ASML Holding NV → 股票、财务报表

股息 新闻
收藏夹

为半导体行业开发和制造技术系统

 • ASML Ticker
 • NASDAQ 兑换
 • 23 247 员工
5 评价
 • $697,03, $-2,91 (-0,42%) 上一次收盘
 • 445 099 上一卷
 • $340,92 / $710,97 52周低点/高点
 • -1,96% 52周最高折扣
 • 2021-06-11 更新
 • 0,47% 股息率(尾随)
 • 0,54% 股息率(远期)
 • 0 自由浮動
 • 419 497 488 流通股
 • 53,33 P/E
 • 293,16 B 市值
免费禁用广告

财务报表 — ASML Holding NV

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
17,18B 13,25B 12,51B 10,81B 7,18B
收益成本
8,83B 7,33B 6,76B 5,94B 3,96B
毛利
8,35B 5,92B 5,75B 4,87B 3,22B
研究與開發
2,70B 2,21B 1,80B 1,50B 1,17B
出售一般和管理員
669,67M 583,32M 557,77M 497,49M 395,82M
運營開支
12,20B 10,12B 9,12B 7,94B 5,52B
營業收入
4,98B 3,13B 3,39B 2,87B 1,65B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 114,40M 99,05M
EBIT
5,09B 3,15B 3,40B 2,96B 1,75B
利息收入
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
稅前收入
5,05B 3,12B 3,36B 2,90B 1,79B
所得稅
677,78M 214,84M 401,87M 371,03M 231,82M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
4,37B 2,91B 2,96B 2,53B 1,55B
淨收入基本
4,37B 2,91B 2,96B 2,53B 1,55B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
9,03B 5,29B 4,61B 3,93B 4,28B
短期投資
1,06B 1,40B 1,08B 1,11B 604,24M
應收款
3,87B 2,64B 2,41B 2,19B 1,21B
庫存
5,62B 4,27B 3,93B 3,53B 2,94B
其他流動資產
1,06B 1,40B 1,08B 1,11B 604,24M
當前資產
19,58B 13,60B 12,04B 10,76B 9,04B
長期投資
13,93B 11,77B 10,98B 10,97B 9,13B
物業設備
3,04B 2,24B 1,82B 1,91B 1,78B
商譽
5,69B 5,09B 5,19B 5,42B 5,15B
無形資產
1,29B 1,24B 1,42B 1,39B 1,40B
其他資產
1,78B 1,47B 1,19B 1,04B 770,53M
總資產
33,51B 25,36B 23,02B 21,73B 18,17B
應付賬款
1,69B 1,19B 1,10B 999,88M 626,53M
當前長期債務
18,93M 0,00 160,02M 30,09M 261,59M
其他流動負債
6,40B 3,90B 3,07B 2,96B 2,58B
總流動負債
8,12B 5,09B 4,33B 3,99B 3,46B
長期債務
5,73B 3,48B 3,46B 3,58B 3,24B
其他負債
2,62B 2,50B 1,92B 1,41B 1,09B
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
16,47B 11,25B 9,71B 8,98B 7,80B
普通股
418,30M 420,80M 424,90M 429,80M 425,60M
留存收益
13,19B 10,67B 10,51B 8,61B 6,64B
庫存庫存
-1,06B -1,14B -1,85B -666,23M -840,91M
資本盈餘
股東權益
17,04B 14,11B 13,31B 12,75B 10,37B
有形淨資產
10,06B 7,79B 6,70B 5,93B 3,83B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
4,37B 2,91B 2,96B 2,53B 1,55B
折舊
603,18M 502,63M 483,14M 498,57M 376,98M
應收款變動
1,23B 224,21M 223,87M 974,94M 28,72M
庫存變化
1,35B 337,68M 398,43M 595,71M 128,09M
現金找零
3,75B 676,33M 684,43M -358,02M 564,44M
現金流量
5,69B 3,67B 3,51B 2,15B 1,76B
資本支出
-1,23B -992,82M -696,64M -427,51M -342,97M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-1,66B -1,30B -561,77M -1,44B -3,37B
已付股息
淨借款
-4,35B -3,21B -2,08B -1,42B -1,38B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-925,42M -1,92B -1,97B -1,44B 2,07B
匯率影響