Cigna (CI) → 股票、财务报表
廣告

Cigna → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

Cigna Corp.是一家全球性的健康服务公司,致力于改善健康,福祉和安心。其产品和服务包括一整套医疗服务,如医疗,牙科,行为健康,药房,视力,补充福利和其他相关产品,包括团体生活,事故和伤残保险。该公司成立于1792年,总部位于康涅狄格州布卢姆菲尔德。

  • CI Ticker
  • 🇺🇸 NYSE 兑换
  • 73 800 员工
4 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — Cigna

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
160,40B 153,57B 48,65B 41,62B 39,67B
收益成本
136,19B 128,49B 32,32B 5,44B 5,48B
毛利
24,21B 25,08B 16,33B 36,18B 34,19B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
14,07B 14,05B 11,93B 0,00 0,00
運營開支
152,10B 145,31B 44,57B 38,01B 36,69B
營業收入
8,30B 8,25B 4,08B 3,61B 2,98B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
8,30B 8,25B 4,08B 3,61B 2,98B
利息收入
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
稅前收入
10,87B 6,57B 3,58B 3,61B 2,98B
所得稅
2,38B 1,45B 935,00M 1,37B 1,14B
少數權益
31,00M 16,00M 9,00M -5,00M -24,00M
淨收入
8,46B 5,10B 2,64B 2,24B 1,87B
淨收入基本
8,46B 5,10B 2,64B 2,24B 1,87B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
短期投資
2,26B 2,34B 3,28B 23,93B 22,24B
應收款
12,19B 10,72B 10,47B 9,43B 9,56B
庫存
3,17B 2,66B 2,82B 0,00 0,00
其他流動資產
930,00M 1,40B 1,24B 0,00 0,00
當前資產
36,89B 38,31B 28,27B 46,51B 44,58B
長期投資
118,57B 117,46B 124,96B 15,25B 14,78B
物業設備
4,21B 4,42B 4,56B 1,56B 1,54B
商譽
44,65B 44,60B 44,51B 6,16B 5,98B
無形資產
35,18B 36,56B 39,00B 0,00 0,00
其他資產
34,53B 31,88B 36,89B 7,49B 6,96B
總資產
155,45B 155,77B 153,23B 61,75B 59,36B
應付賬款
5,48B 5,09B 4,37B 2,72B 2,53B
當前長期債務
3,37B 5,51B 2,96B 240,00M 276,00M
其他流動負債
36,26B 38,00B 32,41B 39,81B 38,01B
總流動負債
45,11B 48,60B 39,73B 42,77B 40,82B
長期債務
29,55B 31,89B 39,52B 5,20B 4,76B
其他負債
21,47B 20,51B 23,44B 0,00 0,00
少數權益
65,00M 41,00M 44,00M 49,00M 62,00M
負債總額
105,13B 110,44B 112,20B 48,02B 45,64B
普通股
364,98M 375,92M 246,65M 250,89M 255,36M
留存收益
28,58B 20,16B 15,09B 15,82B 13,86B
庫存庫存
-6,37B -2,19B -104,00M -4,02B -1,72B
資本盈餘
股東權益
50,32B 45,34B 41,03B 13,74B 13,72B
有形淨資產
-29,51B -35,83B -42,48B 7,57B 7,74B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
8,46B 5,10B 2,64B 2,24B 1,87B
折舊
2,80B 3,65B 695,00M 566,00M 610,00M
應收款變動
1,48B 243,00M 1,05B -129,00M -952,00M
庫存變化
504,00M -160,00M 2,82B 0,00 0,00
現金找零
5,56B 764,00M 883,00M -213,00M 1,22B
現金流量
10,35B 9,49B 3,77B 4,09B 4,03B
資本支出
-1,09B -1,05B -528,00M -471,00M -461,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
2,98B -734,00M -26,38B -1,70B -2,57B
已付股息
淨借款
30,66B 35,07B 39,20B -20,25B -18,87B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-8,53B -7,19B 23,52B -2,65B -225,00M
匯率影響