Lowe's Cos. (LOW) → 股票、财务报表
廣告

Lowe's Cos. → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

一家美國零售公司,銷售各種家庭用品,電器和建築材料,用於家庭維修和保養。在這個交易利基市場中,家得寶僅次於其競爭對手。這家零售連鎖店在美國所有州和加拿大擁有2015年商店,每週為大約1400萬顧客服務。根據《美國商業》雜誌的評級,該公司在2019年的總收入中排名第42位。

公司的主要客戶群包括房主,租戶,建築和設計服務的供應商。在商店中,他們可以找到用於建築,維護,翻新和家庭裝飾的全線產品。該商店的商品種類包括約34,000個國家和私人品牌。

公司總利潤的3%來自於其他服務:通過獨立承包商安裝設備,擴展的維修服務保證。該公司不僅通過零售店銷售產品,還通過在線商店銷售產品。

  • LOW Ticker
  • 🇺🇸 NYSE 兑换
  • 员工
16 评价

财务报表 — Lowe's Cos.

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
21 ← 16 2021 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
89,60B 72,15B 71,31B 68,62B 65,02B 59,07B
收益成本
60,03B 49,21B 48,40B 45,21B 42,55B 38,50B
毛利
29,57B 22,94B 22,91B 23,41B 22,46B 20,57B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
18,53B 15,37B 17,41B 15,38B 15,13B 14,12B
運營開支
79,95B 65,83B 67,29B 62,03B 59,17B 54,10B
營業收入
9,65B 6,31B 4,02B 6,59B 5,85B 4,97B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
9,65B 6,31B 4,02B 6,59B 5,85B 4,97B
利息收入
848,00M 691,00M 612,00M 633,00M 645,00M 552,00M
稅前收入
7,74B 5,62B 3,39B 5,49B 5,20B 4,42B
所得稅
1,90B 1,34B 1,08B 2,04B 2,11B 1,87B
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
5,81B 4,27B 2,31B 3,44B 3,06B 2,53B
淨收入基本
5,81B 4,27B 2,31B 3,44B 3,06B 2,53B
21 ← 16 2021 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
5,20B 876,00M 511,00M 604,00M 577,00M 478,00M
短期投資
937,00M 1,26B 938,00M 689,00M 884,00M 391,00M
應收款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
庫存
16,19B 13,18B 12,56B 11,39B 10,46B 9,46B
其他流動資產
937,00M 1,26B 938,00M 689,00M 884,00M 391,00M
當前資產
22,33B 15,32B 14,23B 12,77B 12,00B 10,56B
長期投資
24,41B 24,15B 20,28B 22,52B 22,41B 20,71B
物業設備
19,16B 18,67B 18,43B 19,72B 19,95B 19,58B
商譽
0,00 303,00M 303,00M 1,31B 1,08B 0,00
無形資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他資產
882,00M 702,00M 995,00M 915,00M 789,00M 665,00M
總資產
46,74B 39,47B 34,51B 35,29B 34,41B 31,27B
應付賬款
10,88B 7,66B 8,28B 6,59B 6,65B 5,63B
當前長期債務
1,11B 2,54B 1,83B 1,43B 1,31B 1,10B
其他流動負債
6,73B 4,99B 4,39B 4,08B 4,02B 3,76B
總流動負債
18,73B 15,18B 14,50B 12,10B 11,97B 10,49B
長期債務
20,67B 16,77B 14,39B 15,56B 14,39B 11,55B
其他負債
2,01B 1,61B 1,98B 1,76B 1,61B 1,58B
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
45,30B 37,50B 30,86B 29,42B 27,97B 23,61B
普通股
748,00M 777,00M 811,00M 839,00M 880,00M 927,00M
留存收益
1,12B 1,73B 3,45B 5,43B 6,24B 7,59B
庫存庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
資本盈餘
股東權益
1,44B 1,97B 3,64B 5,87B 6,43B 7,65B
有形淨資產
1,44B 1,67B 3,34B 4,57B 5,35B 7,65B
21 ← 16 2021 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
5,81B 4,27B 2,31B 3,44B 3,06B 2,53B
折舊
1,59B 1,41B 1,61B 1,54B 1,59B 1,59B
應收款變動
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
庫存變化
3,01B 618,00M 1,17B 935,00M 1,00B 547,00M
現金找零
4,32B 365,00M -93,00M 27,00M 99,00M -113,00M
現金流量
11,05B 4,30B 6,19B 5,07B 5,62B 4,78B
資本支出
-1,79B -1,48B -1,17B -1,12B -1,17B -1,20B
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-1,89B -1,37B -1,08B -1,44B -3,36B -1,34B
已付股息
淨借款
15,65B 17,17B 14,77B 15,70B 14,24B 11,78B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-5,19B -2,74B -5,12B -3,61B -2,09B -3,49B
匯率影響