Discover Financial Services → 股票、财务报表

免费禁用广告
股息 新闻
收藏夹

Discover Financial Services是一家控股公司,致力于提供直接银行和支付服务。它通过直接银行和支付服务部门运营。直接银行业务部门提供发现网络上发布给个人和小企业的Discover品牌信用卡;和消费者银行产品和服务,包括私人学生贷款,个人贷款,房屋净值贷款和存款产品。支付服务部分包括PULSE,Diners Club和公司的网络合作伙伴业务,其中包括第三方在Discover Network上发行的信用卡,借记卡和预付卡。该公司成立于1986年,总部位于伊利诺伊州Riverwoods。

 • DFS Ticker
 • NYSE 兑换
 • 16 600 员工
8 评价
 • $119,46, +$1,73 (+1,47%) 上一次收盘
 • 1 519 894 上一卷
 • $34,01 / $117,82 52周低点/高点
 • 1,39% 52周最高折扣
 • 2021-05-07 更新
 • 1,47% 股息率(尾随)
 • 1,47% 股息率(远期)
 • 0 自由浮動
 • 304 887 527 流通股
 • 13,16 P/E
 • 35,89 B 市值
免费禁用广告

财务报表 — Discover Financial Services

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
12,95B 13,99B 12,85B 11,55B 10,50B
收益成本
5,13B 3,23B 3,04B 2,58B 1,86B
毛利
7,82B 10,76B 9,81B 8,97B 8,64B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
772,00M 990,00M 959,00M 875,00M 826,00M
運營開支
11,46B 10,15B 9,25B 8,01B 6,83B
營業收入
1,49B 3,84B 3,60B 3,54B 3,67B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
1,49B 3,84B 3,60B 3,54B 3,67B
利息收入
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
稅前收入
1,44B 3,84B 3,60B 3,54B 3,66B
所得稅
294,00M 878,00M 855,00M 1,44B 1,26B
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
1,10B 2,91B 2,69B 2,03B 2,34B
淨收入基本
1,10B 2,91B 2,69B 2,03B 2,34B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
短期投資
9,91B 10,60B 3,37B 1,57B 1,76B
應收款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他流動資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前資產
107,93B 110,07B 105,99B 96,58B 88,85B
長期投資
4,96B 3,93B 3,57B 3,51B 3,46B
物業設備
1,03B 1,06B 936,00M 825,00M 734,00M
商譽
255,00M 255,00M 255,00M 255,00M 255,00M
無形資產
95,00M 155,00M 161,00M 163,00M 166,00M
其他資產
3,59B 2,46B 2,22B 2,26B 2,30B
總資產
112,89B 114,00B 109,55B 100,09B 92,31B
應付賬款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前長期債務
21,24B 25,70B 27,23B 26,33B 25,44B
其他流動負債
80,76B 76,44B 71,20B 62,87B 55,54B
總流動負債
102,01B 102,14B 98,42B 89,20B 80,99B
長期債務
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他負債
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
102,01B 102,14B 98,42B 89,20B 80,99B
普通股
307,00M 320,00M 344,00M 374,00M 405,00M
留存收益
19,96B 21,29B 18,91B 16,69B 15,13B
庫存庫存
-14,44B -14,09B -12,32B -10,25B -8,17B
資本盈餘
股東權益
10,88B 11,86B 11,13B 10,89B 11,32B
有形淨資產
9,48B 10,89B 10,15B 9,91B 10,34B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
1,10B 2,91B 2,69B 2,03B 2,34B
折舊
485,00M 436,00M 435,00M 393,00M 351,00M
應收款變動
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
庫存變化
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
現金找零
8,84B -6,38B -7,00M 1,39B 2,34B
現金流量
6,20B 6,20B 5,19B 5,21B 4,43B
資本支出
-261,00M -284,00M -254,00M -218,00M -179,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-1,51B -15,27B -10,58B -8,78B -4,89B
已付股息
淨借款
-70,90B -77,41B -63,61B -56,87B -51,40B
其他籌資現金流量
現金流量融資
1,09B 897,00M 7,15B 4,96B 2,81B
匯率影響
免费禁用广告
免费禁用广告