Smith & Nephew (SNN, SN) → 股票、财务报表
廣告

Smith & Nephew → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

Smith&Nephew Plc从事医疗设备的开发,制造,营销和销售。它提供以下产品和服务:运动医学联合修复;关节镜技术;创伤和四肢;其他外科企业;膝盖和髋关节植入物,高级伤口护理,伤口生物活性物质和伤口装置。它通过英国,美利坚合众国和其他地理区域运作。该公司由Thomas James Smith于1856年创立,总部位于英国伦敦。

  • SN, SNN Ticker
  • 🇺🇸 NYSE, 🇬🇧 LSE 兑换
  • 16 377 员工
2 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — Smith & Nephew

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
4,56B 5,14B 4,90B 4,77B 4,67B
收益成本
1,40B 1,34B 1,30B 1,25B 1,27B
毛利
3,16B 3,80B 3,61B 3,52B 3,40B
研究與開發
307,00M 292,00M 246,00M 223,00M 230,00M
出售一般和管理員
2,56B 2,69B 2,50B 2,36B 2,37B
運營開支
4,27B 4,32B 4,04B 3,83B 3,87B
營業收入
295,00M 815,00M 863,00M 934,00M 798,00M
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
309,00M 816,00M 852,00M 940,00M 798,00M
利息收入
56,00M 55,00M 51,00M 51,00M 46,00M
稅前收入
246,00M 743,00M 781,00M 879,00M 1,06B
所得稅
-202,00M 143,00M 118,00M 112,00M 278,00M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
448,00M 600,00M 663,00M 767,00M 784,00M
淨收入基本
448,00M 600,00M 663,00M 767,00M 784,00M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
1,76B 277,00M 365,00M 169,00M 100,00M
短期投資
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
應收款
1,21B 1,33B 1,32B 1,26B 1,19B
庫存
1,69B 1,61B 1,40B 1,30B 1,24B
其他流動資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前資產
4,66B 3,22B 3,08B 2,73B 2,53B
長期投資
6,35B 6,08B 4,98B 5,14B 4,82B
物業設備
1,45B 1,32B 1,06B 1,05B 982,00M
商譽
2,93B 2,79B 2,34B 2,37B 2,19B
無形資產
1,49B 1,57B 1,21B 1,37B 1,41B
其他資產
166,00M 141,00M 108,00M 78,00M 0,00
總資產
11,01B 9,30B 8,06B 7,87B 7,34B
應付賬款
1,02B 1,05B 957,00M 957,00M 884,00M
當前長期債務
337,00M 72,00M 164,00M 27,00M 86,00M
其他流動負債
329,00M 446,00M 344,00M 362,00M 378,00M
總流動負債
1,69B 1,56B 1,47B 1,35B 1,35B
長期債務
3,35B 1,98B 1,30B 1,42B 1,56B
其他負債
551,00M 452,00M 320,00M 356,00M 380,00M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
5,73B 4,16B 3,19B 3,22B 3,39B
普通股
875,00M 874,00M 436,50M 437,00M 445,00M
留存收益
4,96B 4,85B 4,63B 4,33B 3,97B
庫存庫存
-157,00M -189,00M -214,00M -257,00M -432,00M
資本盈餘
股東權益
5,28B 5,14B 4,87B 4,64B 3,96B
有形淨資產
865,00M 785,00M 1,33B 902,00M 359,00M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
448,00M 600,00M 663,00M 767,00M 784,00M
折舊
562,00M 502,00M 435,00M 447,00M 463,00M
應收款變動
-117,00M 11,00M 59,00M 73,00M 47,00M
庫存變化
77,00M 219,00M 91,00M 60,00M 27,00M
現金找零
1,49B -88,00M 196,00M 69,00M -20,00M
現金流量
935,00M 1,17B 931,00M 1,09B 849,00M
資本支出
-443,00M -408,00M -347,00M -376,00M -392,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-606,00M -1,25B -378,00M -543,00M -383,00M
已付股息
淨借款
1,93B 1,77B 1,10B 1,28B 1,55B
其他籌資現金流量
現金流量融資
1,16B 7,00M -371,00M -434,00M -529,00M
匯率影響