EARN: 股息和历史、除息日、收益率 Ellington Residential Mortgage REIT
廣告

Ellington Residential Mortgage REIT 股息 2021

3 评价
摘要 新闻
股息率 2,5
股息率 Trailing
9,42%
股息率 Forward
9,74%
支付率
96,08 %
平均率,5年
11,68 %
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
0 %

最新更新的股息数据: 28 окт, 00:16

支出金额 $0,10 率: 0.81%
除息日 28 окт
支出类型 Monthly
付款日期 26.11.2021
宣布日期 07.10.2021
记录日期 29.10.2021

股息支付历史

5年的统计: 2016-2021

付款频率,一年多少次 4,0
增长持续时间,年数 0,0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 0 %
股息增长,简单 -32,12 %
股息增长,复合年均增长率 -7,46 %
平均股息 $0,35
每年平均股息 $1,39
平均股息率 3,04 %
平均年股息率 11,68 %
最小值 $0,28 (2019-06-27)
最大值 $0,45 (2016-03-29)
Ellington Residential Mortgage REIT
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2021-10-07 2021-10-28 2021-10-29 2021-11-26 Monthly $0,10 0.81% -
2021-09-13 2021-09-29 2021-09-30 2021-10-25 Quarterly $0,30 - -
2021-06-09 2021-06-29 2021-06-30 2021-07-26 Quarterly $0,30 - -
2021-03-03 2021-03-30 2021-03-31 2021-04-26 Quarterly $0,28 - -
2020-12-17 2020-12-30 2020-12-31 2021-01-25 Quarterly $0,28 - -
2020-09-10 2020-09-29 2020-09-30 2020-10-26 Quarterly $0,28 - -
2020-06-10 2020-06-29 2020-06-30 2020-07-27 Quarterly $0,28 - -
2020-03-04 2020-03-30 2020-03-31 2020-04-27 Quarterly $0,28 - -
2019-12-13 2019-12-30 2019-12-31 2020-01-27 Quarterly $0,28 - -
2019-09-11 2019-09-27 2019-09-30 2019-10-25 Quarterly $0,28 - -
2019-06-11 2019-06-27 2019-06-28 2019-07-25 Quarterly $0,28 - -
2019-03-04 2019-03-28 2019-03-29 2019-04-25 Quarterly $0,34 - -
2018-12-11 2018-12-28 2018-12-31 2019-01-25 Quarterly $0,34 - -
2018-09-12 2018-09-27 2018-09-28 2018-10-25 Quarterly $0,37 - -
2018-06-13 2018-06-28 2018-06-29 2018-07-25 Quarterly $0,37 - -
2018-03-07 2018-03-28 2018-03-29 2018-04-25 Quarterly $0,37 - -
2017-12-12 2017-12-28 2017-12-29 2018-01-25 Quarterly $0,37 - -
2017-09-12 2017-09-28 2017-09-29 2017-10-25 Quarterly $0,40 - -
2017-06-13 2017-06-28 2017-06-30 2017-07-25 Quarterly $0,40 - -
2017-03-06 2017-03-29 2017-03-31 2017-04-25 Quarterly $0,40 - -
2016-12-13 2016-12-28 2016-12-30 2017-01-25 Quarterly $0,40 - -
2016-09-13 2016-09-28 2016-09-30 2016-10-25 Quarterly $0,40 - -
2016-06-14 2016-06-28 2016-06-30 2016-07-27 Quarterly $0,40 - -
2016-03-08 2016-03-29 2016-03-31 2016-04-25 Quarterly $0,45 - -
2015-12-15 2015-12-29 2015-12-31 2016-01-25 Quarterly $0,45 - -
2015-09-15 2015-09-28 2015-09-30 2015-10-26 Quarterly $0,45 - -
2015-06-16 2015-06-26 2015-06-30 2015-07-27 Quarterly $0,55 - -
2015-03-11 2015-03-27 2015-03-31 2015-04-27 Quarterly $0,55 - -
2014-12-10 2014-12-29 2014-12-31 2015-01-26 Quarterly $0,55 - -
2014-09-11 2014-09-26 2014-09-30 2014-10-27 Quarterly $0,55 - -
2014-06-17 2014-06-26 2014-06-30 2014-07-25 Quarterly $0,55 - -
2014-03-12 2014-03-27 2014-03-31 2014-04-28 Quarterly $0,55 - -
2013-12-12 2013-12-27 2013-12-31 2014-01-27 Quarterly $0,50 - -
2013-09-17 2013-09-25 2013-09-27 2013-10-25 Quarterly $0,50 - -
2013-06-18 2013-06-26 2013-06-28 2013-07-26 Other $0,14 - -
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) 支付率
2021 12,29 $ 12,01 $ 0,98 $ 8,16 % 7,97 % 96 %
2020 13,04 $ 10,43 $ 1,12 $ 10,74 % 8,59 % 97 %
2019 11,04 $ 11,12 $ 1,18 $ 10,61 % 10,69 % 118 %
2018 10,23 $ 11,17 $ 1,45 $ 12,98 % 14,17 % 102 %
2017 12,04 $ 14,15 $ 1,57 $ 11,10 % 13,04 % 80 %
2016 13,01 $ 12,71 $ 1,65 $ 12,98 % 12,68 % 99 %
2015 12,35 $ 14,59 $ 2 $ 13,71 % 16,19 % 75 %
2014 16,27 $ 17,09 $ 2,2 $ 12,87 % 13,52 % 73 %
2013 - - 1,14 $ - - 139 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Ellington Residential Mortgage REIT公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 已获准
频率 Quarterly Monthly
股息 0,30 USD 0,10 USD
宣布日期 13.09.2021 07.10.2021
除息日 29.09.2021 28.10.2021
上一个 下一个
股息 0,30 $ 0,10 $
× ×
股票
=
收入 30,00 $ 10,00 $

數據來源

  • IEX Cloud — 一家美國供應商,提供有關美國和其他國家公司的財務數據。
  • • 我們還使用我們自己計算的一些指標,例如收益率、評級和其他統計信息。