EBK: 股息和历史、除息日、收益率 EnBW
廣告

EnBW 股息 2023

0 评价
Google Play A2 Dividens 摘要 新闻
股息率 4.3
股息率 Trailing
1.19%
股息率 Forward
1.19%
支付率
7.71 %
平均率,5年
1.51%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
80 %

最新更新的股息数据: 06 Jul 21:02

股息支付历史

5年的统计: 2018-2023

付款频率,一年多少次 1.0
增长持续时间,年数 4.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 80 %
股息增长,简单 120.00 %
股息增长,复合年均增长率 17.08 %
平均股息 €0.658333333333333
每年平均股息 €0.79
平均股息率 1.25%
平均年股息率 1.51%
最小值 €0.35 (2020-05-12)
最大值 €1.1 (2022-05-06)
EnBW
除息日 记录日期 付款日期 支出金额 来源
2023-05-04 €1.1 1.22% EOD
2022-05-06 €1.1 1.1% EOD
2021-05-06 €1 1.23% EOD
2020-07-20 €0.35 0.72% EOD
2020-05-12 €0.35 0.74% EOD
2019-05-09 €0.65 1.92% EOD
2018-05-09 €0.5 1.81% EOD
2016-05-11 €0.55 2.44% EOD
2015-04-30 €0.69 2.65% EOD
2014-04-30 €0.69 2.58% EOD
2013-04-26 €0.85 2.84% EOD
2012-04-27 €0.84411 2.6% EOD
2011-04-20 €1.5194 3.91% EOD
2010-04-30 €1.5194 3.9% EOD
2009-04-24 €1.99608 5.7% EOD
2008-04-28 €1.49954 2.98% EOD
2007-04-27 €1.1321 2.26% EOD
2006-05-02 €0.8739 1.75% EOD
2005-05-02 €0.69515 1.93% EOD
2003-04-28 €0.65269 2.18% EOD
2002-04-24 €0.65269 1.92% EOD
2001-07-12 €0.45506 1.35% EOD
2000-07-13 €0.45506 1.34% EOD
1999-07-15 €0.45506 1.26% EOD
1998-08-26 €0.45506 1.25% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2023 €93 €87 €1.1 1.27 % 1.19 % €0.0 8 %
2022 €87 €86 €1.1 1.28 % 1.26 % €2.0 54 %
2021 €76 €74 €1.0 1.35 % 1.32 % €1.2 85 %
2020 €56 €50 €0.7 1.41 % 1.25 % €2.6 27 %
2019 €51 €36 €0.7 1.83 % 1.29 % €0.57 114 %
2018 €29 €30 €0.5 1.67 % 1.71 % €2.4 21 %
2016 €20 €21 €0.6 2.64 % 2.79 % -€2.87 -19 %
2015 €21 €24 €0.7 2.85 % 3.35 % €3.8 18 %
2014 €26 €27 €0.7 2.57 % 2.70 % -€3.52 -20 %
2013 €27 €29 €0.9 2.95 % 3.17 % €0.51 168 %
2012 €30 €33 €0.84 2.55 % 2.80 % €1.0 84 %
2011 €39 €38 €1.5 3.97 % 3.90 % -€2.55 -60 %
2010 €41 €38 €1.5 4.00 % 3.71 % €5.3 29 %
2009 €40 €37 €2.0 5.33 % 4.99 % €1.3 156 %
2008 €38 €47 €1.5 3.17 % 3.98 %
2007 €60 €55 €1.1 2.07 % 1.88 %
2006 €50 €50 €0.87 1.75 % 1.75 %
2005 €36 €36 €0.70 1.93 % 1.93 %
2003 €30 €30 €0.65 2.18 % 2.18 %
2002 €34 €34 €0.65 1.92 % 1.92 %
2001 €34 €34 €0.46 1.35 % 1.35 %
2000 €0.46
1999 €36 €36 €0.46 1.26 % 1.26 %
1998 €36 €36 €0.46 1.25 % 1.25 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关EnBW公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率
股息 1.10 EUR 1.10 EUR
宣布日期 - -
除息日 2023-05-04 2024-05-06

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 1.10 1.10
× ×
股票
=
收入 110.00 110.00

股价回升历史

EnBW
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2023-05-04 €1.1 €89.8 1
2022-05-06 €1.1 €100 21
2021-05-06 €1 €81 1
2020-07-20 €0.35 €48.8 1
2020-05-12 €0.35 €47.6 1
2019-05-09 €0.65 €33.8 1
2018-05-09 €0.5 €27.6 1
2016-05-11 €0.55 €22.5 1
2015-04-30 €0.69 €25.99 5
2014-04-30 €0.69 €26.77 2
2013-04-26 €0.85 €29.98 3
2012-04-27 €0.84411 €32.5 7
2011-04-20 €1.5194 €38.9 13
2010-04-30 €1.5194 €39 3
2009-04-24 €1.99608 €34.99 3
2008-04-28 €1.49954 €50.32 1
2007-04-27 €1.1321 €50 14
2006-05-02 €0.8739 €49.8 245
2005-05-02 €0.69515 €36 365
2003-04-28 €0.65269 €30.0001 735
2002-04-24 €0.65269 - -
2001-07-12 €0.45506 €33.6 1390
2000-07-13 €0.45506 - -
1999-07-15 €0.45506 €36 2118
1998-08-26 €0.45506 €36.3017 2806
展开