SYF: 배당금 & 이력, 배당락일, Synchrony Financial 수익률
광고하는

Synchrony Financial 배당 2021

6 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.5
배당률 Trailing
1.75%
배당률 Forward
1.75%
배당성향
13.02 %
5개녕평균수익률
2.15%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
80 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 04:40

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 4.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 80 %
단순배당성장률 238.46 %
연평균배당성장률, CAGR 27.62 %
평균배당 $0.182222222222222
연간평균배당 $0.656
평균배당률 0.63%
평균연배당률 2.15%
최소 $0.13 (2016-08-10)
최대 $0.22 (2019-08-02)
Synchrony Financial
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-10-21 2021-10-29 2021-11-01 2021-11-12 Quarterly $0.22 0.47% EOD
2021-07-22 2021-07-30 2021-08-02 2021-08-12 Quarterly $0.22 0.47% EOD
2021-04-22 2021-04-30 2021-05-03 2021-05-13 Quarterly $0.22 0.5% EOD
2021-01-26 2021-02-04 2021-02-05 2021-02-16 Quarterly $0.22 0.59% EOD
2020-10-21 2020-10-30 2020-11-02 2020-11-12 Quarterly $0.22 0.88% EOD
2020-07-22 2020-07-31 2020-08-03 2020-08-13 Quarterly $0.22 0.99% EOD
2020-04-24 2020-05-01 2020-05-04 2020-05-14 Quarterly $0.22 1.19% EOD
2020-01-28 2020-02-06 2020-02-07 2020-02-13 Quarterly $0.22 0.66% EOD
2019-10-23 2019-11-01 2019-11-04 2019-11-14 Quarterly $0.22 0.62% EOD
2019-07-24 2019-08-02 2019-08-05 2019-08-15 Quarterly $0.22 0.63% EOD
2019-04-24 2019-05-03 2019-05-06 2019-05-16 Quarterly $0.21 0.61% EOD
2019-01-22 2019-02-01 2019-02-04 2019-02-14 Quarterly $0.21 0.71% EOD
2018-10-24 2018-11-02 2018-11-05 2018-11-15 Quarterly $0.21 0.79% EOD
2018-07-26 2018-08-03 2018-08-06 2018-08-16 Quarterly $0.21 0.7% EOD
2018-04-25 2018-05-04 2018-05-07 2018-05-17 Quarterly $0.15 0.46% EOD
2018-01-23 2018-02-02 2018-02-05 2018-02-15 Quarterly $0.15 0.39% EOD
2017-10-25 2017-11-03 2017-11-06 2017-11-16 Quarterly $0.15 0.45% EOD
2017-07-26 2017-08-03 2017-08-07 2017-08-17 Quarterly $0.15 0.5% EOD
2017-05-04 2017-05-08 2017-05-18 Quarterly $0.13 0.45% EOD
2017-01-25 2017-02-02 2017-02-06 2017-02-16 Quarterly $0.13 0.37% EOD
2016-10-27 2016-11-03 2016-11-07 2016-11-17 Quarterly $0.13 0.46% EOD
2016-07-07 2016-08-10 2016-08-12 2016-08-25 Other $0.13 0.47% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 1.0$ 44$ 0.9$ 1.98 % 84.62 % 6.8$ 13 %
2020 35$ 26$ 0.9$ 3.37 % 2.54 % 2.2$ 39 %
2019 36$ 34$ 0.9$ 2.55 % 2.39 % 4.3$ 20 %
2018 23$ 33$ 0.7$ 2.21 % 3.07 % 3.4$ 21 %
2017 39$ 32$ 0.6$ 1.73 % 1.45 % 2.6$ 21 %
2016 36$ 29$ 0.3$ 0.89 % 0.72 % 2.7$ 10 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Synchrony Financial의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.22 USD 0.22 USD
배당선언일 2021/10/21 -
배당락일 2021/10/29 2022/02/06

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.22 $ 0.22 $
× ×
=
수익 22.00 $ 22.00 $

주가회복 히스토리

Synchrony Financial
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-10-29 $0.22 $46.45 3
2021-07-30 $0.22 $47.02 4
2021-04-30 $0.22 $43.74 4
2021-02-04 $0.22 $37.14 1
2020-10-30 $0.22 $25.02 3
2020-07-31 $0.22 $22.13 3
2020-05-01 $0.22 $18.51 7
2020-02-06 $0.22 $33.19 1
2019-11-01 $0.22 $35.74 3
2019-08-02 $0.22 $35.06 7
2019-05-03 $0.21 $34.34 6
2019-02-01 $0.21 $29.69 3
2018-11-02 $0.21 $26.43 3
2018-08-03 $0.21 $29.85 4
2018-05-04 $0.15 $32.63 3
2018-02-02 $0.15 $38.68 1077
2017-11-03 $0.15 $33.11 13
2017-08-03 $0.15 $29.91 4
2017-05-04 $0.13 $28.67 34
2017-02-02 $0.13 $35.34 1
2016-11-03 $0.13 $28.13 1
2016-08-10 $0.13 $27.65 2
확대