Microsoft (MSFT) → 股票、财务报表
廣告

Microsoft

252.56 USD -8.23 (-2.44%)
May 20 🇺🇸 NASDAQ MSFT
股息 新闻
收藏夹
  • MSFT Ticker
  • 🇺🇸 NASDAQ 兑换
  • 131,000 员工
36 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — Microsoft

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
140B 130B 110B 90B 85B
收益成本
46B 43B 38B 34B 33B
毛利
97B 83B 72B 56B 53B
研究與開發
19B 17B 15B 13B 12B
出售一般和管理員
25B 23B 22B 20B 19B
運營開支
90B 83B 75B 67B 64B
營業收入
53B 43B 35B 23B 21B
其他收入支出淨額
0 0 0 0 0
EBIT
53B 43B 35B 23B 21B
利息收入
2.6B 2.7B 2.7B 2.2B 1.2B
稅前收入
53B 44B 36B 23B 20B
所得稅
8.8B 4.4B 20B 1.9B 3B
少數權益
0 0 0 0 0
淨收入
44B 39B 17B 21B 17B
淨收入基本
44B 39B 17B 21B 17B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
140B 130B 130B 130B 110B
短期投資
11B 10B 6.8B 4.9B 5.9B
應收款
32B 30B 26B 20B 18B
庫存
1.9B 2.1B 2.7B 2.2B 2.3B
其他流動資產
11B 10B 6.8B 4.9B 5.9B
當前資產
180B 180B 170B 160B 140B
長期投資
120B 110B 89B 81B 54B
物業設備
44B 36B 29B 24B 18B
商譽
43B 42B 36B 35B 18B
無形資產
7B 7.8B 8.1B 10B 3.7B
其他資產
13B 15B 7.4B 6.3B 3.6B
總資產
300B 290B 260B 240B 190B
應付賬款
13B 9.4B 8.6B 7.4B 6.9B
當前長期債務
3.7B 5.5B 4B 10B 13B
其他流動負債
56B 55B 46B 47B 40B
總流動負債
72B 69B 58B 65B 59B
長期債務
60B 67B 72B 76B 41B
其他負債
43B 42B 39B 28B 20B
少數權益
0 0 0 0 0
負債總額
180B 180B 180B 170B 120B
普通股
7.6B 7.7B 7.7B 7.7B 7.9B
留存收益
35B 24B 14B 2.6B 2.3B
庫存庫存
0 0 0 0 0
資本盈餘
股東權益
120B 100B 83B 72B 72B
有形淨資產
68B 53B 39B 27B 50B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
44B 39B 17B 21B 17B
折舊
0 0 0 0 0
應收款變動
2.5B 3B 6.7B 1.5B 370M
庫存變化
-170M -600M 480M -70M -650M
現金找零
2.7B 51M 790M 20B 17B
現金流量
61B 52B 44B 40B 33B
資本支出
-15B -14B -12B -34B -8.3B
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-12B -16B -6.1B -47B -24B
已付股息
淨借款
-85B -72B -64B -52B -65B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-46B -37B -34B 8.4B -8.4B
匯率影響

开发,制造和分销软件产品