Activision Blizzard (ATVI) → 股票、财务报表
廣告

Activision Blizzard

78.2 USD -0.29 (-0.48%)
May 27 🇺🇸 NASDAQ ATVI
股息 新闻
收藏夹
  • ATVI Ticker
  • 🇺🇸 NASDAQ 兑换
  • 9,900 员工
13 评价
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon
comming soon

财务报表 — Activision Blizzard

这些信息不是100%最新的。可能存在错误或信息缺失。有些信息经常丢失,虽然几乎没有错误,但我不能排除它们。现在,我正在寻找一个高质量的信息供应商,但到目前为止,我发现的是昂贵的(大约2000美元一年)。您可以帮助我的项目这里
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
8.1B 6.5B 7.5B 7B 6.6B
收益成本
2.3B 2.1B 2.5B 2.5B 2.4B
毛利
5.8B 4.4B 5B 4.5B 4.2B
研究與開發
1.2B 1M 1.1B 1.1B 960M
出售一般和管理員
1.8B 1.7B 1.9B 2.1B 1.8B
運營開支
5.3B 4.8B 5.5B 5.7B 5.2B
營業收入
2.8B 1.7B 2B 1.3B 1.4B
其他收入支出淨額
0 0 0 0 0
EBIT
2.8B 1.7B 2B 1.3B 1.4B
利息收入
78M 11M 0 0 0
稅前收入
2.6B 1.6B 1.9B 1.2B 1.1B
所得稅
420M 130M 64M 880M 140M
少數權益
0 0 0 0 0
淨收入
2.2B 1.5B 1.8B 270M 960M
淨收入基本
2.2B 1.5B 1.8B 270M 960M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
8.6B 5.8B 4.2B 4.7B 3.2B
短期投資
870M 620M 800M 840M 800M
應收款
1.1B 850M 1B 920M 730M
庫存
0 32M 43M 46M 49M
其他流動資產
870M 620M 800M 840M 800M
當前資產
11B 7.3B 6.1B 6.5B 4.8B
長期投資
13B 13B 12B 12B 13B
物業設備
210M 250M 280M 290M 260M
商譽
9.8B 9.8B 9.8B 9.8B 9.8B
無形資產
610M 590M 800M 1.2B 1.9B
其他資產
640M 660M 480M 440M 400M
總資產
23B 20B 18B 19B 17B
應付賬款
300M 290M 250M 320M 220M
當前長期債務
0 0 0 0 0
其他流動負債
2.8B 2.6B 2.4B 3.3B 2.4B
總流動負債
3.1B 2.9B 2.6B 3.7B 2.7B
長期債務
3.6B 2.7B 2.7B 4.4B 4.9B
其他負債
950M 950M 1.1B 1.1B 750M
少數權益
0 0 0 0 0
負債總額
8.1B 7B 6.5B 9.2B 8.3B
普通股
770M 770M 760M 750M 740M
留存收益
9.7B 7.8B 6.6B 4.9B 4.9B
庫存庫存
-5.6B -5.6B -5.6B -5.6B -5.6B
資本盈餘
股東權益
15B 13B 11B 9.5B 9.1B
有形淨資產
4.7B 2.5B 800M -1.5B -2.6B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
2.2B 1.5B 1.8B 270M 960M
折舊
450M 550M 1M 1.2B 1.2B
應收款變動
200M -190M 120M 190M 53M
庫存變化
-32M -11M -3M -3M -79M
現金找零
2.9B 1.6B -490M 1.5B 1.4B
現金流量
2.3B 1.8B 1.8B 2.2B 2.2B
資本支出
-78M -120M -130M -160M -140M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-180M -22M -230M -200M -1.2B
已付股息
淨借款
-5.9B -3.7B -2.4B -1.2B 840M
其他籌資現金流量
現金流量融資
710M -240M -2B -620M 500M
匯率影響

出版在线,个人电脑,游戏机,手持和移动互动娱乐产品