Sirius XM Holdings (SIRI) → 股票、财务报表
廣告

Sirius XM Holdings → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

提供卫星无线电广播服务

  • SIRI Ticker
  • 🇺🇸 NASDAQ 兑换
  • 2 699 员工
5 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — Sirius XM Holdings

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
8,04B 7,79B 5,77B 5,43B 5,02B
收益成本
3,58B 3,43B 2,31B 2,10B 1,99B
毛利
4,46B 4,37B 3,46B 3,32B 3,02B
研究與開發
263,00M 280,00M 123,22M 112,43M 82,15M
出售一般和管理員
1,47B 1,46B 840,86M 771,76M 727,83M
運營開支
6,18B 6,06B 4,04B 3,78B 3,59B
營業收入
1,86B 1,73B 1,73B 1,64B 1,43B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
1,86B 1,73B 1,73B 1,65B 1,44B
利息收入
394,00M 390,00M 350,07M 345,82M 331,23M
稅前收入
430,00M 1,20B 1,42B 1,26B 1,09B
所得稅
299,00M 283,00M 244,68M 616,30M 345,73M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
139,00M 921,00M 1,18B 647,91M 745,93M
淨收入基本
139,00M 921,00M 1,18B 647,91M 745,93M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
71,00M 106,00M 54,43M 69,02M 213,94M
短期投資
214,00M 216,00M 168,62M 139,95M 185,32M
應收款
672,00M 670,00M 232,99M 241,73M 223,03M
庫存
10,00M 11,00M 22,20M 20,20M 20,36M
其他流動資產
214,00M 216,00M 168,62M 139,95M 185,32M
當前資產
967,00M 1,00B 478,23M 470,90M 642,65M
長期投資
9,37B 10,15B 7,69B 7,86B 7,36B
物業設備
1,63B 1,63B 1,51B 1,46B 1,40B
商譽
3,12B 3,84B 2,29B 2,29B 2,21B
無形資產
3,34B 3,47B 2,50B 2,52B 2,54B
其他資產
405,00M 591,00M 574,50M 600,28M 128,02M
總資產
10,33B 11,15B 8,17B 8,33B 8,00B
應付賬款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前長期債務
1,00M 2,00M 3,45M 5,11M 5,49M
其他流動負債
3,17B 3,29B 2,80B 2,82B 2,66B
總流動負債
3,17B 3,29B 2,80B 2,82B 2,67B
長期債務
8,50B 7,84B 6,88B 6,74B 5,84B
其他負債
267,00M 224,00M 255,19M 282,30M 277,83M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
12,62B 11,89B 9,99B 9,85B 8,80B
普通股
4,33B 4,50B 4,46B 4,64B 4,92B
留存收益
-2,29B -1,14B -2,06B -3,24B -3,89B
庫存庫存
-19,00M 0,00 0,00 -17,15M -22,91M
資本盈餘
股東權益
-2,29B -736,00M -1,82B -1,52B -792,02M
有形淨資產
-8,75B -8,05B -6,61B -6,33B -5,54B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
139,00M 921,00M 1,18B 647,91M 745,93M
折舊
562,00M 468,00M 300,72M 298,60M 268,98M
應收款變動
2,00M 437,01M -8,74M 18,70M -11,75M
庫存變化
-1,00M -11,20M 2,00M -164,00K -1,93M
現金找零
-35,00M 51,57M -14,59M -144,92M 102,10M
現金流量
2,02B 2,02B 1,88B 1,86B 1,72B
資本支出
-350,00M -363,00M -355,70M -287,97M -205,83M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-741,00M -3,00M -379,28M -1,15B -210,12M
已付股息
237,00M
淨借款
8,22B 7,52B 6,66B 6,54B 5,45B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-1,31B -1,96B -1,52B -853,69M -1,41B
匯率影響