SOI: 배당금 & 이력, 배당락일, Schroder Oriental Income Fund 수익률
광고하는

Schroder Oriental Income Fund 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 5.0
배당률 Trailing
4.65%
배당률 Forward
7.20%
배당성향
25.31 %
5개녕평균수익률
4.04%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 21/11/28 02:59

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 21.18 %
연평균배당성장률, CAGR 3.92 %
평균배당 £0.02
연간평균배당 £0.10
평균배당률 1.01%
평균연배당률 4.04%
최소 £0.02 (2016-01-14)
최대 £0.05 (2019-11-07)
Schroder Oriental Income Fund
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-04 2021-11-11 2021-11-30 Quarterly £0.05 1.83% EOD
2021-07-16 2021-08-05 2021-08-05 2021-08-27 Quarterly £0.02 0.69% EOD
2021-07-29 2021-08-13 Quarterly £0.02 0.7% EOD
2021-04-22 2021-04-29 2021-04-29 2021-05-14 Quarterly £0.02 0.66% EOD
2021-01-21 2021-02-04 2021-02-04 2021-02-22 Quarterly £0.02 0.7% EOD
2020-11-03 2020-11-12 2020-11-12 2020-11-30 Quarterly £0.05 1.87% EOD
2020-07-30 2020-08-06 2020-08-06 2020-08-28 Quarterly £0.02 0.84% EOD
2020-03-31 2020-04-09 2020-04-09 2020-05-07 Quarterly £0.02 0.88% EOD
2020-01-22 2020-01-30 2020-01-30 2020-02-14 Quarterly £0.02 0.79% EOD
2019-10-28 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-29 Quarterly £0.05 1.75% EOD
2019-07-31 2019-08-08 2019-08-08 2019-08-27 Quarterly £0.02 0.73% EOD
2019-03-27 2019-04-11 2019-04-11 2019-05-03 Quarterly £0.02 0.71% EOD
2019-01-31 2019-02-14 2019-02-14 2019-02-22 Quarterly £0.02 0.72% EOD
2018-11-02 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-30 Quarterly £0.04 1.89% EOD
2018-07-24 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-17 Quarterly £0.02 0.71% EOD
2018-03-29 2018-04-12 2018-04-12 2018-05-04 Quarterly £0.02 0.69% EOD
2018-01-30 2018-02-08 2018-02-08 2018-02-19 Quarterly £0.02 0.69% EOD
2017-11-08 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-30 Quarterly £0.04 1.61% EOD
2017-07-17 2017-07-27 2017-07-27 2017-08-11 Quarterly £0.02 0.67% EOD
2017-03-27 2017-04-06 2017-04-06 2017-04-28 Quarterly £0.02 0.7% EOD
2017-01-18 2017-01-26 2017-01-26 2017-02-08 Quarterly £0.02 0.69% EOD
2016-11-08 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-30 Quarterly £0.04 1.69% EOD
2016-07-06 2016-07-14 2016-07-29 Quarterly £0.02 0.76% EOD
2016-04-28 2016-05-12 2016-05-20 Quarterly £0.02 0.85% EOD
2016-01-06 2016-01-14 2016-01-29 Quarterly £0.02 0.9% EOD
2015-11-11 2015-11-19 2015-11-30 Quarterly £0.03 1.86% EOD
2015-07-13 2015-07-23 2015-07-31 Quarterly £0.02 0.84% EOD
2015-04-02 2015-04-16 2015-04-30 Quarterly £0.02 0.7% EOD
2015-01-13 2015-01-22 2015-01-30 Quarterly £0.02 0.77% EOD
2014-11-05 2014-11-13 2014-11-28 Quarterly £0.03 1.64% EOD
2014-07-10 2014-07-16 2014-07-31 Quarterly £0.02 0.81% EOD
2014-04-04 2014-04-16 2014-04-30 Quarterly £0.02 0.85% EOD
2014-01-02 2014-01-15 2014-01-31 Quarterly £0.02 0.87% EOD
2013-11-13 2013-11-29 Quarterly £0.03 1.67% EOD
2013-06-12 2013-06-28 Quarterly £0.02 0.8% EOD
2013-04-10 2013-05-03 Interim £0.03 1.65% EOD
2012-12-31 2012-12-31 Final £0.07 4.68% EOD
2012-11-21 2012-12-07 Final £0.04 2.62% EOD
2012-04-18 2012-05-04 Interim £0.02 1.83% EOD
2011-12-30 2011-12-30 Final £0.06 5.34% EOD
2010-12-31 2010-12-31 Final £0.06 4.4% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final £0.06 5.44% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 2.7GBX 2.7GBX 0.12£ 4.53 % 4.65 % 0.5£ 25 %
2020 2.6GBX 2.3GBX 0.10£ 4.48 % 3.94 % -0.0£ -515 %
2019 2.6GBX 2.5GBX 0.10£ 3.99 % 3.91 % 0.1£ 112 %
2018 2.3GBX 2.5GBX 0.10£ 3.90 % 4.18 % 0.0£ 323 %
2017 2.6GBX 2.5GBX 0.09£ 3.69 % 3.58 % 0.5£ 20 %
2016 2.3GBX 2.0GBX 0.09£ 4.15 % 3.66 % 0.6£ 15 %
2015 1.8GBX 1.9GBX 0.1£ 4.18 % 4.49 %
2014 1.9GBX 1.8GBX 0.077£ 4.20 % 4.03 %
2013 1.8GBX 1.8GBX 0.072£ 4.01 % 4.08 %
2012 1.5GBX 1.3GBX 0.13£ 9.71 % 8.88 %
2011 1.2GBX 1.2GBX 0.064£ 5.21 % 5.34 %
2010 1.3GBX 1.1GBX 0.06£ 5.20 % 4.40 %
2009 1.0GBX 0.77GBX 0.06£ 7.14 % 5.44 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Schroder Oriental Income Fund의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.05 GBP 0.05 GBP
배당선언일 2021/11/04 -
배당락일 2021/11/11 2022/01/30

