VEON (VEON, 35V) → 股票、财务报表
廣告

VEON

股息 新闻
收藏夹
  • 35V, VEON Ticker
  • NASDAQ, F, MU, STU, BE 兑换
  • 39,938 员工
  • 部门
  • 工业
  • Ursula M. Burns 首席执行官
32 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — VEON

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
8B 8.9B 9.1B 9.5B 8.9B
收益成本
1.9B 2B 2.1B 2.1B 2B
毛利
6.1B 6.8B 7B 7.3B 6.9B
研究與開發
0 0 0 0 0
出售一般和管理員
2.6B 3B 3.7B 3.7B 3.7B
運營開支
6.5B 7B 7.6B 8.3B 7.6B
營業收入
1.5B 1.8B 1.4B 1.2B 1.3B
其他收入支出淨額
5M 350M 0 0 0
EBIT
1.5B 2.2B 1.4B 1.2B 1.3B
利息收入
660M 840M 750M 840M 760M
稅前收入
26M 1.2B -250M -24M 350M
所得稅
340M 500M 370M 470M 640M
少數權益
33M 62M -220M -13M 92M
淨收入
-350M 620M 580M -480M 2.3B
淨收入基本
-350M 620M 580M -480M 2.3B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
1.6B 1.3B 1.8B 1.3B 2.9B
短期投資
570M 450M 570M 1.8B 800M
應收款
570M 630M 580M 750M 690M
庫存
110M 170M 140M 72M 130M
其他流動資產
570M 450M 570M 1.8B 800M
當前資產
2.9B 2.5B 3.1B 3.9B 4.6B
長期投資
12B 14B 11B 16B 17B
物業設備
6.9B 7.3B 4.9B 6.1B 6.7B
商譽
0 0 3.8B 4.4B 4.7B
無形資產
4.2B 5.7B 1.9B 2.2B 2.3B
其他資產
480M 400M 190M 260M 450M
總資產
15B 16B 14B 20B 21B
應付賬款
2B 1.8B 1.4B 1.5B 1.7B
當前長期債務
1.2B 2.6B 1.3B 1.3B 3B
其他流動負債
1.2B 1.3B 1.7B 1.8B 1.8B
總流動負債
4.4B 5.8B 4.4B 4.6B 6.6B
長期債務
8.8B 7.8B 6.6B 10B 8.1B
其他負債
170M 170M 160M 200M 190M
少數權益
850M 990M -890M -430M 83M
負債總額
14B 15B 10B 15B 15B
普通股
1.7B 1.7B 1.7B 1.7B 1.7B
留存收益
-1.9B -1.3B -1.4B -1.5B -440M
庫存庫存
0 0 0 0 0
資本盈餘
股東權益
160M 1.2B 3.7B 4.4B 6B
有形淨資產
-4B -4.5B -2B -2.2B -990M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
-350M 620M 580M -480M 2.3B
折舊
2.7B 2.2B 2.7B 2B 1.9B
應收款變動
-56M 51M -170M 60M 8M
庫存變化
-58M 28M 69M -53M 21M
現金找零
340M -560M 500M -1.6B -670M
現金流量
2.4B 2.9B 2.5B 2.5B 1.9B
資本支出
-1.8B -1.7B -1.9B -2B -1.7B
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-1.9B -1.9B -2B -3B -2.7B
已付股息
淨借款
7.9B 8.6B 5.5B 8.6B 7.4B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-100M -1.6B -3.9B -730M -130M
匯率影響

提供无线电信服务