JRSH: 股息和历史、除息日、收益率 Jerash Holdings (US)
廣告

Jerash Holdings (US) 股息 2023

2 评价
Google Play A2 Dividens 摘要 新闻
股息率 3.5
股息率 Trailing
4.11%
股息率 Forward
4.11%
支付率
83.33 %
平均率,5年
2.87%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
0 %

最新更新的股息数据: 22 Aug 22:28

股息支付历史

5年的统计: 2018-2023

付款频率,一年多少次 4.0
增长持续时间,年数 0.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 0 %
股息增长,简单 300.00 %
股息增长,复合年均增长率 31.95 %
平均股息 $0.05
每年平均股息 $0.18
平均股息率 0.82%
平均年股息率 2.87%
最小值 $0.05 (2018-11-16)
最大值 $0.05 (2018-11-16)
Jerash Holdings (US)
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2023-08-04 2023-08-15 2023-08-16 2023-08-23 Quarterly $0.05 1.49% EOD
2023-05-23 2023-06-01 2023-06-02 2023-06-09 Quarterly $0.05 1.22% EOD
2023-02-03 2023-02-13 2023-02-14 2023-02-21 Quarterly $0.05 1.1% EOD
2022-11-04 2022-11-17 2022-11-18 2022-11-28 Quarterly $0.05 1.19% IR
2022-08-05 2022-08-16 2022-08-17 2022-08-24 Quarterly $0.05 0.94% EOD
2022-05-16 2022-05-26 2022-05-27 2022-06-03 Quarterly $0.05 0.76% EOD
2022-02-04 2022-02-14 2022-02-15 2022-02-22 Quarterly $0.05 0.77% IR
2021-11-02 2021-11-19 2021-11-22 2021-11-29 Quarterly $0.05 0.67% IR
2021-08-05 2021-08-16 2021-08-17 2021-08-24 Quarterly $0.05 0.63% EOD
2021-05-14 2021-05-24 2021-05-25 2021-06-02 Quarterly $0.05 0.77% EOD
2021-02-05 2021-02-12 2021-02-16 2021-02-23 Quarterly $0.05 0.84% EOD
2020-11-02 2020-11-13 2020-11-16 2020-11-23 Quarterly $0.05 0.99% EOD
2020-08-05 2020-08-14 2020-08-17 2020-08-24 Quarterly $0.05 1.07% EOD
2020-05-15 2020-05-22 2020-05-26 2020-06-02 Quarterly $0.05 1.07% EOD
2020-02-05 2020-02-18 2020-02-19 2020-02-26 Quarterly $0.05 0.72% EOD
2019-11-05 2019-11-15 2019-11-18 2019-11-26 Quarterly $0.05 0.76% EOD
2019-07-31 2019-08-09 2019-08-11 2019-08-19 Quarterly $0.05 0.67%
2019-07-29 2019-08-08 2019-08-11 2019-08-19 Quarterly $0.05 0.73%
2019-05-17 2019-05-24 2019-05-28 2019-06-05 Quarterly $0.05 0.71% EOD
2019-02-07 2019-02-15 2019-02-19 2019-02-27 Quarterly $0.05 0.76% EOD
2018-11-01 2018-11-16 2018-11-19 2018-11-27 Other $0.05 0.64% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2023 $3.4 $4.0 $0.2 3.75 % 4.48 %
2022 $4.2 $5.7 $0.2 3.54 % 4.76 %
2021 $1.9 $7.7 $0.2 2.61 % 10.36 % $0.2 83 %
2020 $5.9 $5.2 $0.2 3.87 % 3.42 % $0.4 49 %
2019 $5.9 $6.9 $0.3 3.61 % 4.27 % $0.6 44 %
2018 $6.1 $6.9 $0.1 0.72 % 0.82 % $0.33 15 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Jerash Holdings (US)公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率 Quarterly Quarterly
股息 0.05 USD 0.05 USD
宣布日期 2023-08-04 -
除息日 2023-08-15 2023-11-17

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0.05 $ 0.05 $
× ×
股票
=
收入 5.00 $ 5.00 $

股价回升历史

Jerash Holdings (US)
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2023-08-15 $0.05 $3.35 -
2023-06-01 $0.05 $4.1 -
2023-02-13 $0.05 $4.55 -
2022-11-17 $0.05 $4.2 88
2022-08-16 $0.05 $5.34 -
2022-05-26 $0.05 $6.57 -
2022-02-14 $0.05 $6.5 101
2021-11-19 $0.05 $7.42 3
2021-08-16 $0.05 - -
2021-05-24 $0.05 - -
2021-02-12 $0.05 $5.97 4
2020-11-13 $0.05 $5.05 10
2020-08-14 $0.05 $4.67 3
2020-05-22 $0.05 $4.67 4
2020-02-18 $0.05 $6.954 500
2019-11-15 $0.05 $6.6 1
2019-08-09 $0.05 $6.94 3
2019-08-08 $0.05 $6.86 1
2019-05-24 $0.05 $7.04 24
2019-02-15 $0.05 $6.6 10
2018-11-16 $0.05 $7.8 5
展开