Toll Brothers (NYSE: TOL) → 股票、财务报表
廣告

Toll Brothers → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

該公司從事豪華住宅的建設,其設計,銷售和進一步的融資。 它是美國十大開發商之一,在《財富》 500強中排名480。 它在24個美國國家領土上執行其任務。 大多數情況是在其獲得和發展的土地上建造房屋。 該公司的擴張來自與西雅圖,休斯頓,舊金山和洛杉磯的開發商的合併。 該公司最大的一筆收購之一是內華達州的建築公司Coleman Homes。

在過去的6年中,它被《美國商業》雜誌《財富》雜誌評為全球最受尊敬的公司之一。 其子公司TBI Mortgage致力於向潛在客戶提供抵押貸款。 公司通過Toll Brothers Apartment Living,Toll Brothers Campus Living和Toll Brothers Realty Trust的另一個子公司的協會來實現其目標。

  • TOL Ticker
  • NYSE 兑换
  • 4 900 员工
6 评价

财务报表 — Toll Brothers

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
7,08B 7,22B 7,15B 5,82B 5,17B
收益成本
5,48B 5,81B 5,67B 4,56B 4,14B
毛利
1,60B 1,42B 1,48B 1,25B 1,03B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
867,44M 734,55M 684,04M 607,82M 535,38M
運營開支
6,35B 6,54B 6,36B 5,17B 4,68B
營業收入
730,08M 680,80M 792,55M 644,94M 490,06M
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
731,03M 705,67M 877,79M 761,00M 530,81M
利息收入
172,25M -19,02M -8,57M -5,99M -2,44M
稅前收入
586,90M 787,17M 933,92M 814,31M 589,03M
所得稅
140,28M 197,16M 185,77M 278,82M 206,93M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
446,62M 590,01M 748,15M 535,50M 382,10M
淨收入基本
446,62M 590,01M 748,15M 535,50M 382,10M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
1,37B 1,29B 1,18B 712,83M 633,72M
短期投資
52,82M 58,90M 56,54M 69,15M 164,29M
應收款
420,86M 454,59M 393,96M 386,01M 499,92M
庫存
7,66B 7,87B 7,60B 7,28B 7,35B
其他流動資產
52,82M 58,90M 56,54M 69,15M 164,29M
當前資產
9,50B 9,67B 9,23B 8,45B 8,68B
長期投資
1,56B 1,16B 1,01B 993,31M 1,05B
物業設備
316,13M 273,41M 193,28M 189,55M 169,58M
商譽
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
無形資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他資產
710,38M 515,91M 388,59M 322,00M 208,65M
總資產
11,07B 10,83B 10,24B 9,45B 9,74B
應付賬款
411,40M 348,60M 362,10M 275,22M 281,96M
當前長期債務
1,15B 1,11B 686,80M 637,42M 871,08M
其他流動負債
1,64B 1,34B 1,41B 1,39B 1,44B
總流動負債
3,20B 2,80B 2,46B 2,30B 2,60B
長期債務
2,81B 2,81B 3,01B 2,58B 2,90B
其他負債
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
少數權益
52,24M 46,88M 8,71M 5,90M 5,91M
負債總額
6,19B 5,76B 5,48B 4,91B 5,51B
普通股
130,10M 145,01M 151,98M 162,22M 168,26M
留存收益
5,16B 4,77B 5,16B 4,47B 3,98B
庫存庫存
-1,00B -425,18M -1,13B -662,85M -474,91M
資本盈餘
股東權益
4,88B 5,07B 4,76B 4,53B 4,23B
有形淨資產
4,88B 5,07B 4,76B 4,53B 4,23B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
446,62M 590,01M 748,15M 535,50M 382,10M
折舊
68,87M 72,15M 25,26M 25,36M 23,12M
應收款變動
-33,74M 60,64M 7,95M -113,92M 376,75M
庫存變化
-214,14M 274,83M 316,77M -72,51M 356,45M
現金找零
84,93M 103,82M 469,37M 79,11M -295,28M
現金流量
1,01B 437,66M 602,40M 959,72M 148,77M
資本支出
-109,56M -86,97M -28,23M -28,87M -28,43M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-177,85M -75,91M 81,27M -7,69M 8,21M
已付股息
56,59M
淨借款
2,53B 2,58B 2,46B 2,44B 2,98B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-753,31M -258,51M -214,30M -872,92M -442,26M
匯率影響