Wyndham Destinations → 股票、财务报表

免费禁用广告
股息 新闻
收藏夹

Wyndham Destinations,Inc。提供度假物业所有权,交换和租赁服务。它在110个国家拥有超过220个度假所有权度假村和附属交易所的全球业务,使温德姆目的地成为全球最大的度假所有权和交易所公司,拥有北美最大的专业管理租赁业务。该公司成立于2006年7月31日,总部位于佛罗里达州奥兰多市。

 • WYND Ticker
 • NYSE 兑换
 • 24 500 员工
6 评价
 • $51,75, +$0,07 (+0,14%) 上一次收盘
 • 642 173 上一卷
 • $13,30 / $52,78 52周低点/高点
 • -1,95% 52周最高折扣
 • 2021-02-16 更新
 • 2,13% 股息率(尾随)
 • 2,32% 股息率(远期)
 • 0 自由浮動
 • 85 861 306 流通股
 • -49,37 P/E
 • 4,44 B 市值
免费禁用广告

财务报表 — Wyndham Destinations

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
19 ← 15 2019 2018 2017 2016 2015
總收入
4,04B 3,93B 5,08B 5,60B 5,54B
收益成本
186,00M 183,00M 150,00M 146,00M 165,00M
毛利
3,86B 3,75B 4,93B 5,45B 5,37B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
1,16B 1,12B 1,42B 1,54B 1,57B
運營開支
3,22B 3,17B 4,05B 4,53B 4,51B
營業收入
825,00M 758,00M 1,02B 1,07B 1,03B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
825,00M 758,00M 1,02B 1,07B 1,03B
利息收入
155,00M 165,00M 149,00M 128,00M 116,00M
稅前收入
680,00M 396,00M 590,00M 940,00M 916,00M
所得稅
191,00M 130,00M -229,00M 328,00M 304,00M
少數權益
0,00 0,00 1,00M 1,00M 0,00
淨收入
507,00M 672,00M 871,00M 611,00M 612,00M
淨收入基本
507,00M 672,00M 871,00M 611,00M 612,00M
19 ← 15 2019 2018 2017 2016 2015
當前現金
355,00M 218,00M 116,00M 199,00M 171,00M
短期投資
342,00M 287,00M 222,00M 230,00M 242,00M
應收款
260,00M 190,00M 459,00M 662,00M 629,00M
庫存
1,20B 1,22B 340,00M 315,00M 295,00M
其他流動資產
342,00M 287,00M 222,00M 230,00M 242,00M
當前資產
5,42B 5,31B 5,61B 4,33B 4,31B
長期投資
2,03B 1,84B 4,79B 5,49B 5,41B
物業設備
680,00M 712,00M 1,08B 1,34B 1,40B
商譽
970,00M 922,00M 1,34B 1,60B 1,56B
無形資產
143,00M 109,00M 1,08B 1,13B 1,12B
其他資產
30,00M 47,00M 1,26B 1,41B 1,31B
總資產
7,45B 7,16B 10,40B 9,82B 9,72B
應付賬款
73,00M 66,00M 256,00M 468,00M 394,00M
當前長期債務
0,00 0,00 2,20B 2,18B 2,17B
其他流動負債
1,47B 1,52B 1,96B 1,34B 1,31B
總流動負債
1,54B 1,59B 4,42B 3,98B 3,88B
長期債務
5,58B 5,24B 3,81B 3,34B 3,03B
其他負債
44,00M 0,00 505,00M 572,00M 599,00M
少數權益
6,00M 5,00M 5,00M 4,00M 3,00M
負債總額
7,98B 7,73B 9,53B 9,11B 8,77B
普通股
92,10M 98,90M 103,00M 110,00M 118,00M
留存收益
1,79B 1,44B 2,61B 1,98B 1,59B
庫存庫存
-6,38B -6,04B -5,72B -5,12B -4,49B
資本盈餘
股東權益
-530,00M -574,00M 878,00M 714,00M 950,00M
有形淨資產
-1,64B -1,61B -1,54B -2,02B -1,74B
19 ← 15 2019 2018 2017 2016 2015
淨收入
507,00M 672,00M 871,00M 611,00M 612,00M
折舊
121,00M 138,00M 213,00M 252,00M 234,00M
應收款變動
70,00M -269,00M -203,00M 33,00M 17,00M
庫存變化
-25,00M 884,00M 25,00M 20,00M -7,00M
現金找零
137,00M 102,00M -83,00M 28,00M -12,00M
現金流量
452,00M 442,00M 987,00M 973,00M 991,00M
資本支出
-108,00M -99,00M -153,00M -191,00M -222,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-66,00M -725,00M -394,00M -353,00M -302,00M
已付股息
淨借款
1,76B 1,70B 2,77B 2,31B 2,09B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-289,00M -280,00M -559,00M -586,00M -675,00M
匯率影響
免费禁用广告
免费禁用广告