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.05 £ 0.05 £
× ×
=
수익 4.80 £ 4.80 £

주가회복 히스토리

Schroder Oriental Income Fund
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-11 £0.05 262 1
2021-08-05 £0.02 276 -
2021-07-29 £0.02 270 4
2021-04-29 £0.02 289 1
2021-02-04 £0.02 271 1
2020-11-12 £0.05 246 4
2020-08-06 £0.02 226 1
2020-04-09 £0.02 216 55
2020-01-30 £0.02 240 4
2019-11-07 £0.05 263 1
2019-08-08 £0.02 260 35
2019-04-11 £0.02 253 1
2019-02-14 £0.02 250 1
2018-11-15 £0.04 238 19
2018-08-02 £0.02 254 1
2018-04-12 £0.02 248 4
2018-02-08 £0.02 247 4
2017-11-16 £0.04 261 49
2017-07-27 £0.02 254 8
2017-04-06 £0.02 243 1
2017-01-26 £0.02 231 1
2016-11-17 £0.04 225 1
2016-07-14 £0.02 210 4
2016-05-12 £0.02 189 1
2016-01-14 £0.02 166 5
2015-11-19 £0.03 183 1
2015-07-23 £0.02 191 267
2015-04-16 £0.02 213 11
2015-01-22 £0.02 195 1
2014-11-13 £0.03 192 1
2014-07-16 £0.02 186 2
2014-04-16 £0.02 178 37
2014-01-15 £0.02 172 72
2013-11-13 £0.03 180 1
2013-06-12 £0.02 186 5
2013-04-10 £0.03 161 1
2012-12-31 £0.07 145 2
2012-11-21 £0.04 141 1
2012-04-18 £0.02 133 106
2011-12-30 £0.06 119 4
2010-12-31 £0.06 132 4
2009-12-31 £0.06 101 4
확대