DB1: 股息和历史、除息日、收益率 Deutsche Börse
廣告

Deutsche Börse 股息 2023

0 评价
Google Play A2 Dividens 摘要 新闻
股息率 5.0
股息率 Trailing
2.33%
股息率 Forward
2.33%
支付率
51.80 %
平均率,5年
2.08%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
100 %

最新更新的股息数据: 06 Sep 21:02

股息支付历史

5年的统计: 2018-2023

付款频率,一年多少次 1.0
增长持续时间,年数 5.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 100 %
股息增长,简单 30.61 %
股息增长,复合年均增长率 5.49 %
平均股息 €2.85
每年平均股息 €2.85
平均股息率 2.11%
平均年股息率 2.08%
最小值 €2.45 (2018-05-17)
最大值 €3.2 (2022-05-19)
Deutsche Börse
除息日 记录日期 付款日期 支出金额 来源
2023-05-17 €3.6 2.18% EOD
2022-05-19 €3.2 2.01% EOD
2021-05-20 €3 2.17% EOD
2020-05-20 €2.9 1.92% EOD
2019-05-09 €2.7 2.3% EOD
2018-05-17 €2.45 2.16% EOD
2017-05-18 €2.35 2.64% EOD
2016-05-12 €2.25 2.99% EOD
2015-05-14 €2.1 2.88% EOD
2014-05-16 €2.1 3.94% EOD
2013-05-16 €2.1 4.5% EOD
2012-05-17 €1 2.47% EOD
2011-05-13 €2.1 3.86% EOD
2010-05-28 €2.1 4.2% EOD
2009-05-21 €2.1 3.49% EOD
2008-05-22 €2.1 2.19% EOD
2007-05-14 €1.7 1.02% EOD
2006-05-25 €1.05 1.07% EOD
2005-05-26 €0.35 0.59% EOD
2004-05-20 €0.275 0.64% EOD
2003-05-15 €0.22 0.52% EOD
2002-05-16 €0.18 0.36% EOD
2001-05-04 €0.15 0.04% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2023 €166 €171 €3.6 2.11 % 2.17 % €0.0 52 %
2022 €161 €162 €3.2 1.97 % 1.98 % €0.0 40 %
2021 €147 €141 €3.0 2.12 % 2.04 % €6.9 44 %
2020 €139 €146 €2.9 1.99 % 2.08 % €6.4 45 %
2019 €140 €126 €2.7 2.14 % 1.93 % €6.0 45 %
2018 €105 €112 €2.5 2.20 % 2.33 % €5.2 47 %
2017 €97 €89 €2.4 2.64 % 2.43 % €4.2 56 %
2016 €76 €74 €2.3 3.04 % 2.94 % €6.7 34 %
2015 €81 €76 €2.1 2.76 % 2.58 % €4.3 49 %
2014 €59 €56 €2.1 3.77 % 3.55 % €3.6 58 %
2013 €60 €52 €2.1 4.07 % 3.49 % €3.2 65 %
2012 €46 €44 €1.0 2.28 % 2.16 % €3.4 30 %
2011 €43 €49 €2.1 4.26 % 4.87 % €3.5 61 %
2010 €52 €52 €2.1 4.07 % 4.05 % €2.4 88 %
2009 €58 €52 €2.1 4.04 % 3.62 % €4.0 52 %
2008 €51 €82 €2.1 2.57 % 4.13 % €5.6 37 %
2007 €136 €127 €1.7 1.34 % 1.25 % €4.0 42 %
2006 €98 €98 €1.1 1.07 % 1.07 % €3.1 34 %
2005 €59 €59 €0.4 0.59 % 0.59 % €1.8 20 %
2004 €43 €43 €0.28 0.64 % 0.64 % €1.2 23 %
2003 €42 €42 €0.2 0.52 % 0.52 % €1.2 18 %
2002 €50 €50 €0.2 0.36 % 0.36 % €0.77 23 %
2001 €390 €390 €0.2 0.04 % 0.04 % €1.0 14 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Deutsche Börse公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率
股息 3.60 EUR 3.60 EUR
宣布日期 - -
除息日 2023-05-17 2024-05-19

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 3.60 3.60
× ×
股票
=
收入 360.00 360.00

股价回升历史

Deutsche Börse
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2023-05-17 €3.6 €165.15 1
2022-05-19 €3.2 €159.15 1
2021-05-20 €3 €138.35 26
2020-05-20 €2.9 €150.75 5
2019-05-09 €2.7 €117.3 1
2018-05-17 €2.45 €113.45 14
2017-05-18 €2.35 €89 1
2016-05-12 €2.25 €75.19 1
2015-05-14 €2.1 €72.82 5
2014-05-16 €2.1 €53.3 3
2013-05-16 €2.1 €46.635 4
2012-05-17 €1 €40.5 1
2011-05-13 €2.1 €54.35 3
2010-05-28 €2.1 €49.975 5
2009-05-21 €2.1 €60.21 1
2008-05-22 €2.1 €95.8 3315
2007-05-14 €1.7 €167.05 9
2006-05-25 €1.05 €97.75 222
2005-05-26 €0.35 €59.24 364
2004-05-20 €0.275 €42.74 371
2003-05-15 €0.22 €42.05 371
2002-05-16 €0.18 €49.5 1106
2001-05-04 €0.15 €389.5 -
展开