Kimberly-Clark (KMB) → 股票、财务报表
廣告

Kimberly-Clark → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

一家專門生產個人護理產品和保健產品的美國公司。 這些是一次性尿布,餐巾紙和毛巾,女性衛生用品和醫療器械。 該公司的產品銷往全球175個國家。 它的員工總數約為4萬人,其辦事處位於34個國家/地區。 所有產品的52%的銷售都在北美,其餘的則在國際市場上銷售。

該公司的商標已成為國際知名的商標:Huggies,Kotex,Scott,Johnson&Johnson,GoodNites,Depend等。在生產帶有香精的產品時,該公司遵守國際香水協會發布的允許成分清單。

它的子公司位於英國,是君主家族的供應商之一。 為了獲得成功,它代表伊麗莎白二世和查爾斯王子獲得了皇家授權。

  • KMB Ticker
  • 🇺🇸 NYSE 兑换
  • 41 000 员工
33 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — Kimberly-Clark

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
19,14B 18,45B 18,49B 18,26B 18,20B
收益成本
12,32B 12,42B 12,89B 11,71B 11,55B
毛利
6,82B 6,04B 5,60B 6,55B 6,65B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
3,63B 3,25B 3,37B 3,23B 3,33B
運營開支
15,95B 15,67B 16,26B 14,93B 14,88B
營業收入
3,19B 2,78B 2,23B 3,33B 3,33B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
3,33B 2,90B 2,33B 3,43B 3,46B
利息收入
244,00M 250,00M 253,00M 308,00M 308,00M
稅前收入
3,07B 2,77B 1,92B 3,10B 3,14B
所得稅
676,00M 576,00M 471,00M 776,00M 922,00M
少數權益
44,00M 40,00M 35,00M 41,00M 53,00M
淨收入
2,35B 2,16B 1,41B 2,28B 2,17B
淨收入基本
2,35B 2,16B 1,41B 2,28B 2,17B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
303,00M 442,00M 539,00M 616,00M 923,00M
短期投資
733,00M 562,00M 525,00M 490,00M 337,00M
應收款
2,24B 2,26B 2,16B 2,32B 2,18B
庫存
1,90B 1,79B 1,81B 1,79B 1,68B
其他流動資產
733,00M 562,00M 525,00M 490,00M 337,00M
當前資產
5,17B 5,06B 5,04B 5,21B 5,12B
長期投資
12,35B 10,23B 9,48B 9,94B 9,49B
物業設備
8,04B 7,45B 7,16B 7,44B 7,17B
商譽
1,90B 1,47B 1,47B 1,58B 1,48B
無形資產
832,00M 0,00 0,00 0,00 0,00
其他資產
1,21B 965,00M 556,00M 627,00M 520,00M
總資產
17,52B 15,28B 14,52B 15,15B 14,60B
應付賬款
3,34B 3,06B 3,19B 2,83B 2,61B
當前長期債務
486,00M 1,53B 1,21B 953,00M 1,13B
其他流動負債
2,62B 2,33B 2,14B 2,07B 2,10B
總流動負債
6,44B 6,92B 6,54B 5,86B 5,85B
長期債務
7,88B 6,21B 6,25B 6,47B 6,44B
其他負債
1,58B 1,42B 1,26B 1,48B 1,61B
少數權益
271,00M 256,00M 305,00M 314,00M 277,00M
負債總額
16,90B 15,32B 14,81B 14,52B 14,70B
普通股
340,70M 343,60M 348,00M 353,60M 359,40M
留存收益
7,57B 6,69B 5,95B 6,73B 5,83B
庫存庫存
-4,90B -4,45B -3,96B -4,43B -3,63B
資本盈餘
股東權益
626,00M -33,00M -287,00M 629,00M -102,00M
有形淨資產
-2,10B -1,50B -1,76B -947,00M -1,58B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
2,35B 2,16B 1,41B 2,28B 2,17B
折舊
796,00M 917,00M 882,00M 724,00M 705,00M
應收款變動
-28,00M 99,00M -151,00M 139,00M -105,00M
庫存變化
113,00M -23,00M 23,00M 111,00M -230,00M
現金找零
-139,00M -97,00M -77,00M -307,00M 304,00M
現金流量
3,73B 2,74B 2,97B 2,93B 3,23B
資本支出
-1,22B -1,21B -877,00M -785,00M -771,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-2,31B -1,04B -902,00M -851,00M -732,00M
已付股息
1,45B
淨借款
7,33B 6,74B 6,39B 6,32B 6,31B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-1,57B -1,79B -2,12B -2,42B -2,19B
匯率影響