BRBY: 배당금 & 이력, 배당락일, Burberry 수익률
광고하는

Burberry 배당 2023

0 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
0.02%
배당률 Forward
0.02%
배당성향
46.64 %
5개녕평균수익률
116.35%
배당안정성
40 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 23/06/09 23:18

곧 다가올 배당

배당락 및 배당 일정
배당지급액 0.445£ 배당률: 2.0%
배당락일 06/29
배당종류 Final
배당금 지급일 2023/08/04
배당선언일 2023/05/18
주주명부확정일 2023/06/29

시간

배당지급내역

5개년 통계: 2018-2023

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 40 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 25.67 %
연평균배당성장률, CAGR 4.68 %
평균배당 £0.237625
연간평균배당 £0.47525
평균배당률 1.17%
평균연배당률 116.35%
최소 0.11£ (2018-12-20)
최대 0.425£ (2021-07-01)
Burberry
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2023-05-18 2023-06-29 2023-06-29 2023-08-04 Final 0.445£ 2.0% EOD
2022-11-17 2022-12-15 2022-12-15 2023-01-27 Interim 0.165£ 0.8% EOD
2022-05-18 2022-06-30 2022-08-05 Final 0.354£ 2.16% EOD
2021-11-11 2021-12-16 2021-12-16 2022-01-28 Interim 0.116£ 0.01% IR
2021-05-13 2021-07-01 2021-07-01 2021-08-06 Final 0.425£ 2.07% EOD
2019-11-14 2019-12-19 2019-12-19 2020-01-31 Interim 0.113£ 0.53% EOD
2019-05-16 2019-06-27 2019-06-27 2019-08-02 Final 0.315£ 1.76% EOD
2018-11-08 2018-12-20 2018-12-20 2019-02-01 Interim 0.11£ 0.64% EOD
2018-05-16 2018-06-28 2018-06-28 2018-08-03 Final 0.303£ 1.42% EOD
2017-11-09 2017-12-21 2017-12-21 2018-02-02 Interim 0.11£ 0.63% EOD
2017-05-18 2017-07-06 2017-07-06 2017-08-04 Final 0.284£ 1.75% EOD
2016-11-09 2016-12-22 2016-12-22 2017-01-27 Interim 0.105£ 0.71% EOD
2016-05-18 2016-07-07 2016-07-07 2016-08-05 Final 0.268£ 2.31% EOD
2015-11-12 2015-12-24 2015-12-24 2016-01-22 Interim 0.102£ 0.84% EOD
2015-05-20 2015-07-02 2015-07-02 2015-07-31 Final 0.255£ 1.64% EOD
2014-11-12 2014-12-29 2014-12-29 2015-01-23 Interim 0.097£ 0.59% EOD
2014-05-21 2014-07-02 2014-07-02 2014-07-31 Final 0.232£ 1.59% EOD
2013-11-14 2013-12-23 2013-12-23 2014-01-24 Interim 0.088£ 0.6% EOD
2013-07-03 2013-08-01 Final 0.21£ 1.53% EOD
2012-12-19 2013-01-25 Interim 0.08£ 0.64% EOD
2012-07-04 2012-08-02 Final 0.18£ 1.35% EOD
2011-12-28 2012-01-27 Interim 0.07£ 0.59% EOD
2011-07-06 2011-08-04 Final 0.15£ 1.03% EOD
2010-12-29 2011-01-28 Interim 0.05£ 0.44% EOD
2010-07-07 2010-08-05 Final 0.105£ 1.38% EOD
2010-01-06 2010-02-04 Interim 0.035£ 0.59% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0.12£ 2.0% EOD
2009-07-01 0.0865£ 2.05% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.12£ 5.41% EOD
2008-07-02 0.0865£ 2.07% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 0.105£ 1.84% EOD
2007-07-04 0.07625£ 1.12% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final 0.08£ 0.01% EOD
2006-07-05 0.055£ 0.01% EOD
2006-01-04 0.025£ 0.01% EOD
2005-07-20 0.045£ 0.01% EOD
2005-01-19 0.02£ 0.0% EOD
2004-07-21 0.03£ 0.01% EOD
2004-01-21 0.015£ 0.0% EOD
2003-07-23 0.02£ 0.01% EOD
2003-01-22 0.01£ 0.0% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2023 2,225GBX 2,411GBX 0.45£ 1.85 % 2.00 %
2022 2,030GBX 1,791GBX 0.52£ 2.90 % 2.56 % 0.0£
2021 1,818GBX 206GBX 0.54£ 26.26 % 2.98 % 1.2£ 47 %
2019 22GBX 20GBX 0.43£ 215.45 % 194.10 % 0.9£ 50 %
2018 17GBX 19GBX 0.41£ 220.78 % 237.97 % 0.8£ 53 %
2017 18GBX 17GBX 0.39£ 228.04 % 219.87 % 0.8£ 53 %
2016 15GBX 13GBX 0.37£ 289.03 % 249.16 % 0.6£ 63 %
2015 12GBX 16GBX 0.36£ 227.68 % 298.74 %
2014 16GBX 15GBX 0.33£ 220.65 % 201.10 %
2013 15GBX 15GBX 0.30£ 205.26 % 196.57 %
2012 12GBX 13GBX 0.3£ 196.84 % 212.07 %
2011 12GBX 13GBX 0.2£ 173.21 % 185.65 %
2010 11GBX 8.2GBX 0.2£ 231.82 % 169.04 %
2009 6.0GBX 4.2GBX 0.21£ 496.05 % 344.74 %
2008 2.2GBX 4.0GBX 0.21£ 513.54 % 931.23 %
2007 5.7GBX 6.4GBX 0.18£ 283.69 % 318.26 %
2006 646GBX 501GBX 0.2£ 3.19 % 2.48 %
2005 420GBX 414GBX 0.07£ 1.57 % 1.55 %
2004 391GBX 380GBX 0.05£ 1.18 % 1.15 %
2003 288GBX 257GBX 0.0£ 1.17 % 1.04 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Burberry의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 승인됨
배당주기 Interim Final
배당 0.17 GBP 0.45 GBP
배당선언일 2022/11/17 2023/05/18
배당락일 2022/12/15 2023/06/29
이전 다음
배당 0.17 £ 0.45 £
× ×
=
수익 16.50 £ 44.50 £

