WING: 배당금 & 이력, 배당락일, Wingstop 수익률
광고하는

Wingstop 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.7
배당률 Trailing
0.35%
배당률 Forward
0.38%
배당성향
44.93 %
5개녕평균수익률
5.67%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
20 %

배당관련 최신 자료 21/11/27 04:44

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 89.19 %
연평균배당성장률, CAGR 13.60 %
평균배당 $0.82
연간평균배당 $3.12
평균배당률 1.55%
평균연배당률 5.67%
최소 $0.06 (2018-03-08)
최대 $5.14 (2020-11-19)
Wingstop
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-18 2021-11-19 2021-12-10 Quarterly $0.17 0.1% IR
2021-07-28 2021-08-12 2021-08-13 2021-09-03 Quarterly $0.17 0.1% EOD
2021-04-27 2021-05-13 2021-05-14 2021-06-04 Quarterly $0.14 0.11% EOD
2021-02-17 2021-03-04 2021-03-05 2021-03-26 Quarterly $0.14 0.12% EOD
2020-11-02 2020-11-19 2020-11-20 2020-12-03 Quarterly $5.14 3.98% EOD
2020-07-29 2020-08-27 2020-08-28 2020-09-11 Quarterly $0.13 0.08% EOD
2020-05-05 2020-06-17 2020-06-18 2020-06-25 Quarterly $0.11 0.08% EOD
2020-02-18 2020-03-05 2020-03-06 2020-03-20 Quarterly $0.11 0.13% EOD
2019-10-29 2019-11-27 2019-11-29 2019-12-13 Quarterly $0.11 0.13% EOD
2019-10-30 2019-11-26 2019-11-29 2019-12-13 quarterly $0.11 0.13%
2019-07-31 2019-08-29 2019-08-30 2019-09-13 Quarterly $0.11 0.1% EOD
2019-05-06 2019-06-06 2019-06-07 2019-06-21 Quarterly $0.09 0.1% EOD
2019-02-27 2019-03-12 2019-03-13 2019-03-27 Quarterly $0.09 0.13% EOD
2018-10-29 2018-12-03 2018-12-04 2018-12-18 Quarterly $0.09 0.14% EOD
2018-11-14 2018-11-23 2018-11-26 2018-12-03 Other $3.05 4.85% EOD
2018-08-02 2018-08-31 2018-09-04 2018-09-18 Quarterly $0.08 0.12% EOD
2018-05-03 2018-06-01 2018-06-04 2018-06-18 Quarterly $0.06 0.13% EOD
2018-02-22 2018-03-08 2018-03-09 2018-03-23 Quarterly $0.06 0.14% EOD
2018-01-30 2018-02-08 2018-02-09 2018-02-14 Other $3.17 7.21% EOD
2017-11-02 2017-12-01 2017-12-04 2017-12-19 Quarterly $0.07 0.18% EOD
2017-08-03 2017-08-31 2017-09-03 2017-09-18 Quarterly $0.07 0.21%
2017-08-03 2017-08-30 2017-09-03 2017-09-18 Quarterly $0.07 0.22%
2016-06-30 2016-07-08 2016-07-12 2016-07-15 Quarterly $2.90 11.3% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 177$ 149$ 0.6$ 0.42 % 0.35 % 1.4$ 45 %
2020 133$ 119$ 5.5$ 4.61 % 4.14 % 1.1$ 481 %
2019 86$ 82$ 0.50$ 0.60 % 0.57 % 0.7$ 67 %
2018 64$ 56$ 6.5$ 11.71 % 10.15 % 0.9$ 758 %
2017 39$ 32$ 0.2$ 0.66 % 0.54 % 0.7$ 29 %
2016 30$ 27$ 2.9$ 10.76 % 9.80 % 0.6$ 509 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Wingstop의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.17 USD 0.17 USD
배당선언일 - -
배당락일 2021/11/18 2022/03/05

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.17 $ 0.17 $
× ×
=
수익 17.00 $ 17.00 $

주가회복 히스토리

Wingstop
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-18 $0.17 - -
2021-08-12 $0.17 - -
2021-05-13 $0.14 - -
2021-03-04 $0.14 $120.36 1
2020-11-19 $5.14 $129.20 21
2020-08-27 $0.13 $165.63 5
2020-06-17 $0.11 $125.19 2
2020-03-05 $0.11 $79.52 25
2019-11-27 $0.11 $81.01 12
2019-11-26 $0.11 $78.69 1
2019-08-29 $0.11 $103.44 232
2019-06-06 $0.09 $89.01 1
2019-03-12 $0.09 $66.84 1
2018-12-03 $0.09 $62.08 1
2018-11-23 $3.05 $62.90 3
2018-08-31 $0.08 $66.95 6
2018-06-01 $0.06 $50.19 3
2018-03-08 $0.06 $45.91 1
2018-02-08 $3.17 $43.97 1
2017-12-01 $0.07 $38.74 3
2017-08-31 $0.07 $32.41 1
2017-08-30 $0.07 $32.16 1
2016-07-08 $2.90 $25.67 3
확대