ASML (ASME, 0QB8, ASML) → 股票、财务报表
廣告

ASML

股息 新闻
收藏夹
  • 0QB8, ASME, ASML Ticker
  • F, XETRA, LSE, NASDAQ 兑换
  • 23,247 员工
  • 部门
  • 工业
  • Peter T. F. M. Wennink 首席执行官
12 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — ASML

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
17B 13B 13B 11B 7.2B
收益成本
8.8B 7.3B 6.8B 5.9B 4B
毛利
8.4B 5.9B 5.7B 4.9B 3.2B
研究與開發
2.7B 2.2B 1.8B 1.5B 1.2B
出售一般和管理員
670M 580M 560M 500M 400M
運營開支
12B 10B 9.1B 7.9B 5.5B
營業收入
5B 3.1B 3.4B 2.9B 1.7B
其他收入支出淨額
0 0 0 110M 99M
EBIT
5.1B 3.1B 3.4B 3B 1.8B
利息收入
0 0 0 0 0
稅前收入
5B 3.1B 3.4B 2.9B 1.8B
所得稅
680M 210M 400M 370M 230M
少數權益
0 0 0 0 0
淨收入
4.4B 2.9B 3B 2.5B 1.6B
淨收入基本
4.4B 2.9B 3B 2.5B 1.6B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
9B 5.3B 4.6B 3.9B 4.3B
短期投資
1.1B 1.4B 1.1B 1.1B 600M
應收款
3.9B 2.6B 2.4B 2.2B 1.2B
庫存
5.6B 4.3B 3.9B 3.5B 2.9B
其他流動資產
1.1B 1.4B 1.1B 1.1B 600M
當前資產
20B 14B 12B 11B 9B
長期投資
14B 12B 11B 11B 9.1B
物業設備
3B 2.2B 1.8B 1.9B 1.8B
商譽
5.7B 5.1B 5.2B 5.4B 5.1B
無形資產
1.3B 1.2B 1.4B 1.4B 1.4B
其他資產
1.8B 1.5B 1.2B 1B 770M
總資產
34B 25B 23B 22B 18B
應付賬款
1.7B 1.2B 1.1B 1M 630M
當前長期債務
19M 0 160M 30M 260M
其他流動負債
6.4B 3.9B 3.1B 3B 2.6B
總流動負債
8.1B 5.1B 4.3B 4B 3.5B
長期債務
5.7B 3.5B 3.5B 3.6B 3.2B
其他負債
2.6B 2.5B 1.9B 1.4B 1.1B
少數權益
0 0 0 0 0
負債總額
16B 11B 9.7B 9B 7.8B
普通股
420M 420M 420M 430M 430M
留存收益
13B 11B 11B 8.6B 6.6B
庫存庫存
-1.1B -1.1B -1.9B -670M -840M
資本盈餘
股東權益
17B 14B 13B 13B 10B
有形淨資產
10B 7.8B 6.7B 5.9B 3.8B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
4.4B 2.9B 3B 2.5B 1.6B
折舊
600M 500M 480M 500M 380M
應收款變動
1.2B 220M 220M 970M 29M
庫存變化
1.3B 340M 400M 600M 130M
現金找零
3.7B 680M 680M -360M 560M
現金流量
5.7B 3.7B 3.5B 2.1B 1.8B
資本支出
-1.2B -990M -700M -430M -340M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-1.7B -1.3B -560M -1.4B -3.4B
已付股息
淨借款
-4.3B -3.2B -2.1B -1.4B -1.4B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-930M -1.9B -2B -1.4B 2.1B
匯率影響

为半导体行业开发和制造技术系统