€ -0.47€ -107 %
2001 0.51€
2000 0.41€
1999 0.23€
확대
0OP0:LSEDMG Mori
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 42£ 42£ 0.010£ 0.02 % 0.02 %
2020 41£ 41£ 0.010£ 0.03 % 0.03 %
2019 43£ 43£ 0.012£ 0.03 % 0.03 %
2018 43£ 46£ 0.010£ 0.02 % 0.02 %
2017 46£ 48£ 0.010£ 0.02 % 0.02 % 1.4909 1 %
2016 43£ 41£ 0.01£ 0.01 % 0.01 % 0.5714 1 %
2015 38£ 33£ 0.006£ 0.02 % 0.01 % 1.8957 0 %
2014 24£ 23£ 0.01£ 0.02 % 0.02 % 1.403 0 %
2013 23£ 18£ 0.003£ 0.02 % 0.01 % 1.2957 0 %
2012 15£ 13£ 0.002£ 0.02 % 0.02 % 1.2891 0 %
2010 17£ 12£ 0.0009£ 0.01 % 0.01 % 0.0872 1 %
2009 11£ 8.2£ 0.004£ 0.05 % 0.03 % 0.1034 4 %
확대
GIL:HMDMG Mori
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2020 41€ 41€ 1.0€ 2.53 % 2.51 %
2019 42€ 43€ 1.2€ 2.73 % 2.79 %
2018 43€ 46€ 1.0€ 2.24 % 2.41 %
2017 46€ 48€ 1.0€ 2.14 % 2.26 %
2016 43€ 41€ 1.2€ 2.93 % 2.79 %
2015 38€ 33€ 0.6€ 1.69 % 1.45 %
2014 24€ 23€ 0.5€ 2.19 % 2.13 %
2013 23€ 18€ 0.34€ 1.85 % 1.46 %
확대
GIL:FDMG Mori
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2020 41€ 41€ 1.0€ 2.52 % 2.51 %
2019 42€ 43€ 1.2€ 2.71 % 2.76 %
2018 43€ 46€ 1.0€ 2.24 % 2.40 %
2017 46€ 48€ 1.0€ 2.13 % 2.25 %
2016 43€ 41€ 1.2€ 2.92 % 2.79 % 0.0€ 4000 %
2015 38€ 33€ 0.6€ 1.68 % 1.44 %
2014 24€ 23€ 0.5€ 2.18 % 2.12 %
2013 23€ 18€ 0.34€ 1.85 % 1.47 %
2012 15€ 13€ 0.24€ 1.91 % 1.64 %
2010 16€ 11€ 0.094€ 0.87 % 0.58 %
2009 11€ 7.7€ 0.38€ 4.89 % 3.46 %
2008 7.7€ 14€ 0.33€ 2.35 % 4.29 %
2007 18€ 15€ 0.19€ 1.27 % 1.04 %
2006 0.094€
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 DMG Mori의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

GIL:XETRA
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 1.03 EUR 1.03 EUR
배당선언일 - -
배당락일 2021/05/10 2022/05/18

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 1.03 1.03
× ×
=
수익 103.00 103.00
0OP0:LSE
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 0.01 GBP 0.01 GBP
배당선언일 - -
배당락일 2021/05/10 2022/05/18

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.01 £ 0.01 £
× ×
=
수익 1.03 £ 1.03 £

주가회복 히스토리

GIL:XETRADMG Mori
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-05-10 1.03€ 41.25€ 4
2020-05-18 1.03€ 40.2€ 10
2019-05-13 1.03€ 42.05€ 2
2018-05-07 1.03€ 49.5€ 15
2017-05-08 1.03€ 48.95€ 1
2016-07-18 0.6€ 41.93€ 1
2015-05-11 0.55€ 33.485€ 84
2014-05-19 0.5€ 22.915€ 1
2013-05-20 0.34069€ 18€ 10
2012-05-21 0.24335€ 13.02€ 1
2010-05-17 0.09445€ 8.858€ 1
2009-05-18 0.3778€ 6.78€ 1
2008-05-19 0.33057€ 21.6€ 3
2007-05-28 0.1889€ 15.04€ 1
2006-05-22 0.09445€ - -
2002-05-20 0.50548€ - -
2001-05-21 0.50548€ - -
2000-05-29 0.41224€ - -
1999-06-28 0.23185€ - -
확대
0OP0:LSEDMG Mori
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-05-10 0.0103£ 41.225£ 4
2020-05-18 0.0103£ 40.2£ 1
2019-05-13 0.0117£ 42.225£ 3
2018-05-07 0.0103£ - -
2017-05-08 0.0103£ 49.1875£ 1
2016-07-18 0.006£ 41.9277£ 1
2015-05-11 0.0055£ 33.5£ 85
2014-05-19 0.005£ 22.8465£ 1
2013-05-20 0.00341£ - -
2012-05-21 0.00243£ 12.6571£ 1
2010-05-17 0.00094£ - -
2009-05-18 0.00378£ - -
확대
GIL:HMDMG Mori
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2020-05-18 1.03€ 40.35€ 15
2019-05-13 1.17€ 42.3€ 17
2018-05-07 1.03€ 47.2€ 1
2017-05-08 1.03€ 49€ 2
2016-07-18 0.6€ 41.95€ 2
2016-05-09 0.6€ 41.7€ 2
2015-05-11 0.55€ 33.395€ 86
2014-05-19 0.5€ 22.575€ 1
2013-05-20 0.33981€ 17.4615€ 8
확대
GIL:FDMG Mori
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2020-05-18 1.03€ 39.95€ 1
2019-05-13 1.17€ 42.05€ 2
2018-05-07 1.03€ 49.6€ 11
2017-05-08 1.03€ 48.955€ 1
2016-07-18 0.6€ 42.02€ 2
2016-05-09 0.6€ 41.39€ 1
2015-05-11 0.55€ 33.499€ 84
2014-05-19 0.5€ 22.9€ 1
2013-05-20 0.34024€ 17.4328€ 1
2012-05-21 0.24308€ 12.6452€ 1
2010-05-17 0.0942€ 8.6479€ 25
2009-05-18 0.37678€ 6.62€ 1
2008-05-19 0.32968€ 20.91€ 3
2007-05-29 0.18839€ 14.8732€ 44
2006-05-22 0.0942€ - -
확대