Zions Bancorporation NA (ZION) → 股票、财务报表
廣告

Zions Bancorporation NA

54.3 USD -3.32 (-4.92%)
May 23 🇺🇸 NASDAQ ZION
股息 新闻
收藏夹
  • ZION Ticker
  • 🇺🇸 NASDAQ 兑换
  • 10,201 员工
  • 💰 Financials 部门
  • 🏦 Banks 工业
  • Harris H. Simmons 首席执行官
2 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — Zions Bancorporation NA

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
3.5B 3.2B 3B 2.7B 2.5B
收益成本
410M 39M -40M 17M 83M
毛利
3.1B 3.2B 3.1B 2.7B 2.4B
研究與開發
0 0 0 0 0
出售一般和管理員
280M 290M 280M 280M 270M
運營開支
2.3B 2.2B 1.9B 1.8B 1.8B
營業收入
1.2B 1.1B 1.1B 940M 700M
其他收入支出淨額
0 0 0 0 0
EBIT
1.2B 1.1B 1.1B 940M 700M
利息收入
0 0 0 0 0
稅前收入
1.2B 1.1B 1.1B 940M 700M
所得稅
130M 240M 260M 340M 240M
少數權益
0 0 0 0 0
淨收入
1.1B 780M 850M 550M 410M
淨收入基本
1.1B 780M 850M 550M 410M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
0 0 0 0 0
短期投資
24B 17B 19B 18B 17B
應收款
0 0 0 0 0
庫存
0 0 0 0 0
其他流動資產
0 0 0 0 0
當前資產
78B 66B 66B 63B 60B
長期投資
3.9B 3.5B 3.1B 3B 3B
物業設備
1.2B 1.1B 1.1B 1.1B 1B
商譽
0 0 0 1B 1B
無形資產
1B 1B 1B 2M 8.4M
其他資產
1.6B 1.3B 930M 920M 980M
總資產
81B 69B 69B 66B 63B
應付賬款
0 0 0 0 0
當前長期債務
1.3B 1.7B 720M 380M 530M
其他流動負債
71B 59B 60B 58B 54B
總流動負債
73B 61B 61B 58B 55B
長期債務
0 0 0 0 0
其他負債
970M 900M 630M 570M 940M
少數權益
0 0 0 0 0
負債總額
74B 62B 61B 59B 56B
普通股
160M 180M 190M 200M 200M
留存收益
4.3B 4B 3.5B 2.8B 2.3B
庫存庫存
0 0 0 0 0
資本盈餘
股東權益
7.9B 7.4B 7.6B 7.7B 7.6B
有形淨資產
6.3B 5.8B 6B 6.1B 5.9B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
1.1B 780M 850M 550M 410M
折舊
86M 190M 190M 180M 120M
應收款變動
0 0 0 0 0
庫存變化
0 0 0 0 0
現金找零
-160M 91M 66M -190M -61M
現金流量
720M 700M 1.2B 930M 600M
資本支出
-170M -120M -130M -170M -200M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-12B -380M -2.7B -3.9B -3.4B
已付股息
淨借款
-76B -63B -64B -62B -59B
其他籌資現金流量
現金流量融資
11B 980M 1.6B 2.8B 2.8B
匯率影響

提供国家银行服务