SUR: 股息和历史、除息日、收益率 Surteco
廣告

Surteco 股息 2023

0 评价
Google Play A2 Dividens 摘要 新闻
股息率 4.7
股息率 Trailing
3.50%
股息率 Forward
3.50%
支付率
-110.38 %
平均率,5年
3.03%
支付稳定性
40 %
支付增长稳定性
20 %

最新更新的股息数据: 06 Sep 21:02

股息支付历史

5年的统计: 2018-2023

付款频率,一年多少次 1.0
增长持续时间,年数 1.0
支付稳定性 40 %
支付增长稳定性 20 %
股息增长,简单 25.00 %
股息增长,复合年均增长率 4.56 %
平均股息 €0.7875
每年平均股息 €0.7875
平均股息率 3.01%
平均年股息率 3.03%
最小值 €0.55 (2019-06-28)
最大值 €1 (2022-06-08)
Surteco
除息日 记录日期 付款日期 支出金额 来源
2023-06-08 €0.7 3.57% EOD
2022-06-08 €1 3.79% EOD
2021-06-24 €0.8 2.91% EOD
2019-06-28 €0.55 2.17% EOD
2018-06-29 €0.8 3.18% EOD
2017-06-30 €0.8 3.37% EOD
2016-07-01 €0.8 3.98% EOD
2015-06-29 €0.7 3.1% EOD
2014-06-30 €0.65 2.16% EOD
2013-07-01 €0.4178 2.39% EOD
2012-06-25 €0.4178 2.1% EOD
2011-06-20 €0.83559 3.07% EOD
2010-06-25 €0.37138 1.77% EOD
2009-06-22 €0.32495 3.32% EOD
2008-06-25 €1.02128 3.78% EOD
2007-09-03 €0.92844 2.75% EOD
2006-06-23 €0.74275 2.4% EOD
2005-07-08 €0.74275 2.91% EOD
2004-06-18 €0.64991 3.2% EOD
2003-07-11 €0.60348 3.53% EOD
2002-06-21 €1.02128 6.22% EOD
2001-08-31 €0.85446 3.92% EOD
2000-06-21 €0.59457 2.02% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2023 €20 €20 €0.7 3.49 % 3.50 % -€0.63 -110 %
2022 €19 €26 €1.0 3.87 % 5.24 % €1.4 70 %
2021 €38 €30 €0.8 2.67 % 2.11 % €2.6 31 %
2019 €23 €24 €0.6 2.31 % 2.43 % €0.7 76 %
2018 €22 €24 €0.8 3.28 % 3.59 % €1.2 65 %
2017 €27 €24 €0.8 3.27 % 2.97 % €1.2 67 %
2016 €24 €22 €0.8 3.72 % 3.38 % €1.1 74 %
2015 €22 €23 €0.7 3.09 % 3.23 % €0.91 77 %
2014 €24 €27 €0.7 2.42 % 2.71 % €1.2 52 %
2013 €23 €19 €0.42 2.21 % 1.81 % €1.0 40 %
2012 €17 €20 €0.42 2.14 % 2.46 % €1.1 38 %
2011 €17 €25 €0.84 3.29 % 4.89 % €1.0 83 %
2010 €26 €19 €0.37 1.95 % 1.41 % €1.6 23 %
2009 €20 €12 €0.32 2.62 % 1.63 % €0.65 50 %
2008 €10 €20 €1.0 5.08 % 10.01 % €0.68 149 %
2007 €27 €37 €0.93 2.52 % 3.44 % €1.9 48 %
2006 €31 €31 €0.74 2.40 % 2.40 %
2005 €26 €26 €0.74 2.91 % 2.91 %
2004 €20 €20 €0.65 3.20 % 3.20 %
2003 €17 €17 €0.60 3.53 % 3.53 %
2002 €16 €16 €1.0 6.22 % 6.22 %
2001 €22 €22 €0.85 3.92 % 3.92 %
2000 €30 €30 €0.59 2.02 % 2.02 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Surteco公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率
股息 0.70 EUR 0.70 EUR
宣布日期 - -
除息日 2023-06-08 2024-06-08

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0.70 0.70
× ×
股票
=
收入 70.00 70.00

股价回升历史

Surteco
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2023-06-08 €0.7 €19.6 1
2022-06-08 €1 €26.4 68
2021-06-24 €0.8 €27.5 4
2019-06-28 €0.55 €25.4 599
2018-06-29 €0.8 €25.15 206
2017-06-30 €0.8 €23.73 3
2016-07-01 €0.8 €20.1 7
2015-06-29 €0.7 €22.6 15
2014-06-30 €0.65 €30.045 2577
2013-07-01 €0.4178 €17.45 1
2012-06-25 €0.4178 €19.9 45
2011-06-20 €0.83559 €27.2 1
2010-06-25 €0.37138 €20.955 3
2009-06-22 €0.32495 €9.8 1
2008-06-25 €1.02128 €27.02 923
2007-09-03 €0.92844 €33.75 1
2006-06-23 €0.74275 €30.91 193
2005-07-08 €0.74275 €25.5 350
2004-06-18 €0.64991 €20.3 385
2003-07-11 €0.60348 €17.1 343
2002-06-21 €1.02128 €16.42 385
2001-08-31 €0.85446 €21.8 1407
2000-06-21 €0.59457 €29.5 2193
展开