RBS: 배당금 & 이력, 배당락일, Royal Bank of Scotland Group 수익률
광고하는

Royal Bank of Scotland Group 배당 2021

3 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 1.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
-316.07 %
5개녕평균수익률
5.69%
배당안정성
60 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 04:14

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 60 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.15376
연간평균배당 $0.30752
평균배당률 3.35%
평균연배당률 5.69%
최소 £0.02 (2018-08-23)
최대 $0.33866 (2019-08-15)
Royal Bank of Scotland Group
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2020-03-26 2020-03-27 2020-05-04 SemiAnnual $0.20734 6.48% EOD
2019-08-02 2019-08-15 2019-08-16 2019-09-20 Other £0.02 0.38%
2019-08-02 2019-08-15 2019-08-16 2019-09-20 Unknown $0.33866 7.79%
2019-03-11 2019-03-21 2019-03-22 2019-04-30 Other $0.28706 4.34%
2018-08-15 2018-08-23 2018-08-24 2018-10-12 Other $0.0495 0.78%
2018-08-14 2018-08-23 2018-08-24 2018-10-12 Other £0.02 0.31%
2008-05-29 2008-05-09 2008-06-04 Unknown $13.1035
2008-03-05 2008-03-07 2008-05-23 Other $8.9236
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2020 43$ 4.1$ 0.21$ 5.09 % 0.48 % -0.066£ -316 %
2019 6.4$ 5.9$ 0.65$ 10.97 % 10.15 % 0.34£ 191 %
2018 5.6$ 6.9$ 0.070$ 1.00 % 1.24 % 0.18£ 39 %
2008 22$
확대

주가회복 히스토리

Royal Bank of Scotland Group
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2020-03-26 $0.20734 $3.20 69
2019-08-15 £0.02 $4.35 1
2019-08-15 $0.33866 $4.35 1
2019-03-21 $0.28706 $6.62 4
2018-08-23 $0.0495 $6.31 1
2018-08-23 £0.02 $6.31 1
2008-05-29 $13.1035 - -
2008-03-05 $8.9236 - -
확대