UMC: 배당금 & 이력, 배당락일, United Microelectronics 수익률
광고하는

United Microelectronics 배당 2023

18 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 4.7
배당률 Trailing
8.95%
배당률 Forward
8.95%
배당성향
58.60 %
5개녕평균수익률
9.85%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
60 %

배당관련 최신 자료 23/07/03 22:20

배당지급내역

5개년 통계: 2018-2023

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 3.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 60 %
단순배당성장률 -51.85 %
연평균배당성장률, CAGR -13.60 %
평균배당 $0.290359666666667
연간평균배당 $0.3484316
평균배당률 7.74%
평균연배당률 9.85%
최소 0.09383$ (2019-07-15)
최대 0.7116$ (2018-07-13)
United Microelectronics
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2023-06-07 2023-06-26 2023-06-27 2023-07-26 Annual 0.58599$ 7.26% EOD
2022-06-21 2022-06-22 2022-07-21 Other 0.39863$ 5.0% EOD
2021-07-08 2021-07-21 2021-07-22 2021-08-20 annual 0.285388$ 2.75% IR
2020-06-29 2020-07-14 2020-07-15 2020-08-12 Annual 0.1365$ 4.95% EOD
2019-07-15 2019-07-16 2019-08-13 Annual 0.09383$ 4.17%
2018-06-12 2018-07-13 2018-07-16 2018-07-31 Annual 0.7116$ 25.41%
2018-06-21 2018-07-09 2018-07-10 2018-08-07 Annual 0.11621$ 4.17%
2017-06-08 2017-07-11 2017-07-13 2017-08-17 Annual 0.5$ 21.83%
2017-06-14 2017-07-11 2017-07-13 2017-08-17 Annual 0.0822$ 3.59%
2016-06-21 2016-07-12 2016-07-14 2016-08-18 Annual 0.09017$ 4.49%
2015-08-14 2015-07-14 2015-07-16 2015-08-20 Annual 0.08466$ 4.28%
2014-08-07 2014-07-07 2014-07-09 2014-08-14 Other 0.08317$ 3.26%
2013-08-08 2013-07-08 2013-07-10 2013-08-15 Annual 0.0655$ 2.9%
2012-07-09 2012-07-11 2012-08-09 Annual 0.0803$ 3.88%
2011-07-22 2011-07-26 2011-08-23 Annual 0.1854$ 7.79%
2010-07-08 2010-07-12 2010-08-06 Annual 0.0755$ 2.47%
2008-08-08 2008-08-12 2008-09-19 Other 0.113$ 4.57%
2007-07-10 0.14687$ 4.08%
2006-08-02 0.08373$ 2.75%
2005-08-02 0.02196$ 0.58%
2002-08-05 0.18329$ 4.45%
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2023 8.1$ 8.1$ 0.59$ 7.26 % 7.26 %
2022 8.0$ 8.0$ 0.40$ 5.00 % 5.00 %
2021 88$ 11$ 0.29$ 2.70 % 0.32 % 0.75TWD 59 %
2020 8.4$ 3.9$ 0.14$ 3.51 % 1.62 % 0.31TWD 44 %
2019 2.7$ 2.1$ 0.094$ 4.47 % 3.49 % 0.061TWD 154 %
2018 1.8$ 2.5$ 0.83$ 33.58 % 46.25 % 0.15TWD 571 %
2017 2.4$ 2.2$ 0.58$ 26.13 % 24.36 % 0.13TWD 439 %
2016 1.8$ 1.9$ 0.090$ 4.73 % 5.15 % 0.10TWD 87 %
2015 1.9$ 2.1$ 0.085$ 4.06 % 4.50 % 0.19TWD 45 %
2014 2.3$ 2.2$ 0.083$ 3.79 % 3.66 % 0.12TWD 72 %
2013 2.3$ 2.3$ 0.066$ 2.90 % 2.90 % 0.16TWD 40 %
2012 2.1$ 2.1$ 0.080$ 3.88 % 3.88 % 0.1TWD 73 %
2011 2.4$ 2.4$ 0.19$ 7.79 % 7.79 % 0.21TWD 87 %
2010 3.1$ 3.1$ 0.076$ 2.47 % 2.47 % 0.3TWD 27 %
2008 2.5$ 2.5$ 0.11$ 4.57 % 4.57 % 0.031TWD 366 %
2007 3.6$ 3.6$ 0.15$ 4.08 % 4.08 % 0.2TWD 77 %
2006 3.0$ 3.0$ 0.084$ 2.75 % 2.75 % 0.2TWD 36 %
2005 3.8$ 3.8$ 0.022$ 0.58 % 0.58 % 0.0TWD 55 %
2002 4.1$ 4.1$ 0.18$ 4.45 % 4.45 % 0.0TWD 916 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 United Microelectronics의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Annual Annual
배당 0.59 USD 0.59 USD
배당선언일 2023/06/07 -
배당락일 2023/06/26 2024/07/21

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.59 $ 0.59 $
× ×
=
수익 58.60 $ 58.60 $

주가회복 히스토리

United Microelectronics
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2023-06-26 0.58599$ 8.07$ -
2022-06-21 0.39863$ 7.97$ 370
2021-07-21 0.285388$ 9.16$ 1
2020-07-14 0.1365$ 2.76$ 2
2019-07-15 0.09383$ 2.25$ 95
2018-07-13 0.7116$ 2.79$ 5
2018-07-09 0.11621$ 2.79$ 3
2017-07-11 0.5$ 2.29$ 1
2017-07-11 0.0822$ 2.29$ 1
2016-07-12 0.09017$ 2.01$ 2
2015-07-14 0.08466$ 1.98$ 113
2014-07-07 0.08317$ 2.55$ 1
2013-07-08 0.0655$ 2.26$ 324
2012-07-09 0.0803$ 2.07$ 364
2011-07-22 0.1854$ 2.38$ 1053
2010-07-08 0.0755$ 3.06$ 2897
2008-08-08 0.113$ 2.47$ 699
2007-07-10 0.14687$ 3.6$ 4766
2006-08-02 0.08373$ 3.04$ 342
2005-08-02 0.02196$ 3.78$ 5473
2002-08-05 0.18329$ 4.12$ 6573
확대