ITRK: 股息和历史、除息日、收益率 Intertek
廣告

Intertek 股息 2022

0 评价
摘要 新闻
股息率 4,2
股息率 Trailing
0,02%
股息率 Forward
0,01%
支付率
64,12 %
平均率,5年
1,71%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
100 %

最新更新的股息数据: 01 дек, 06:39

股息支付历史

5年的统计: 2016-2021

付款频率,一年多少次 2,0
增长持续时间,年数 5,0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 100 %
股息增长,简单 93,42 %
股息增长,复合年均增长率 14,10 %
平均股息 £0,4081
每年平均股息 £0,8162
平均股息率 0,86%
平均年股息率 1,71%
最小值 0,194 £ (2016-09-29)
最大值 0,716 £ (2020-05-21)
Intertek
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2021-07-30 2021-09-16 2021-09-16 2021-10-07 Interim 0,342 £ 0.63% EOD
2021-03-02 2021-05-27 2021-05-27 2021-06-18 Final 0,716 £ 1.31% EOD
2020-07-31 2020-09-17 2020-09-17 2020-10-08 Interim 0,342 £ 0.54% EOD
2020-03-03 2020-05-21 2020-05-21 2020-06-11 Final 0,716 £ 1.37% EOD
2019-08-01 2019-09-26 2019-09-26 2019-10-11 Interim 0,342 £ 0.63% EOD
2019-03-05 2019-05-16 2019-05-16 2019-06-04 Final 0,672 £ 1.32% EOD
2018-08-07 2018-10-04 2018-10-04 2018-10-19 Interim 0,319 £ 0.67% EOD
2018-03-06 2018-05-17 2018-05-17 2018-06-06 Final 0,478 £ 0.94% EOD
2017-08-01 2017-09-28 2017-09-28 2017-10-13 Interim 0,235 £ 0.47% EOD
2017-03-07 2017-05-18 2017-05-18 2017-06-02 Final 0,43 £ 1.04% EOD
2016-08-01 2016-09-29 2016-09-29 2016-10-14 Interim 0,194 £ 0.55% EOD
2016-03-02 2016-05-19 2016-05-19 2016-06-03 Final 0,353 £ 1.08% EOD
2015-08-03 2015-10-01 2015-10-01 2015-10-13 Interim 0,17 £ 0.69% EOD
2015-03-02 2015-05-21 2015-05-21 2015-06-05 Final 0,331 £ 1.27% EOD
2014-08-04 2014-10-01 2014-10-01 2014-10-14 Interim 0,16 £ 0.61% EOD
2014-03-03 2014-05-21 2014-05-21 2014-06-06 Final 0,31 £ 1.07% EOD
2013-10-02 2013-10-15 Interim 0,15 £ 0.46% EOD
2013-05-22 2013-06-07 Final 0,28 £ 0.87% EOD
2012-10-31 2012-11-16 Interim 0,13 £ 0.46% EOD
2012-06-06 0,23 £ 0.88% EOD
2011-11-02 2011-11-18 Interim 0,107 £ 0.55% EOD
2011-06-01 2011-06-17 Final 0,188 £ 0.93% EOD
2010-11-03 2010-11-19 Interim 0,093 £ 0.5% EOD
2010-06-02 0,173 £ 1.24% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0,255 £ 2.03% EOD
2009-11-04 0,082 £ 0.64% EOD
2009-06-03 0,137 £ 1.27% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0,208 £ 2.65% EOD
2008-11-05 0,071 £ 0.93% EOD
2008-06-04 0,122 £ 1.2% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 0,18 £ 1.82% EOD
2007-10-31 0,058 £ 0.56% EOD
2007-05-30 0,102 £ 1.12% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final 0,148 £ EOD
2006-11-01 0,046 £ 0.01% EOD
2006-05-31 0,081 £ 0.01% EOD
2005-11-02 0,039 £ 0.01% EOD
2005-06-01 0,07 £ 0.01% EOD
2004-11-03 0,034 £ 0.0% EOD
2004-06-02 0,059 £ 0.01% EOD
2003-11-05 0,029 £ 0.01% EOD
2003-06-04 0,052 £ 0.01% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2021 38 GBX 194 GBX 1,1 £ 0,54 % 2,78 % 1,7 £ 64 %
2020 56 GBX 56 GBX 1,1 £ 1,90 % 1,87 % 1,9 £ 57 %
2019 59 GBX 53 GBX 1,0 £ 1,92 % 1,73 % 1,8 £ 57 %
2018 48 GBX 51 GBX 0,80 £ 1,57 % 1,66 % 1,7 £ 47 %
2017 52 GBX 44 GBX 0,67 £ 1,50 % 1,28 % 1,7 £ 39 %
2016 35 GBX 33 GBX 0,55 £ 1,68 % 1,57 % -1,28 £ -43 %
2015 28 GBX 25 GBX 0,50 £ 1,97 % 1,80 %
2014 23 GBX 28 GBX 0,5 £ 1,70 % 2,01 %
2013 31 GBX 32 GBX 0,4 £ 1,34 % 1,37 %
2012 31 GBX 26 GBX 0,4 £ 1,37 % 1,16 %
2011 20 GBX 19 GBX 0,30 £ 1,53 % 1,45 %
2010 18 GBX 16 GBX 0,27 £ 1,69 % 1,50 %
2009 13 GBX 11 GBX 0,47 £ 4,43 % 3,78 %
2008 7,8 GBX 8,9 GBX 0,40 £ 4,48 % 5,11 %
2007 9,9 GBX 9,4 GBX 0,3 £ 3,62 % 3,43 %
2006 0,28 £
2005 0,11 £
2004 0,09 £
2003 0,08 £
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Intertek公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率 Interim Interim
股息 0,34 GBP 0,53 GBP
宣布日期 30.07.2021 -
除息日 16.09.2021 21.05.2022