주가회복 히스토리

Burberry
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2023-06-29 0.445£ - -
2022-12-15 0.165£ 2,069GBX 20
2022-06-30 0.354£ 1,641GBX 11
2021-12-16 0.116£ 1,715.5GBX 1
2021-07-01 0.425£ 20.57GBX 6
2019-12-19 0.113£ 21.51GBX 1
2019-06-27 0.315£ 17.89GBX 1
2018-12-20 0.11£ 17.065GBX 1
2018-06-28 0.303£ 21.39GBX 1
2017-12-21 0.11£ 17.54GBX 1
2017-07-06 0.284£ 16.21GBX 6
2016-12-22 0.105£ 14.72GBX 6
2016-07-07 0.268£ 11.61GBX 1
2015-12-24 0.102£ 12.09GBX 5
2015-07-02 0.255£ 15.59GBX 7
2014-12-29 0.097£ 16.53GBX 14
2014-07-02 0.232£ 14.6GBX 1
2013-12-23 0.088£ 14.59GBX 1
2013-07-03 0.21£ 13.7GBX 1
2012-12-19 0.08£ 12.49GBX 14
2012-07-04 0.18£ 13.33GBX 1
2011-12-28 0.07£ 11.88GBX 6
2011-07-06 0.15£ 14.5GBX 1
2010-12-29 0.05£ 11.47GBX 40
2010-07-07 0.105£ 7.585GBX 1
2010-01-06 0.035£ 5.965GBX 1
2009-12-31 0.12£ 5.99GBX 4
2009-07-01 0.0865£ 4.215GBX 5
2008-12-31 0.12£ 2.2175GBX 2
2008-07-02 0.0865£ 4.1725GBX 1
2007-12-31 0.105£ 5.695GBX 1
2007-07-04 0.07625£ 6.83GBX 2
2006-12-31 0.08£ - -
2006-07-05 0.055£ 429.5GBX 5619
2006-01-04 0.025£ 427.5GBX 182
2005-07-20 0.045£ 419.75GBX 168
2005-01-19 0.02£ 407.5GBX 182
2004-07-21 0.03£ 391GBX 182
2004-01-21 0.015£ 368.75GBX 182
2003-07-23 0.02£ 288GBX 182
2003-01-22 0.01£ 225.5GBX 182
확대

데이터 출처

  • IEX Cloud — 미국 및 기타 국가에있는 회사에 대한 재무 데이터를 제공하는 미국 제공 업체입니다.
  • • 또한 수익률, 등급 및 기타 통계 정보와 같은 일부 지표에 대한 자체 계산을 사용합니다.