Kraft Heinz → 股票、财务报表

免费禁用广告
股息 新闻
收藏夹

制造和销售包装食品

 • KHC Ticker
 • NASDAQ 兑换
 • 员工
25 评价
 • $41,29, $-0,40 (-0,95%) 上一次收盘
 • 7 664 088 上一卷
 • $26,84 / $43,20 52周低点/高点
 • -4,42% 52周最高折扣
 • 2021-04-30 更新
 • 3,88% 股息率(尾随)
 • 3,88% 股息率(远期)
 • 0 自由浮動
 • 1 223 147 340 流通股
 • 97,49 P/E
 • 52,74 B 市值
免费禁用广告

财务报表 — Kraft Heinz

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
26,19B 24,98B 26,27B 26,23B 26,49B
收益成本
17,01B 16,83B 17,35B 16,53B 16,90B
毛利
9,18B 8,15B 8,92B 9,70B 9,59B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
3,65B 3,18B 3,21B 2,93B 3,44B
運營開支
20,66B 20,01B 20,55B 19,46B 20,35B
營業收入
5,53B 4,97B 5,72B 6,77B 6,14B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
5,53B 4,97B 5,72B 6,77B 6,14B
利息收入
1,39B 1,36B 1,28B 1,23B 1,13B
稅前收入
1,03B 2,66B -11,32B 5,53B 5,02B
所得稅
669,00M 728,00M -1,07B -5,46B 1,38B
少數權益
5,00M -2,00M -62,00M -9,00M 10,00M
淨收入
356,00M 1,94B -10,19B 11,00B 3,45B
淨收入基本
356,00M 1,94B -10,19B 11,00B 3,45B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
3,42B 2,28B 1,13B 1,63B 4,20B
短期投資
925,00M 829,00M 1,62B 1,32B 1,10B
應收款
2,06B 2,15B 2,28B 1,50B 769,00M
庫存
2,55B 2,72B 2,67B 2,82B 2,68B
其他流動資產
925,00M 829,00M 1,62B 1,32B 1,10B
當前資產
10,82B 8,10B 9,08B 7,27B 8,75B
長期投資
89,01B 93,35B 94,39B 112,97B 111,73B
物業設備
6,88B 7,06B 7,08B 7,12B 6,69B
商譽
33,09B 35,55B 36,50B 44,82B 44,13B
無形資產
46,67B 48,65B 49,47B 59,45B 59,30B
其他資產
2,38B 2,10B 1,34B 1,57B 1,62B
總資產
99,83B 101,45B 103,46B 120,23B 120,48B
應付賬款
4,30B 4,00B 4,15B 4,45B 4,00B
當前長期債務
236,00M 1,03B 398,00M 3,20B 2,69B
其他流動負債
3,52B 2,84B 2,95B 2,48B 2,81B
總流動負債
8,06B 7,88B 7,50B 10,13B 9,50B
長期債務
28,07B 28,22B 30,77B 28,33B 29,71B
其他負債
1,99B 1,73B 1,21B 1,44B 2,84B
少數權益
140,00M 126,00M 121,00M 213,00M 216,00M
負債總額
49,73B 49,83B 51,80B 54,20B 63,12B
普通股
1,22B 1,22B 1,22B 1,22B 1,22B
留存收益
-2,69B -3,06B -4,85B 8,59B 588,00M
庫存庫存
-344,00M -271,00M -282,00M -224,00M -207,00M
資本盈餘
股東權益
50,10B 51,62B 51,66B 66,03B 57,36B
有形淨資產
-29,65B -32,58B -34,31B -38,24B -46,06B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
356,00M 1,94B -10,19B 11,00B 3,45B
折舊
969,00M 994,00M 983,00M 1,04B 1,34B
應收款變動
-83,00M -135,00M 778,00M 734,00M -102,00M
庫存變化
-167,00M 54,00M -148,00M 131,00M 66,00M
現金找零
1,14B 1,15B -499,00M -2,58B -633,00M
現金流量
4,93B 3,55B 2,57B 527,00M 5,24B
資本支出
-596,00M -768,00M -826,00M -1,22B -1,25B
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-522,00M 1,51B 288,00M 1,16B -1,11B
已付股息
淨借款
23,96B 26,14B 28,42B 28,59B 27,10B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-3,33B -3,91B -3,36B -4,23B -4,62B
匯率影響
免费禁用广告
免费禁用广告