VIRT: 배당금 & 이력, 배당락일, Virtu Financial 수익률
광고하는

Virtu Financial 배당 2021

4 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.0
배당률 Trailing
3.30%
배당률 Forward
3.30%
배당성향
21.10 %
5개녕평균수익률
4.71%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/06 22:44

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 0.00 %
연평균배당성장률, CAGR 0.00 %
평균배당 $0.24
연간평균배당 $0.96
평균배당률 1.20%
평균연배당률 4.71%
최소 $0.24 (2016-02-26)
최대 $0.24 (2016-02-26)
Virtu Financial
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-30 2021-12-01 2021-12-15 Quarterly $0.24 12.44% IR
2021-08-04 2021-08-31 2021-09-01 2021-09-15 Quarterly $0.24 0.98% EOD
2021-05-04 2021-05-28 2021-06-01 2021-06-15 Quarterly $0.24 0.79% EOD
2021-02-11 2021-02-26 2021-03-01 2021-03-15 Quarterly $0.24 0.88% EOD
2020-11-06 2020-11-30 2020-12-01 2020-12-15 Quarterly $0.24 1.05% EOD
2020-08-07 2020-08-31 2020-09-01 2020-09-15 Quarterly $0.24 0.93% EOD
2020-05-07 2020-05-29 2020-06-01 2020-06-15 Quarterly $0.24 1.01% EOD
2020-02-11 2020-02-28 2020-03-02 2020-03-16 Quarterly $0.24 1.28% EOD
2019-11-05 2019-11-29 2019-12-02 2019-12-16 Quarterly $0.24 1.45% EOD
2019-08-08 2019-08-30 2019-09-03 2019-09-16 Quarterly $0.24 1.28% EOD
2019-05-03 2019-05-31 2019-06-03 2019-06-17 Quarterly $0.24 1.04% EOD
2019-02-07 2019-02-28 2019-03-01 2019-03-15 Quarterly $0.24 0.95% EOD
2018-11-07 2018-11-29 2018-11-30 2018-12-14 Quarterly $0.24 0.94% EOD
2018-07-27 2018-08-30 2018-08-31 2018-09-14 Quarterly $0.24 1.09% EOD
2018-05-04 2018-05-31 2018-06-01 2018-06-15 Quarterly $0.24 0.77% EOD
2018-02-08 2018-02-28 2018-03-01 2018-03-15 Quarterly $0.24 0.81% EOD
2017-11-07 2017-11-30 2017-12-01 2017-12-15 Quarterly $0.24 1.47% EOD
2017-08-08 2017-08-30 2017-09-01 2017-09-15 Quarterly $0.24 1.36% EOD
2017-05-30 2017-06-01 2017-06-15 Quarterly $0.24 1.49% EOD
2017-02-02 2017-02-27 2017-03-01 2017-03-15 Quarterly $0.24 1.37% EOD
2016-11-04 2016-11-29 2016-12-01 2016-12-15 Quarterly $0.24 1.73% EOD
2016-08-03 2016-08-30 2016-09-01 2016-09-15 Quarterly $0.24 1.43% EOD
2016-05-04 2016-05-27 2016-06-01 2016-06-15 Quarterly $0.24 1.37% EOD
2016-02-04 2016-02-26 2016-03-01 2016-03-15 Quarterly $0.24 1.11% EOD
2015-11-04 2015-11-27 2015-12-01 2015-12-15 Quarterly $0.24 1.1% EOD
2015-08-05 2015-08-28 2015-09-01 2015-09-15 Other $0.24 1.07%
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 1.9$ 27$ 1.0$ 3.52 % 49.74 % 4.6$ 21 %
2020 25$ 22$ 1.0$ 4.30 % 3.81 % 4.9$ 20 %
2019 16$ 21$ 1.0$ 4.53 % 6.00 % 1.4$ 70 %
2018 26$ 26$ 1.0$ 3.65 % 3.73 % 1.5$ 64 %
2017 18$ 17$ 1.0$ 5.76 % 5.25 % 0.6$ 157 %
2016 16$ 18$ 1.0$ 5.32 % 6.02 % 1.0$ 94 %
2015 23$ 23$ 0.5$ 2.10 % 2.12 % 1.2$ 39 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Virtu Financial의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.24 USD 0.24 USD
배당선언일 - -
배당락일 2021/11/30 2022/02/28

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.24 $ 0.24 $
× ×
=
수익 24.00 $ 24.00 $

주가회복 히스토리

Virtu Financial
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-30 $0.24 $1.93 -
2021-08-31 $0.24 - -
2021-05-28 $0.24 $30.45 7
2021-02-26 $0.24 $27.27 3
2020-11-30 $0.24 $22.79 1
2020-08-31 $0.24 $25.83 1
2020-05-29 $0.24 $23.85 3
2020-02-28 $0.24 $18.81 1
2019-11-29 $0.24 $16.60 4
2019-08-30 $0.24 $18.80 4
2019-05-31 $0.24 $23.02 279
2019-02-28 $0.24 $25.14 1
2018-11-29 $0.24 $25.55 7
2018-08-30 $0.24 $22.05 20
2018-05-31 $0.24 $31.05 1036
2018-02-28 $0.24 $29.70 2
2017-11-30 $0.24 $16.30 1
2017-08-30 $0.24 $17.70 1
2017-05-30 $0.24 $16.15 1
2017-02-27 $0.24 $17.50 2
2016-11-29 $0.24 $13.90 2
2016-08-30 $0.24 $16.77 9
2016-05-27 $0.24 $17.55 4
2016-02-26 $0.24 $21.68 3
2015-11-27 $0.24 $21.88 3
2015-08-28 $0.24 $22.49 3
확대