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0,34 £ 0,53 £
× ×
股票
=
收入 34,20 £ 52,90 £

股价回升历史

Intertek
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2021-09-16 0,342 £ 53,92 GBX 6
2021-05-27 0,716 £ 54,82 GBX 20
2020-09-17 0,342 £ 63,44 GBX 1
2020-05-21 0,716 £ 52,38 GBX 5
2019-09-26 0,342 £ 54,38 GBX 1
2019-05-16 0,672 £ 51,08 GBX 6
2018-10-04 0,319 £ 47,5 GBX 1
2018-05-17 0,478 £ 51,04 GBX 1
2017-09-28 0,235 £ 49,55 GBX 1
2017-05-18 0,43 £ 41,4 GBX 1
2016-09-29 0,194 £ 35 GBX 4
2016-05-19 0,353 £ 32,55 GBX 1
2015-10-01 0,17 £ 24,71 GBX 1
2015-05-21 0,331 £ 26,04 GBX 1
2014-10-01 0,16 £ 26,31 GBX 28
2014-05-21 0,31 £ 28,91 GBX 1
2013-10-02 0,15 £ 32,66 GBX 9
2013-05-22 0,28 £ 32,35 GBX 6
2012-10-31 0,13 £ 28,19 GBX 1
2012-06-06 0,23 £ 26,27 GBX 1
2011-11-02 0,107 £ 19,42 GBX 1
2011-06-01 0,188 £ 20,13 GBX 5
2010-11-03 0,093 £ 18,63 GBX 1
2010-06-02 0,173 £ 13,91 GBX 1
2009-12-31 0,255 £ 12,55 GBX 4
2009-11-04 0,082 £ 12,73 GBX 2
2009-06-03 0,137 £ 10,76 GBX 2
2008-12-31 0,208 £ 7,84 GBX 2
2008-11-05 0,071 £ 7,605 GBX 42
2008-06-04 0,122 £ 10,14 GBX 13
2007-12-31 0,18 £ 9,9 GBX 1
2007-10-31 0,058 £ 10,29 GBX 152
2007-05-30 0,102 £ 9,14 GBX 2
2006-12-31 0,148 £ - -
2006-11-01 0,046 £ - -
2006-05-31 0,081 £ - -
2005-11-02 0,039 £ - -
2005-06-01 0,07 £ - -
2004-11-03 0,034 £ - -
2004-06-02 0,059 £ - -
2003-11-05 0,029 £ - -
2003-06-04 0,052 £ - -
展开