Zions Bancorporation NA → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

提供国家银行服务

 • ZION Ticker
 • NASDAQ 兑换
 • 10 201 员工
2 评价
 • $55,27, +$0,19 (+0,35%) 上一次收盘
 • 963 669 上一卷
 • $26,97 / $60,65 52周低点/高点
 • -8,87% 52周最高折扣
 • 2021-06-11 更新
 • 2,46% 股息率(尾随)
 • 2,46% 股息率(远期)
 • 0 自由浮動
 • 163 815 613 流通股
 • 6,22 P/E
 • 8,46 B 市值
免费禁用广告

财务报表 — Zions Bancorporation NA

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
3,50B 3,25B 3,03B 2,74B 2,47B
收益成本
414,00M 39,00M -40,00M 17,00M 82,85M
毛利
3,08B 3,21B 3,07B 2,72B 2,39B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
276,00M 287,00M 284,00M 281,00M 272,09M
運營開支
2,28B 2,20B 1,89B 1,80B 1,77B
營業收入
1,22B 1,05B 1,14B 936,00M 704,91M
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
1,22B 1,05B 1,14B 936,00M 704,91M
利息收入
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
稅前收入
1,22B 1,05B 1,14B 936,00M 704,91M
所得稅
133,00M 237,00M 259,00M 344,00M 235,86M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
1,05B 778,00M 845,00M 546,00M 407,51M
淨收入基本
1,05B 778,00M 845,00M 546,00M 407,51M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
短期投資
24,37B 16,75B 18,84B 18,45B 17,39B
應收款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他流動資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前資產
77,61B 65,67B 65,67B 63,26B 60,21B
長期投資
3,87B 3,50B 3,08B 3,03B 3,03B
物業設備
1,21B 1,14B 1,12B 1,09B 1,02B
商譽
0,00 0,00 0,00 1,01B 1,01B
無形資產
1,02B 1,01B 1,02B 2,00M 8,42M
其他資產
1,64B 1,34B 934,00M 916,00M 983,36M
總資產
81,48B 69,17B 68,75B 66,29B 63,24B
應付賬款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前長期債務
1,34B 1,72B 724,00M 383,00M 534,85M
其他流動負債
71,28B 59,20B 59,81B 57,66B 54,13B
總流動負債
72,62B 60,92B 60,54B 58,04B 54,66B
長期債務
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他負債
974,00M 899,00M 633,00M 571,00M 942,00M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
73,59B 61,82B 61,17B 58,61B 55,60B
普通股
163,74M 175,98M 193,59M 200,78M 203,86M
留存收益
4,31B 4,01B 3,46B 2,81B 2,32B
庫存庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
資本盈餘
股東權益
7,89B 7,35B 7,58B 7,68B 7,63B
有形淨資產
6,30B 5,77B 6,00B 6,10B 5,90B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
1,05B 778,00M 845,00M 546,00M 407,51M
折舊
86,00M 188,00M 193,00M 179,00M 123,09M
應收款變動
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
庫存變化
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
現金找零
-162,00M 91,00M 66,00M -189,33M -60,99M
現金流量
719,00M 697,00M 1,18B 928,00M 596,07M
資本支出
-171,00M -117,00M -129,00M -169,00M -195,66M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-12,20B -375,00M -2,71B -3,92B -3,44B
已付股息
淨借款
-75,73B -63,24B -64,33B -62,33B -58,94B
其他籌資現金流量
現金流量融資
11,32B 981,00M 1,60B 2,80B 2,78B
匯率影響