RFP: 배당금 & 이력, 배당락일, Resolute Forest Products 수익률
광고하는

Resolute Forest Products 배당 2021

3 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 1.8
배당률 Trailing
9.16%
배당률 Forward
9.16%
배당성향
15.20 %
5개녕평균수익률
27.94%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/27 00:16

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 0.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $1.50
연간평균배당 $3.00
평균배당률 17.19%
평균연배당률 27.94%
최소 $1.50 (2018-12-04)
최대 $1.50 (2018-12-04)
Resolute Forest Products
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-06-10 2021-06-25 2021-06-28 2021-07-07 Other $1.00 8.14% EOD
2018-11-01 2018-12-06 2018-12-06 2018-12-20 Other $1.50 15.51%
2018-11-01 2018-12-04 2018-12-06 2018-12-20 Other $1.50 18.87%
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 11$ 12$ 1.0$ 8.59 % 9.16 % 6.6$ 15 %
2018 7.9$ 11$ 3.0$ 27.94 % 37.83 % 2.1$ 145 %
확대

주가회복 히스토리

Resolute Forest Products
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-06-25 $1.00 $12.28 14
2018-12-06 $1.50 $9.67 798
2018-12-04 $1.50 $11.01 853
확대