DUE: 股息和历史、除息日、收益率 Dürr
廣告

Dürr 股息 2023

0 评价
Google Play A2 Dividens 摘要 新闻
股息率 5.0
股息率 Trailing
3.16%
股息率 Forward
3.16%
支付率
66.67 %
平均率,5年
2.34%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
20 %

最新更新的股息数据: 06 Jul 21:02

股息支付历史

5年的统计: 2018-2023

付款频率,一年多少次 1.0
增长持续时间,年数 1.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 20 %
股息增长,简单 -54.55 %
股息增长,复合年均增长率 -14.59 %
平均股息 €0.74
每年平均股息 €0.74
平均股息率 2.44%
平均年股息率 2.34%
最小值 €0.3 (2021-05-10)
最大值 €1.1 (2018-05-10)
Dürr
除息日 记录日期 付款日期 支出金额 来源
2023-05-15 €0.7 2.48% EOD
2022-05-16 €0.5 2.01% EOD
2021-05-10 €0.3 0.86% EOD
2020-05-29 €0.8 3.76% EOD
2019-05-13 €1 2.95% EOD
2018-05-10 €1.1 2.61% EOD
2017-05-08 €1.05 2.33% EOD
2016-05-05 €0.925 2.8% EOD
2015-05-18 €0.825 1.83% EOD
2014-05-02 €0.725 2.58% EOD
2013-04-29 €0.5625 1.31% EOD
2012-04-30 €0.3 1.26% EOD
2011-05-09 €0.075 0.57% EOD
2009-05-04 €0.175 2.47% EOD
2008-05-05 €0.1 0.67% EOD
2003-05-29 €0.2 1.21% EOD
2002-06-13 €0.275 1.15% EOD
2001-05-31 €0.275 0.98% EOD
2000-06-01 €0.25 1.11% EOD
1999-07-01 €0.23008 0.92% EOD
1998-07-02 €0.19173 0.54% EOD
1997-07-04 €0.15339 0.38% EOD
1996-07-04 €0.15339 0.05% EOD
1995-06-29 €0.17903 0.07% EOD
1994-06-30 €0.14061 0.04% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2023 €29 €33 €0.7 2.12 % 2.45 % €1.6 67 %
2022 €32 €28 €0.5 1.79 % 1.59 % €1.6 32 %
2021 €40 €37 €0.3 0.82 % 0.75 % €1.3 22 %
2020 €33 €25 €0.8 3.16 % 2.40 % €0.96 84 %
2019 €30 €31 €1.0 3.27 % 3.29 % €2.3 44 %
2018 €31 €42 €1.1 2.65 % 3.60 % €2.1 51 %
2017 €53 €48 €1.1 2.19 % 1.97 % €3.4 31 %
2016 €38 €35 €0.93 2.67 % 2.42 % €4.4 21 %
2015 €37 €41 €0.83 2.00 % 2.24 % €5.1 16 %
2014 €37 €30 €0.73 2.38 % 1.98 % €4.4 17 %
2013 €32 €33 €0.56 1.70 % 1.74 % €2.3 24 %
2012 €34 €25 €0.3 1.19 % 0.89 % €1.4 21 %
2011 €17 €14 €0.08 0.55 % 0.44 % €0.72 10 %
2009 €8.5 €6.1 €0.18 2.86 % 2.06 % €0.23 77 %
2008 €6.1 €11 €0.1 0.92 % 1.63 % €0.23 44 %
2003 €17 €17 €0.2 1.21 % 1.21 % -€0.55 -37 %
2002 €24 €24 €0.28 1.15 % 1.15 %
2001 €28 €28 €0.28 0.98 % 0.98 %
2000 €22 €22 €0.3 1.11 % 1.11 %
1999 €25 €25 €0.23 0.92 % 0.92 %
1998 €36 €36 €0.19 0.54 % 0.54 %
1997 €41 €41 €0.15 0.38 % 0.38 %
1996 €283 €283 €0.15 0.05 % 0.05 %
1995 €251 €251 €0.18 0.07 % 0.07 %
1994 €338 €338 €0.14 0.04 % 0.04 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Dürr公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率
股息 0.70 EUR 0.70 EUR
宣布日期 - -
除息日 2023-05-15 2024-05-16

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0.70 0.70
× ×
股票
=
收入 70.00 70.00

股价回升历史

Dürr
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2023-05-15 €0.7 €28.24 2
2022-05-16 €0.5 €24.92 1
2021-05-10 €0.3 €34.8 65
2020-05-29 €0.8 €21.3 4
2019-05-13 €1 €33.93 1
2018-05-10 €1.1 €42.15 1
2017-05-08 €1.05 €45.05 1
2016-05-05 €0.925 €33.065 1
2015-05-18 €0.825 €45.055 1
2014-05-02 €0.725 €28.085 3
2013-04-29 €0.5625 €43.085 1
2012-04-30 €0.3 €23.865 2
2011-05-09 €0.075 €13.18 2
2009-05-04 €0.175 €7.085 165
2008-05-05 €0.1 €14.855 1
2003-05-29 €0.2 €16.55 1497
2002-06-13 €0.275 €24 3557
2001-05-31 €0.275 €28 4067
2000-06-01 €0.25 €22.48 364
1999-07-01 €0.23008 €25 700
1998-07-02 €0.19173 €35.5348 5307
1997-07-04 €0.15339 €40.6478 5709
1996-07-04 €0.15339 €282.54 -
1995-06-29 €0.17903 €250.5332 371
1994-06-30 €0.14061 €337.964 -
展开