Seagate Technology → 股票、财务报表

免费禁用广告
股息 新闻
收藏夹

设计,制造和销售数据存储产品

 • STX Ticker
 • NASDAQ 兑换
 • 43 000 员工
13 评价
 • $91,56, +$1,57 (+1,75%) 上一次收盘
 • 4 634 851 上一卷
 • $41,81 / $96,40 52周低点/高点
 • -5,02% 52周最高折扣
 • 2021-05-07 更新
 • 2,88% 股息率(尾随)
 • 2,93% 股息率(远期)
 • 0 自由浮動
 • 228 873 365 流通股
 • 20,48 P/E
 • 20,44 B 市值
免费禁用广告

财务报表 — Seagate Technology

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
10,51B 10,39B 11,18B 10,77B 11,16B
收益成本
7,67B 7,46B 7,82B 7,60B 8,55B
毛利
2,84B 2,93B 3,36B 3,17B 2,62B
研究與開發
973,00M 991,00M 1,03B 1,23B 1,24B
出售一般和管理員
473,00M 453,00M 562,00M 606,00M 635,00M
運營開支
9,13B 8,93B 9,46B 9,54B 10,54B
營業收入
1,38B 1,47B 1,72B 1,23B 620,00M
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
1,38B 1,47B 1,72B 1,23B 620,00M
利息收入
181,00M 140,00M 198,00M 210,00M 190,00M
稅前收入
1,03B 1,37B 1,42B 815,00M 274,00M
所得稅
28,00M -640,00M 236,00M 43,00M 26,00M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
1,00B 2,01B 1,18B 772,00M 248,00M
淨收入基本
1,00B 2,01B 1,18B 772,00M 248,00M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
1,72B 2,22B 1,85B 2,54B 1,13B
短期投資
135,00M 161,00M 220,00M 317,00M 150,00M
應收款
1,12B 989,00M 1,18B 1,20B 1,38B
庫存
1,14B 970,00M 1,05B 982,00M 868,00M
其他流動資產
135,00M 161,00M 220,00M 317,00M 150,00M
當前資產
4,11B 4,36B 4,31B 5,04B 3,53B
長期投資
4,82B 4,52B 5,10B 4,23B 4,72B
物業設備
2,13B 1,87B 1,79B 1,88B 2,16B
商譽
1,24B 1,24B 1,24B 1,24B 1,24B
無形資產
58,00M 111,00M 188,00M 281,00M 448,00M
其他資產
137,00M 77,00M 1,35B 99,00M 145,00M
總資產
8,93B 8,89B 9,41B 9,27B 8,25B
應付賬款
1,81B 1,42B 1,73B 1,63B 1,52B
當前長期債務
19,00M 0,00 499,00M 0,00 0,00
其他流動負債
895,00M 812,00M 963,00M 1,00B 732,00M
總流動負債
2,72B 2,23B 3,19B 2,63B 2,25B
長期債務
4,16B 4,25B 4,32B 5,02B 4,13B
其他負債
265,00M 238,00M 235,00M 257,00M 280,00M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
7,14B 6,72B 7,75B 7,90B 6,66B
普通股
262,00M 282,00M 288,00M 296,00M 299,00M
留存收益
-4,90B -4,35B -4,70B -4,77B -4,31B
庫存庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
資本盈餘
股東權益
1,79B 2,16B 1,67B 1,36B 1,59B
有形淨資產
492,00M 814,00M 240,00M -155,00M -92,00M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
1,00B 2,01B 1,18B 772,00M 248,00M
折舊
379,00M 541,00M 598,00M 749,00M 815,00M
應收款變動
126,00M -195,00M -15,00M -185,00M -417,00M
庫存變化
172,00M -83,00M 71,00M 114,00M -125,00M
現金找零
-498,00M 367,00M -686,00M 1,41B -1,35B
現金流量
1,71B 1,76B 2,11B 1,92B 1,68B
資本支出
-585,00M -602,00M -366,00M -434,00M -587,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-635,00M -846,00M -1,59B -459,00M -1,21B
已付股息
淨借款
2,32B 1,87B 2,75B 2,17B 2,85B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-1,61B -2,21B -1,21B -46,00M -1,82B
匯率影響
免费禁用广告
免费禁用广告