Huntington Bancshares (HBAN) → 股票、财务报表
廣告

Huntington Bancshares

12.1 USD -0.98 (-5.99%)
Jul 01 🇺🇸 NASDAQ HBAN
股息 新闻
收藏夹
  • HBAN Ticker
  • 🇺🇸 NASDAQ 兑换
  • 15,693 员工
  • 💰 Financials 部门
  • 🏦 Banks 工业
  • Stephen D. Steinour 首席执行官
25 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — Huntington Bancshares

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
5.2B 5.7B 5.3B 4.7B 3.8B
收益成本
1B 290M 240M 200M 190M
毛利
4.2B 5.4B 5B 4.5B 3.6B
研究與開發
0 0 0 0 0
出售一般和管理員
380M 360M 400M 440M 380M
運營開支
4.3B 4B 3.6B 3.4B 2.9B
營業收入
970M 1.7B 1.6B 1.4B 920M
其他收入支出淨額
0 0 0 0 0
EBIT
970M 1.7B 1.6B 1.4B 920M
利息收入
0 0 0 0 0
稅前收入
970M 1.7B 1.6B 1.4B 920M
所得稅
160M 250M 240M 210M 210M
少數權益
0 0 0 0 0
淨收入
720M 1.3B 1.3B 1.1B 650M
淨收入基本
720M 1.3B 1.3B 1.1B 650M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
0 0 0 0 0
短期投資
32B 25B 25B 28B 26B
應收款
0 0 0 0 0
庫存
0 0 0 0 0
其他流動資產
0 0 0 2.4B 2.3B
當前資產
110B 100B 100B 99B 94B
長期投資
9.4B 8.5B 8.1B 5.7B 5.6B
物業設備
760M 760M 790M 860M 820M
商譽
2B 2B 2B 2B 2B
無形資產
430M 480M 540M 350M 400M
其他資產
6.3B 5.2B 4.8B 2.5B 2.4B
總資產
120B 110B 110B 100B 100B
應付賬款
0 0 0 0 0
當前長期債務
8.5B 12B 11B 14B 12B
其他流動負債
99B 82B 85B 79B 77B
總流動負債
110B 95B 95B 93B 89B
長期債務
0 0 0 0 0
其他負債
2.6B 2.4B 2.3B 0 0
少數權益
0 0 0 0 0
負債總額
110B 97B 98B 93B 89B
普通股
1B 1B 1.1B 1.1B 900M
留存收益
1.9B 2.1B 1.4B 590M -230M
庫存庫存
-59M -56M -45M -35M -27M
資本盈餘
股東權益
13B 12B 11B 11B 10B
有形淨資產
8.4B 8.1B 7.4B 7.4B 6.8B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
720M 1.3B 1.3B 1.1B 650M
折舊
370M 390M 490M 410M 380M
應收款變動
0 0 0 0 0
庫存變化
0 0 0 0 0
現金找零
270M -63M -410M 140M 540M
現金流量
1.3B 1.6B 1.7B 2B 1.2B
資本支出
-120M -110M -110M -190M -120M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-8.6B -1.9B -3.7B -4.9B -3.4B
已付股息
淨借款
-100B -87B -89B -83B -81B
其他籌資現金流量
現金流量融資
13B -1.2B 3.1B 3B 2.8B
匯率影響

作为银行控股公司运营