Huntington Bancshares → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

作为银行控股公司运营

 • HBAN Ticker
 • NASDAQ 兑换
 • 15 693 员工
23 评价
 • $14,47, $-0,03 (-0,21%) 上一次收盘
 • 23 928 188 上一卷
 • $7,64 / $16,73 52周低点/高点
 • -13,51% 52周最高折扣
 • 2021-06-11 更新
 • 4,15% 股息率(尾随)
 • 4,15% 股息率(远期)
 • 0 自由浮動
 • 1 018 052 923 流通股
 • 11,59 P/E
 • 13,76 B 市值
免费禁用广告

财务报表 — Huntington Bancshares

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
5,24B 5,66B 5,27B 4,74B 3,78B
收益成本
1,05B 287,00M 235,00M 201,00M 190,80M
毛利
4,19B 5,37B 5,04B 4,54B 3,59B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
376,00M 359,00M 401,00M 443,00M 380,89M
運營開支
4,27B 4,00B 3,64B 3,35B 2,86B
營業收入
972,00M 1,66B 1,63B 1,39B 919,76M
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
972,00M 1,66B 1,63B 1,39B 919,76M
利息收入
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
稅前收入
972,00M 1,66B 1,63B 1,39B 919,76M
所得稅
155,00M 248,00M 235,00M 208,00M 207,94M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
717,00M 1,34B 1,32B 1,11B 646,55M
淨收入基本
717,00M 1,34B 1,32B 1,11B 646,55M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
短期投資
32,49B 24,86B 25,44B 27,57B 26,36B
應收款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他流動資產
0,00 0,00 0,00 2,39B 2,29B
當前資產
113,61B 100,53B 100,67B 98,52B 94,07B
長期投資
9,43B 8,47B 8,11B 5,67B 5,64B
物業設備
757,00M 763,00M 790,00M 864,00M 815,51M
商譽
1,99B 1,99B 1,99B 1,99B 1,99B
無形資產
428,00M 475,00M 535,00M 346,00M 402,46M
其他資產
6,26B 5,25B 4,80B 2,47B 2,43B
總資產
123,04B 109,00B 108,78B 104,19B 99,71B
應付賬款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前長期債務
8,54B 12,46B 10,64B 14,26B 12,00B
其他流動負債
98,95B 82,35B 84,77B 79,11B 77,40B
總流動負債
107,48B 94,80B 95,42B 93,37B 89,41B
長期債務
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他負債
2,56B 2,41B 2,26B 0,00 0,00
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
110,05B 97,21B 97,68B 93,37B 89,41B
普通股
1,02B 1,04B 1,08B 1,08B 904,44M
留存收益
1,88B 2,09B 1,36B 588,00M -226,84M
庫存庫存
-59,00M -56,00M -45,00M -35,00M -27,38M
資本盈餘
股東權益
12,99B 11,80B 11,10B 10,81B 10,31B
有形淨資產
8,38B 8,13B 7,38B 7,40B 6,84B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
717,00M 1,34B 1,32B 1,11B 646,55M
折舊
367,00M 386,00M 493,00M 413,00M 379,77M
應收款變動
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
庫存變化
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
現金找零
274,00M -63,00M -412,00M 135,23M 537,61M
現金流量
1,32B 1,57B 1,73B 1,95B 1,22B
資本支出
-119,00M -107,00M -110,00M -194,00M -120,44M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-8,64B -1,88B -3,66B -4,87B -3,45B
已付股息
淨借款
-103,75B -87,03B -88,92B -82,73B -80,68B
其他籌資現金流量
現金流量融資
12,74B -1,20B 3,09B 3,05B 2,77B
匯率影響